Universiteit Leiden

nl en

Strafrecht & Criminologie

Onderzoek

Bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie werken strafrechtjuristen en criminologen met verschillende achtergronden en expertise.

Onderzoek dat binnen het instituut wordt uitgevoerd valt onder het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. De strafrechtketen staat daarin centraal. Het onderzoek is in de kern gericht op de inhoud en vorm van beslissingen die in de strafrechtelijke keten kunnen worden genomen en gewaardeerd vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat. Het onderzoek is toegespitst op de noties legitimacy, accountability en effectivity. Legitimiteit betreft zowel de aanvaardbaarheid vanuit democratisch rechtsstatelijk perspectief als de steun voor en gezag van het justitieel systeem bij de daarbij betrokken actoren en burgers. Bij accountability gaat het om de verantwoordelijkheid die justitiële professionals hebben om hun werk transparant uit te voeren en daarmee ook zichtbaar te maken dat ze hun publieke taak naar behoren vervullen. Bij effectiviteit gaat het om de vraag in hoeverre regelgeving, handhaving, interventies en sancties – bedoelde en onbedoelde – effecten sorteren.

Lees het Jaarrapport 2017 van het Criminal Justice onderzoeksprogramma.

Wetenschappelijk én maatschappelijk relevant

Het instituut beoogt om op wetenschappelijk verantwoorde wijze bij te dragen aan het verwerven van kennis en inzicht in de mogelijkheden, beperkingen, condities, effecten en neveneffecten van strafrechtelijk georiënteerd overheidsoptreden. Bovendien ambiëren onderzoekers om op basis van onderzoeksresultaten bij te dragen aan de kwaliteit van de strafrechtspleging. Wetenschappelijke kennis, kennisbenutting en praktijk worden in het onderzoek derhalve steeds op elkaar betrokken. Daarmee sluit het onderzoek goed aan bij maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Leden van de onderzoeksgroep zijn actief in begeleidingscommissies en maken deel uit van onderzoeks-, evaluatie-, toezichts- en adviescommissies. De onderzoekers brengen daarbinnen hun wetenschappelijke expertise in en dragen op die manier bij aan beleidsvorming en aan concrete maatschappelijke praktijken. Wetenschappers van het instituut zijn ingebed in een groot aantal academische en beleidsmatige netwerken. Regelmatig doen zij ook onderzoek in opdracht van externe organisaties, waaronder het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak, Politie en Wetenschap en de Koninklijke Marechaussee (KMAR).

Brede focus

Het Nederlandse beleid en strafrechtelijk systeem vormen belangrijke ankerpunten, maar het onderzoek is ook internationaal gericht. Zo beoogt het instituut om systematisch onderzoeksresultaten te vergelijken met andere stelsels en rechtsdomeinen. Regelmatig maken wetenschappers uit het buitenland enige tijd deel uit van het instituut. Het instituut accommodeert zowel discipline-georiënteerd onderzoek op juridisch gebied (nationaal, internationaal, Europees, rechtsvergelijkend), respectievelijk op criminologisch, rechtspsychologisch, economisch en forensisch terrein, als interdisciplinair onderzoek.

Onderzoeksthema´s

Het onderzoeksprogramma van het instituut is dynamisch en moet dit ook blijven vanwege de maatschappelijke dynamiek en het dynamisch karakter van de democratische rechtsstaat. Op dit moment zijn belangrijke onderzoeksthema’s de volgende:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.