Universiteit Leiden

nl en

Jannemieke Ouwerkerk

Hoogleraar Europees Strafrecht

Naam
Prof.mr.dr. J.W. Ouwerkerk
Telefoon
+31 71 527 1781
E-mail
j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl

Jannemieke Ouwerkerk is als hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Jannemieke Ouwerkerk

Algemeen

Jannemieke Ouwerkerk is als hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Tot juli 2016 werkte zij als universitair hoofddocent bij de vakgroep Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Jannemieke studeerde rechten (specialisatie strafrecht) aan de Universiteit Utrecht. In 2011 verdedigde zij haar proefschrift over het beginsel van wederzijdse erkenning in de strafrechtelijke samenwerking tussen EU-lidstaten (promotores: prof. dr. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. dr. mr. J.B.H.M. Simmelink). Haar proefschrift resulteerde in het boek ‘Quid Pro Quo? A comparative law perspective on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters’ (Intersentia, 2011).

Onderzoek

De onderzoeksbelangstelling van Jannemieke Ouwerkerk gaat hoofdzakelijk uit naar het EU-strafrecht en de invloed ervan op het Nederlandse straf(proces)recht. Het gaat dan onder meer om harmonisatie van materieel en formeel strafrecht alsmede om afspraken ten behoeve van de interstatelijke samenwerking in strafzaken. Momenteel ligt het accent van haar onderzoek op de EU-brede harmonisatie van materieel strafrecht, meer specifiek de verplichting om bepaalde gedragingen in nationale wetgeving strafbaar te stellen (bijvoorbeeld in de sfeer van terrorisme, mensenhandel, EU-fraude). Met behulp van een NWO VENI-beurs onderzoekt zij onder meer op welke gronden de EU-wetgever tot strafbaarstelling overgaat, met name sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Kern van dit onderzoek is om ijkpunten te ontwikkelen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of, en in hoeverre, concrete voorstellen tot strafbaarstelling op EU-niveau legitiem zijn. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van de inzichten die traditionele strafbaarstellingstheorieën – ontwikkeld in nationaal verband – kunnen bieden.

Onderwijs

  • Internationaal en Europees strafrecht (master Rechtsgeleerdheid)
  • Criminal Justice, Human Rights and EU Criminal Law (Criminal Justice master)

Nevenwerkzaamheden

Hoogleraar Europees Strafrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 1.13

Contact

Publicaties

  • European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Lid van de redactie
  • Commissie Meijers Vicevoorzitter
  • Stichting Mens en Strafrecht Voorzitter
  • Rechtbank Midden-Nederland rechter-plaatsvervanger

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie