Universiteit Leiden

nl en

Jannemieke Ouwerkerk

Hoogleraar Europees Strafrecht

Naam
Prof.mr.dr. J.W. Ouwerkerk
Telefoon
+31 71 527 1781
E-mail
j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl

Jannemieke Ouwerkerk is als hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Jannemieke Ouwerkerk

Jannemieke Ouwerkerk is als hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.  Jannemieke studeerde rechten (specialisatie strafrecht) aan de Universiteit Utrecht. In 2011 verdedigde zij haar proefschrift over het beginsel van wederzijdse erkenning in de strafrechtelijke samenwerking tussen EU-lidstaten (Universiteit van Tilburg, promotores: prof. dr. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. dr. mr. J.B.H.M. Simmelink). Haar proefschrift resulteerde in het boek ‘Quid Pro Quo? A comparative law perspective on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters’ (Intersentia, 2011).

Onderzoek

De onderzoeksbelangstelling van Jannemieke Ouwerkerk gaat hoofdzakelijk uit naar het EU-strafrecht en de invloed ervan op het Nederlandse straf(proces)recht. Het gaat dan onder meer om harmonisatie van materieel en formeel strafrecht alsmede om afspraken ten behoeve van de interstatelijke samenwerking in strafzaken. In de afgelopen jaren lag het accent van haar onderzoek op de EU-brede harmonisatie van materieel strafrecht, meer specifiek de verplichting om bepaalde gedragingen in nationale wetgeving strafbaar te stellen (bijvoorbeeld in de sfeer van terrorisme, mensenhandel, EU-fraude). Met behulp van een NWO VENI-beurs werd onder meer onderzocht op welke gronden de EU-wetgever tot strafbaarstelling overgaat, met name sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Daarnaast is onderzoek verricht naar de formulering van normatieve ijkpunten aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of, en in hoeverre concrete voorstellen tot strafbaarstelling op EU-niveau legitiem zijn. Daarbij is mede gebruik gemaakt van de inzichten die traditionele strafbaarstellingstheorieën – ontwikkeld in nationaal verband – kunnen bieden. Het betreft hier deels nog lopend onderzoek. Een deel van de onderzoeksresultaten is reeds gepubliceerd.

Een tweede accent in haar huidige onderzoek heeft betrekking op de grensoverschrijdende strafrechtelijke samenwerking tussen EU-lidstaten, in het bijzonder de samenwerking die plaatsvindt op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning. Zij vraagt in het bijzonder aandacht voor de verdeling van kosten en financiële verantwoordelijkheden tussen lidstaten in dit verband. Dankzij een zgn. seed money grant, toegekend onder het facultaire profileringsbied Interaction between Legal Systems verricht Ouwerkerk een voorstudie naar de effecten van financiële verplichtingen op het daadwerkelijk uitvoeren van buitenlandse verzoeken tot rechtshulp, uitlevering, etc. in Nederland, Roemenië en Italië. In het kader van deze voorstudie verbleef zij van april tot en met juni 2018 als Visiting Research Fellow aan de European University Institute (Department of Law) in Florence.

Het onderzoek van Ouwerkerk wordt verricht binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity.

Onderwijs

  • Materieel strafrecht (bachelor Rechtsgeleerdheid)
  • Europees strafrecht (master Rechtsgeleerdheid)
  • Criminal Justice, Human Rights and EU Criminal Law (Criminal Justice master)

 

Hoogleraar Europees Strafrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.23

Contact

Publicaties

  • European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Lid van de redactie
  • Commissie Meijers Vicevoorzitter
  • Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) Lid van het bestuur
  • Lid van de redactie Tekst en Commentaar Internationaal strafrecht Redactiewerk

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie