Universiteit Leiden

nl en

Ton Liefaard

Vice-decaan / hoogleraar Kinderrechten

Naam
Prof.dr.mr. T. Liefaard
Telefoon
+31 71 527 6109
E-mail
t.liefaard@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Ton Liefaard is voltijds hoogleraar kinderrechten en bekleedt sinds 15 maart 2012 de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Ton Liefaard

Prof. mr. Ton Liefaard is op 15 maart 2012 benoemd als UNICEF hoogleraar Children's Rights (voltijds) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Achtergrond

Ton Liefaard studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam bij het Gerechtshof Amsterdam als senior-gerechtssecretaris en bij de juridische faculteit van de VU als promovendus en docent Jeugdrecht. Hij is gepromoveerd op het proefschrift Deprivation of Liberty of Children in Light of International Human Rights Law and Standards (Antwerpen: Intersentia 2008). Van april 2008 tot april 2012 was hij universitair docent bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Onderzoek

In zijn onderzoek richt Liefaard zich op kinderrechten vanuit nationaal en internationaal perspectief. Ook heeft hij onderzoek verricht op het terrein van het jeugd(straf)recht, penitentiair recht, gesloten jeugdzorg en internationale mensenrechten. Hij spreekt regelmatig op conferenties, seminars en expertmeetings in binnen- en buitenland en verricht onderzoek voor externe opdrachtgevers, waaronder internationale organisaties, zoals VN-organisaties, de Europese Commissie (EU) en de Raad van Europa, en nationale organisaties, zoals het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Kinderombudsman. Liefaard begeleidt diverse promovendi die promotieonderzoek doen naar kinderrechten in Nederland en elders.

Onderwijs

Liefaard geeft onderwijs op het gebied van kinderrechten in de bachelor, in de master Jeugdrecht en in de advanced master programma’s International Children's Rights, European and International Human Rights en Law and Digital Technologies. Hij is programmadirecteur van de advanced master International Children's Rights. Ook begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun masterscriptie en is hij verantwoordelijk voor de Summer School on International Children's Rights. Liefaard is bekroond met de JSVO Onderwijsprijs 2015 voor beste hoorcollege docent over het academisch jaar 2014-2015.

Overig

Ton Liefaard is (kinder)rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam. Van 2014 tot 2016 was hij lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Sinds 1 oktober 2016 is hij lid van de afdeling advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Verder is hij vice-voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Kluwer) en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (Larcier, België).
 

Publicaties

Liefaard publiceert op het terrein van kinderrechten, jeugd(straf)recht, vrijheidsbeneming van kinderen, geweld tegen kinderen en participatie van kinderen. Hij is verder onder meer auteur van Tekst & Commentaar (Kluwer) en het handboek Jeugdrecht en jeugdhulp (Elsevier). Wetenschappelijke publicaties gaan over de betekenis van het VN-Kinderrechtenverdrag ruim 25 jaar na de inwerkingtreding, de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in nationale en internationale rechtspraak, participatie van kinderen, kinderrechten en het jeugdstrafrecht, kinderrechten en biomedische aangelegenheden, kinderen in gewapende conflicten en de rechtspositie van jongeren in detentie

 

Vice-decaan / hoogleraar Kinderrechten

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Rapenburg 38
2300 RA Leiden
Kamernummer 3.02

Contact

Publicaties

  • Gerechtshof Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger
  • International Child Development Initiatives Committee of Recommendation
  • United Nations Global Study on Children Deprived of Their Liberty Member Advisory Board
  • Sage Journals Lid Editorial Board Youth Justice
  • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Lid Afdeling Advies
  • Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden Raad van Advies
  • Larcier (België) Redactielidmaatschap Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie