Universiteit Leiden

nl en

Strafrecht & Criminologie

Leren achter Tralies

In dit project gaan studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar de gevangenis en leren samen met gedetineerde personen over strafrecht en criminologie.

De samenleving verhardt en ontmenselijkt. Een inclusieve academische gemeenschap is een voorwaarde om tot vooruitstrevend onderzoek en onderwijs te komen. In dit project nemen we studenten vanuit de faculteit Rechtsgeleerdheid mee naar de gevangenis en laten we hen op een unieke manier, samen met gedetineerde personen, leren over strafrecht en criminologie. In dit transformatieve leerproject creëren we op een innovatieve manier verbinding tussen verschillende mensen en ontwikkelen inzicht in uiteenlopende perspectieven en referentiekaders. We beogen enerzijds empowerment en zingeving bij gedetineerde personen, anderzijds betere voorbereiding op toekomstige verantwoordelijkheden ten aanzien van sociale gelijkheid bij juristen en criminologen van de toekomst.

Transformatief ervaringsleren

Studenten aan de Nederlandse Rechtenfaculteiten ontplooien hun talenten veelal vanuit een elitaire sociale positie. Als gevolg hiervan ontwikkelen ze weinig ‘feeling’ met lager opgeleiden in de samenleving, terwijl die groep juist relatief vaak in de criminaliteit terecht komt. De ‘menselijke kant’ van verdachten en daders is in het huidige onderwijs vaak ernstig onderbelicht. We leiden hierdoor onbedoeld studenten op tot exclusief denkende strafrechtjuristen en criminologen. Studenten worden zo onvoldoende voorbereid op hun toekomstige beroepsmatige verantwoordelijkheden ten aanzien van sociale gelijkheid.

We willen dit verbeteren door transformatief ervaringsleren. Daarmee worden studenten zich eerst bewuster van verschillende denkbeelden en perspectieven, om vervolgens hun eigen visies in de juiste context te kunnen plaatsen. In dit vernieuwende project zetten we daarom een onderwijsprogramma op dat fysiek, binnen de muren van een gevangenis plaatsvindt. Leidse studenten zullen gemengde onderwijsgroepen vormen met gedetineerde personen, en vijf weken gezamenlijk colleges en werkgroepen volgen over juridische en criminologische thema’s.

door de bril van de boef

Door de bril van de boef

In een voorafgaande leerlijn onderzoeken studenten drie jaar lang, samen met gedetineerde personen, hun bestaande referentiekaders. We zullen hiermee voorzien in de hoognodige behoefte aan ervaringsonderwijs in de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Criminologie. Studenten zullen niet alleen leren over rechtssubjecten en -systemen, maar ook leren kijken ‘door de bril van de boef’.

Onze ambitie is om studenten in ons onderwijs niet alleen kritisch te leren denken, maar ook zelfreflectief te leren denken. In de toekomst zullen zij immers een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen als het gaat om inclusie van sociaal achtergestelde groepen en daarbij gelijkwaardigheid in rechten en plichten moeten bewaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.