Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Helen Westgeest

Speerpunt academische vaardigheden

Helen Westgeest was Teaching fellow van 2014 tot 2019.

Er bestaat een grote behoefte aan een interfacultaire denktank die over het oefenen en toetsen van academische vaardigheden in werkcolleges gaat brainstormen en best practices inventariseert.

Speerpunt Academische Vaardigheden

Het doel van mijn project is het optimaliseren van de inhoud van contacturen van werkcolleges ter verbetering van de academische vaardigheden van studenten. Het project richt zich in eerste instantie op de opleiding Kunstgeschiedenis, maar het onderwijsmateriaal dat wordt ontwikkeld, is eenvoudig bruikbaar te maken voor vele andere opleidingen.

Het uitgangspunt van het project is dat academische vaardigheden momenteel in werkcolleges wel worden getoetst (beoordeling van onderzoeksvoorstel, referaat, paper), maar amper geoefend. De belangrijkste oorzaak van het gebrek aan oefen- en verbetermomenten is het gebrek aan goed onderwijsmateriaal hiervoor. 

In eerste instantie is een Research Master-student Arts & Culture aangesteld voor de periode van een jaar. Deze student-assistent inventariseerde onder mijn leiding het aanwezige onderwijsmateriaal voor de werkcolleges van de opleiding Kunstgeschiedenis en de behoeftes bij docenten en studenten met betrekking tot nieuw onderwijsmateriaal. Zij zocht bovendien best practices bij andere opleidingen van de Leidse universiteit op basis van suggesties van andere Teaching Fellows. Vervolgens ontwikkelden wij instructies en oefeningen (en de toetsing ervan) die specifieke academische vaardigheden betreffen, zoals het formuleren van onderzoeksvragen, het opzetten van een argumentatie/betoog, en vooral ook het stimuleren van creatief denken als vaak veronachtzaamde academische vaardigheid.

Voortgang van het project

Inventarisatie
Uit de inventarisatie van het onderwijsmateriaal voor de werkcolleges bleek dat met name voor de tweedejaarsstudenten instructie- en oefenmateriaal voor academische vaardigheden ontbrak. Daardoor bestonden er ook amper oefen- en verbetermomenten. Het project richt zich daarom vooral op de tweedejaars werkcolleges; voor de propedeuse-werkgroepen is goed onderwijsmateriaal beschikbaar is om de studenten uit te leggen wat academische vaardigheden zijn en voor de derdejaars studenten worden er momenteel scriptieseminars aangeboden waarin de studenten stapsgewijs naar hun BA-eindwerkstuk toewerken. In het tweedejaars werkcollege (van 5 ects) moeten de academische vaardigheden beter getraind worden.  

Student-assistent
In januari 2015 werd een student-assistent aangesteld voor 0,2 fte. In eerste instantie was dat voor een jaar; daarna is de aanstelling met een jaar verlengd.  Vanuit het budget van een LTA-project is het mogelijk om een student-assistent in deze bescheiden omvang gedurende drie jaar aan te stellen. Mijn student-assistent heeft gedurende de twee jaar van haar aanstelling vooral instructiemateriaal ontwikkeld voor verschillende academische vaardigheden. Dit materiaal is vervolgens in een WIX-website gezet (zie ‘website’). 

Focuspunten 
Na de inventarisatie selecteerden we vijf focuspunten voor de eerste zes colleges van een BA2-werkcollege dat in september 2015 startte en als pilotproject werd gebruikt:

 • Onderzoeksvragen
 • Schrijfstijl
 • Inleiding en onderzoeksvoorstel
 • Structuur van betoog
 • Conclusies
 • Creativiteit in wetenschappelijk onderzoek

Nieuw onderwijsmateriaal 

Het onderwijsmateriaal dat ik in samenwerking met mijn student-assistent ontwikkelde, bestaat uit de volgende stukken:

 • Hand Out ‘Academische Vaardigheden’: een opsomming van academische vaardigheden in algemeen, en uitgewerkt naar kunsthistorisch onderzoek.
 • Diagnostische toets: in het eerste college krijgen studenten 20 multiplechoicevragen om hun niveau van academische vaardigheden te testen.
 • Hand Out ‘Onderzoeksvragen’: o.a. hoe kom je van onderwerp tot onderzoeksvraag, soorten vragen, voorbeelden van goede vragen en slechte vragen met toelichting, en do’s en don’ts. Opdracht: formuleren van verschillende onderzoeksvragen bij een onderzoeksobject dat werd gegeven. Discussie over uitwerkingen in college.
 • Hand Out ‘Schrijfstijl’ met een opdracht voor volgende college.
 • Hand Out ‘Inleiding’ met opdracht om Inleidingen van enkele publicaties te analyseren.
 • Hand Out ‘Structuur van betoog en Conclusies’ met opdracht voor literatuuranalyse.
 • Hand Out ‘Creativiteit in wetenschappelijk onderzoek’ met een opdracht.

Werkwijze
De studenten van de tweedejaars werkcolleges van het pilot project werden uitgenodigd om suggesties voor verbeteringen en aanvullingen te geven op het onderwijsmateriaal. De kleine opdrachten die studenten elke week moesten maken, stuurden zij voorafgaand aan het college naar een andere deelnemer. Voor elk college ontwikkelden we een andere wijze voor het bespreken van de uitwerkingen van de opdrachten om ‘sleur’ te voorkomen. De laatste colleges werden besteed aan het gebruik van literatuuronderzoek in het opzetten van een transparant betoog en in het beantwoorden van onderzoeksvragen. Hiervoor zal in het laatste deel van het LTA-project extra onderwijsmateriaal gemaakt worden. 

AcVa website
Het onderwijsmateriaal dat in de eerste twee jaar van het LTA-project werd ontwikkeld is geplaatst in de AcVa website en staat nu in de ‘direct naar’ kolom op de openingspagina van de opleiding Kunstgeschiedenis.  Voor de Engelstalige opleiding Arts, Media, Society is de inhoud van deze website in het Engels vertaald en aldaar in de kolom ‘direct links’ gezet.

LTA-conferentie 2016
De discussies die bij de bijeenkomsten van LTA-fellows werden gevoerd over het verbeteren van het onderwijs in Academische Vaardigheden leidde tot de keuze van dit onderwerp als focus van de jaarlijkse LTA-conferentie in november 2016. 

Verdere plannen/planning 
Sinds september 2017 wordt met de ontwikkelde website gewerkt in het onderwijs van de opleidingen Kunstgeschiedenis en Arts, Media, Society. Op basis van de ervaringen van studenten en docenten zal er binnenkort een nieuwe student-assistent aangesteld worden voor een laatste jaar om op basis van de geïnventariseerde behoeftes nog wat nieuw materiaal te ontwikkelen, en oefeningen en opdrachten met het materiaal.

Helen Westgeest.

Helen Westgeest (faculteit Geesteswetenschappen, kunstgeschiedenis)

'Er bestaat een grote behoefte aan een interfacultaire denktank die over het oefenen en toetsen van academische vaardigheden in werkcolleges gaat brainstormen en best practices inventariseert.'

'Als Fellow van de Teachers’ Academy wil ik bijdragen aan de interfacultaire denktank. In de afgelopen jaren betrof onderwijsverbetering vooral het intensiveren van het gebruik van ICT. Ik wil meer aandacht vragen voor het ‘hoe en wat’ betreffende de invulling van de contacturen van werkcolleges en daarmee verbonden taken van studenten. Als lid van de adviescommissie Studium Generale en het LISF van het LUF heb ik goede ervaringen met interfacultaire commissies.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.