Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Jop Groeneweg

Cursus Perspectief op Carrière-Planning

Hoe kunnen we de invloed van onderwijs gericht op het veranderen van de attitude en gedrag van studenten ten aanzien van arbeidsmarktoriëntatie het beste meten?

Jop Groeneweg was Teaching fellow van 2015 tot 2020.

Loopbaanperspectief

Het College van Bestuur heeft arbeidsmarktoriëntatie tot een van zijn speerpunten op het gebied van onderwijsvernieuwing uitgeroepen. Daarnaast bleek uit de NSE dat de Bachelorsopleiding van het Instituut Psychologie, van alle gemeten dimensies, beter zou kunnen scoren op arbeidsmarktoriëntatie. Deze uitkomst ondersteunde het eerdere besluit van het Instituutsbestuur Psychologie om een nieuwe module te ontwikkelen voor de bachelorsopleiding, waarin loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie centraal staan. Deze module, getiteld Perspectief op Carrière-Planning (POCP), wordt verzorgd in het tweede jaar van de Bachelor psychologie. Het doel van POCP is tweeledig. Het eerste doel is het helpen van studenten bij het ontwikkelen van strategische vaardigheden die hen moeten ondersteunen bij het maken van keuzes tijdens de studie en bij het kiezen van activiteiten die hun latere loopbaanperspectief kunnen verbeteren. Het tweede doel is het veranderen van de houding (attitude) van studenten ten aanzien van het belang van het tijdig nadenken over en sturing geven aan hun toekomstige loopbaanontwikkeling. Een positieve attitude leidt tot een verhoogde gedragsintentie om effectiever invulling te geven aan de studie en de aangeboden mogelijkheden voor loopbaanoriëntatie beter te benutten. De vraag die ik wil beantwoorden als LTA fellow is: hoe kan de effectiviteit van deze module ten aanzien van de tweede doelstelling het beste worden vastgesteld?

Feedbackloop

De kenniscomponent is toetsbaar met de gangbare middelen. De attitudecomponent is dat niet, terwijl deze wel een essentieel onderdeel vormt van de module. Daarvoor is het nodig een nieuwe feedbackloop te ontwikkelen waarin de verandering in attitude kan worden gemeten. Dat geeft niet alleen een kwantitatief inzicht in het effect van de module, het biedt ook input aan eventuele verbeterprocessen. Het evidence based ontwikkelen van onderwijsprogramma’s is een essentieel maar helaas nog maar gedeeltelijk ontgonnen gebied. Door naast het toetsen van de kenniscomponent ook attitude-metingen te verrichten ontstaat er een nieuw inzicht in het effect van onderwijs op de student.

Meerwaarde

De evaluatiemethode biedt, indien succesvol, belangrijke aangrijpingspunten voor de evaluatie van andere onderwijsmodules. Uiteraard is deze aanpak niet noodzakelijkerwijze beperkt tot het Instituut Psychologie: indien de meerwaarde kan worden aangetoond, kan deze methode waar relevant bevonden ook in de hele Faculteit en universiteitsbreed worden geïmplementeerd. Op deze manier kan de voorgestelde evaluatiemethode een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan onze universiteit.

Jop Groeneweg.

Jop Groeneweg, Faculteit Sociale Wetenschappen, Psychologie

"Graag wil ik mijn kennis en ervaringen als docent en als onderzoeker in het voorgestelde project delen met collega’s in de Leiden Teachers’ Academy. Daarmee hoop ik niet alleen het onderwijs aan de Universiteit Leiden te helpen vernieuwen en op hoger plan te brengen, maar tevens te werken aan mijn eigen ‘éducation permanente’."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.