Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Marjo de Graauw

Betere studentbetrokkenheid en tijdsbesparingen

Zou het niet fantastisch zijn als docenten tijd kunnen besparen bij het beoordelen van onderzoeksverslagen en presentaties, terwijl de feedback richting studenten kwalitatief beter wordt? En zou het niet geweldig zijn om de betrokkenheid van studenten bij het geven en ontvangen van feedback te vergroten?

Drie deelprojecten

  • Digitaal feedback platform. Om het geven van digitale feedback te bevorderen zal een digitaal platform ontworpen worden dat docenten de beschikking geeft over screencast handleidingen, analytische beoordelingsschalen genaamd rubrics en voorgestructureerde feedback voor peer review opdrachten.
  • Feedback app. Om klassikale peer feedback te stimuleren ter bevordering van de kwaliteit van en betrokkenheid bij presentaties zal een app ontwikkeld worden die het mogelijk maakt om feedback die gegeven wordt door het publiek achteraf zichtbaar te maken voor de presentator.
  • E-portfolio. Om het inzicht in de vordering van academische vaardigheden tijdens de bachelor te vergroten zal gezocht worden naar een e-portfolio waarin studenten inzicht krijgen in de ontvangen feedback. Het inzicht in eigen vaardigheden zal studenten in staat stellen om een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken en zal het toepassen van de ontvangen feedback in vervolgopdrachten bevorderen.

Voortgang van de projecten

Digitale (peer) feedback

In het kader van mijn LTA project Betere studentbetrokkenheid en tijdsbesparingen door toegankelijke digitale feedback is bij de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen afgelopen jaar gewerkt aan digitalisering van feedback. Er zijn verschillende feedback-modellen en peer review-opdrachten ontwikkeld en getest door zowel docenten als studenten.

Met behulp van Turnitin is het voor docenten nu mogelijk om verslagen en presentaties te beoordelen met voorgestructureerde feedback en een analytische beoordeling-schaal genaamd rubrics. Docenten besparen hierdoor tijd doordat ze sneller feedback kunnen geven op veelvoorkomende fouten. Deze tijd kan gebruikt worden voor gedetailleerde, individuele feedback. Op dit moment wordt gewerkt aan een online platform waar docenten verschillende feedback modellen kunnen bekijken om deze te implementeren binnen hun eigen vak(ken).

Door middel van de peer review-opdrachten worden studenten vanaf het begin van hun BSc gestimuleerd om elkaar feedback te geven en de ontvangen feedback te verwerken in vervolgopdrachten, zodat er een stijgende leercurve ontstaat. Studenten worden voorafgaand aan de peer review-opdrachten getraind in het geven van feedback. In samenwerking met het ICLON is binnen dit LTA project onderzoek gedaan naar het effect van het type training op het geven van feedback en het verwerken van feedback in vervolgopdrachten. De resultaten van deze studie worden momenteel uitgewerkt. Daarnaast wordt de komende periode in verschillende studies onderzoek gedaan naar de manier waarop studenten elkaar feedback geven, zodat de training van studenten verder geoptimaliseerd kan worden.

De ontwikkelde peer review-opdrachten bieden in een onderwijsblok de mogelijkheid tot extra training van studenten voordat een eindopdracht ingeleverd dient te worden. Uit peilingen blijkt dat ruim 90% van de studenten deze extra training waardevol vindt. Een klein percentage geeft aan tussentijdse feedback liever van een docent te ontvangen. Bij grote aantallen studenten is dat echter vaak niet mogelijk. Om deze docent-feedback toch mogelijk te maken, zijn de peer review-opdrachten zo ontworpen dat de docent met behulp van Turnitin op basis van gemiddelde likert-scale scores, eenvoudig een selectie kan maken van een aantal zeer goed, gemiddeld en slecht uitgewerkte opdrachten. Deze opdrachten vormen de basis voor algemene tussentijdse feedback aan studenten. Het niveau van de eindopdrachten is door de tussentijdse peer review-opdrachten gestegen.

Om in het kader van academische vorming meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de student wordt gebruik gemaakt van de rubrics en peer review data output van Turnitin. Dit gebeurt op twee verschillende manieren.

  1. Voor verslaglegging is het op dit moment mogelijk om per student inzichtelijk te maken welk verslagonderdelen (bijvoorbeeld inleiding, resultaten, discussie) goed of minder goed zijn. In samenwerking met data managers wordt gekeken hoe deze data op gemakkelijke manier inzichtelijk gemaakt kan worden voor studenten, zodat gedurende hun BSc opleiding een e-portfolio ontstaat.

  2. De gemiddelde scores die voor de verschillende verslagonderdelen van een vak behaald zijn, worden gebruikt om docenten van een opvolgend onderwijsblok te informeren over de ontwikkeling van de studenten. Op deze manier is het mogelijk om studenten specifiek te trainen in een onderdeel waarop minder goed gescoord wordt. Dit zorgt voor een kleinere tijdsinvestering voor docenten en een grotere effectiviteit bij studenten.

De ontwikkelde materialen en methoden vormen de komende jaren de basis voor verdere vormgeving van peer feedback-onderwijsmaterialen, een online academisch platform  voor vorming van docenten en studenten en vervolgstudies in samenwerking met het ICLON. De huidige innovatieve inzet van Turnitin voor (peer) feedback in ons academisch vorming onderwijs heeft geleid tot een Global Innovator Award van Turnitin

Marjo de Graauw.

Marjo de Graauw (faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Bio-Farmaceutische Wetenschappen)

'Als medewerker onderwijsvernieuwing voor de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen zet ik mij actief in voor inhoudelijke en didactische vernieuwing binnen ons onderwijs programma.'

'Speerpunten bij de onderwijsvernieuwing zijn onderwijs meer verweven met (geneesmiddel)onderzoek en digitale lesmethoden inzetten om studenten actiever te laten studeren. Ik vind het belangrijk om andere docenten te enthousiasmeren voor onderwijsvernieuwing en wil dit bereiken door het inzicht in succesvolle onderwijsvernieuwingsprojecten te vergroten. Als teaching fellow streef ik ernaar dat docenten meer en gemakkelijker met elkaar kunnen overleggen over facultaire danwel universiteitsdbrede didactische vernieuwingen in het onderwijs.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.