Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Frank Takes

Onderzoeksgedreven onderwijs door zelf-organiserende digitale samenwerking

Frank Takes
Frank Takes

Doel van dit project is om in zowel conceptueel als technologisch opzicht verder te werken aan een praktisch methodologisch kader waarin studenten samen leerdoelen bereiken door best practices uit peer review-activiteiten digitaal te delen en te organiseren. Hoewel verslagen van peer review-sessies nuttig kunnen zijn voor de studenten wier werk wordt beoordeeld, leren de andere studenten niet direct van zulke individuele review-oefeningen. Toch kunnen opmerkingen die voortkomen uit een peer review-sessie wel degelijk nuttig zijn voor andere studenten. Helaas hebben deze generieke resultaten in de huidige vorm van collegiale toetsing geen nut of bereiken ze zelfs de andere studenten niet. 

Onlangs heb ik in het kader van een mastercursus  geëxperimenteerd met een digitaal samenwerkingsdocument waarin alle studenten aan het eind van collegiale toetsingssessies algemene commentaren moesten schrijven waarvan zij dachten dat die ook voor de andere teams nuttig zouden kunnen zijn. Dit resulteerde in een uitgebreid document met een opsomming van een groot aantal best practices, dat in principe diende als basischecklist voor de definitieve versies van de projecten van de studenten.

Het unieke aspect ligt erin dat de totstandkoming van het document leidde tot een vorm van emergent gedrag bij de studenten, die de best practices systematisch probeerden te categoriseren. Ze verdeelden de taken automatisch en vormden subgroepen van studenten, die elk op een soms zelfs (positief) competitieve manier met bepaalde subthema's omgingen. Dit zelforganiserend gedrag was niet alleen nuttig voor wat betreft het uiteindelijke document dat werd geproduceerd, maar de studenten ervoeren het proces ook als leuk, boeiend en uiterst nuttig voor de rest van hun cursusproject.

Voordelen van deze methode zijn onder andere een groter bereik van het geleerde, en het realiseren van samenwerkend leren. Daarnaast draagt deze aanpak bij aan vermindering van de onderwijsbelasting op de vakgroep, omdat de studenten generieke feedback krijgen die anders individueel door docenten gegeven zou moeten worden. Bovendien, en dat past bij het idee van de flipped classroom, willen studenten zich graag committeren aan de inhoud van het document omdat ze er zelf de auteurs van zijn.

Tot slot werden studenten die met het document werkten, geconfronteerd met bevindingen van andere studenten met uiteenlopende vaardigheden en achtergronden, wat bijdroeg aan een beter begrip van de kennis, vaardigheden en problemen van medestudenten. Dit inzicht in zowel de kwaliteiten als de moeilijkheden van medestudenten droeg in het algemeen bij aan een meer inclusieve onderwijsomgeving. 

In dit project wil ik de brede toepasbaarheid van deze methodiek verder uitbreiden en toetsen in de evaluatie van papers, opdrachten, projecten, code reviews en peer reviews. In wezen zal het een heel klaslokaal in staat stellen om op een collaboratieve, leuke en inclusieve manier te profiteren van elke evaluatie-exercitie. Bovendien kan de aanpak, eenmaal getest en ondersteund door de juiste technische hulpmiddelen, ook in andere programma's van de Universiteit Leiden worden toegepast. 

Teaching Fellow
2018-2023
Functie
Universitair hoofddocent/opleidingsdirecteur
Programma
Informatica en Data Science & Artificial Intelligence
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.