Universiteit Leiden

nl en
Dossier

LGBT+ Network

Het LGBT+ Network biedt een platform aan alle lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden.

Behalve zij is iedereen die zich betrokken voelt bij de universiteit welkom om deel te nemen aan activiteiten. Primair doel van het LGBT+ Network is om de inclusie van haar doelgroep te bevorderen; dat houdt voor het netwerk ook de inclusie van niet-LGBT+-medewerkers en -studenten in. We werken hierbij nauw samen met Leiden University Pride, een organisatie die zich richt op LGBT+-studenten.

Het LGBT+ Network is in 2018 opgericht om te werken aan het vergroten en verbeteren van de effectiviteit en legitimiteit van het diversiteitsbeleid waarvan LGBT-staf en -studenten het onderwerp zijn. Het uitgangspunt is daarbij dat vrijwel iedereen profiteert van flexibele, vrijere of non-binaire perspectieven op gender en seksualiteit, zowel de LGBT-gemeenschap als de bredere universitaire gemeenschap.

Hoofdtaak van het LGBT+ Network is vergroting van de zichtbaarheid van de LGBT-gemeenschap binnen de universiteit. Meer inclusie op de werkvloer, in de collegezaal, én in universitair beleid. Het netwerk functioneert hierbij als een klankbord voor de Diversity Officer en het College van Bestuur. Het is daarmee hoofdzakelijk ook een adviesorgaan voor het CvB en alle andere afdelingen van de universiteit. 

In het netwerk kunnen gelijkgestemde medewerkers en studenten elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en elkaar steunen. Daartoe creëert het netwerk een veilige omgeving, waar vrijuit gesproken mag worden en organiseert het diverse activiteiten.

Het LGBT+ Network geeft advies aan het Diversity Office en het College van Bestuur met betrekking tot universitair beleid over LGBT+-gerelateerde zaken. Daarnaast gaat het netwerk onder een grote groep LGBT+-studenten en -medewerkers inventariseren wat hun wensen en behoeften zijn. 

Ook vermeldenswaard zijn de facultaire vertrouwenspersonen en ambassadeurs die studenten en medewerkers vertegenwoordigen en ondersteunen. Verder is het LGBT+ Network bezig met het opzetten van awareness-trainingen voor docenten en studiecoördinatoren om hen te helpen beter om te gaan met LGBT+-gerelateerde problemen waarmee studenten mogelijk te kampen hebben. Ook kijkt het netwerk naar manieren om non-binair taalgebruik, taal waarin niet direct verwezen wordt naar mannen of vrouwen, te bevorderen.

Tot slot versterkt het LGBT+ Network de solidariteit binnen de LGBT+-gemeenschap met lezingen, debatten, borrels, filmavonden en andere activiteiten. Iedereen die zich betrokken voelt bij de universiteit is daar welkom. Behalve voor studenten, die niet schuw zijn om zich te laten zien bij activiteiten, is het netwerk er nadrukkelijk ook voor medewerkers en alumni. Lidmaatschap van het netwerk is niet vereist. 

Hoewel een krachtige, vaak actieve en onmisbare groep van betrokken mensen, is de LGBT-gemeenschap van de Universiteit Leiden dikwijls onzichtbaar en ook kwetsbaar: ondanks een hoge mate van acceptatie blijkt dat LGBT-medewerkers vaker geconfronteerd worden met ongepaste opmerkingen dan hun heteroseksuele collega’s. Veel studenten blijven bovendien huiverig om eerlijk te zijn over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

Diversiteitsbeleid dat afgestemd is op de verschillende doelgroepen heeft meer effect dan één beleid voor alle groepen. Zeker voor de positie van LGBT-medewerkers en –studenten is het belangrijk om het beleid op hun wensen en benodigdheden af te stemmen: zij zijn namelijk niet per definitie herkenbaar als LGBT+, kunnen zich daarom verschuilen en worden mede daardoor te makkelijk gezien als minderheidsgroep zonder noemenswaardige uitdagingen. Dat uit zich bijvoorbeeld in de onzichtbaarheid van deze substantiële groep binnen de Universiteit Leiden als het gaat om beleidskwesties en meer in het algemeen over de bespreekbaarheid van haar problemen. 

Het LGBT+ Network bestaat uit medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden. Om de doelen te bereiken die het netwerk zich heeft gesteld, bestaan er binnen het LGBT+ Network meerdere commissies die zich inzetten voor specifieke onderwerpen, zoals dataverzameling en het verzorgen van trainingen. Daarnaast organiseert het netwerk geregeld evenementen samen met LU Pride en andere organisaties.

De LGBT+-ambassadeurs fungeren als aanspreekpunt binnen faculteiten en eenheden. 

 • Judi Mesman
  Decaan Leiden University College/Hoogleraar The interdisciplinary study of societal challenges
   
 • Aske Plaat
  Wetenschappelijk directeur Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS)
   
 • Carola van der Drift
  Junior projectleider Universitaire Bibliotheken Leiden
   
 • Noortje van Swieten
  Studiecoördinator/studieadviseur Faculteit der Geesteswetenschappen
   
 • Cathelijn Waaijer
  Beleidsmedewerker Bestuursbureau

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie