Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Diversiteit heeft onder andere betrekking op de mate waarin verschillende sociale groepen die in de maatschappij voorkomen ook zijn vertegenwoordigd binnen een organisatie. Binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) vertaalt dit zich in de verscheidenheid aan achtergronden, perspectieven en identiteiten onder zowel studenten als medewerkers.

Inclusie ziet toe op het klimaat die deze verscheidenheid met zich meebrengt: het betreft de mate waarin de cultuur binnen een organisatie open staat voor deze diversiteit. De faculteit beschouwt diverse denkwijzen, achtergronden en identiteiten niet alleen als waardevol, maar omarmt deze ook. FSW streeft hiermee een gemeenschappelijk gevoel van samenzijn te creëren.   

Diversiteit en inclusie bij FSW

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke speerpunten voor de faculteit. FSW stelt zich dan ook als doel om een gemeenschap van studenten en medewerkers te creëren waarbinnen iedereen zich als volwaardig lid gehoord en welkom voelt. Echter, het verder verdiepen en in stand houden van dit wij-gevoel vereist voortdurende inzet van ons allen. Belediging of uitsluiting op basis van onder andere gender, etniciteit, levensovertuiging, seksualiteit, of sociaaleconomische achtergrond, is daarom onaanvaardbaar. Openstaan voor verschillende perspectieven, achtergronden en meningen stelt ons niet alleen in staat om de ander in onszelf te ontdekken, maar hiermee blijven wij ook trouw aan een fundamentele waarde die verankerd zit in de identiteit van onze rechtstaat, namelijk, het recht van ieder individu om onderdeel uit te maken van een rechtvaardige en samenhangende samenleving. 

Waarom is D&I belangrijk?

Het globale karakter van de maatschappij brengt met zich mee dat we ons in toenemende mate in een diverse samenleving begeven. Door misverstanden en verkeerde informatie ontstaat het risico op maatschappelijke polarisering. Door elkaars verschillen te waarderen en te respecteren, maar ook door deze verschillen te weerspiegelen in het karakter en samenstelling van studenten en academische medewerkers, kunnen we op zowel individueel als collectief niveau het verschil maken. Aandacht voor D&I is dus nodig voor een rechtvaardige samenleving waarin sociale groepen, wiens stem tot nu toe minder werd gehoord, alsnog worden vertegenwoordigd.  

Daarnaast tonen verschillende studies aan dat aandacht voor D&I voor meer innovatie en een beter studie- en werkklimaat zorgt. Het belang van wederzijds respect—ook als we het niet met elkaar eens zijn—en het uitwisselen van ideeën, opvattingen, en uitgangspunten dient dus te worden aangemoedigd. Alleen zo kunnen we een inclusieve kennisgemeenschap vormen. 

Deze, en meer redenen voor waarom aandacht voor D&I belangrijk blijkt, is te vinden het Visie- en Strategieplan (PDF) van de faculteit. 

Gedragscode FSW

Bouwen aan een gezonde inclusieve leer- en werkomgeving betekent niet alleen dat rekening gehouden moet worden met een diversiteit aan perspectieven en ervaringen, het betekent ook dat aandacht nodig is voor welzijn en welbevinden van ieder lid vanuit onderlinge verbinding. Dan komen we bij de vraag: hoe verhoudt het individuele welbevinden zich tot het welbevinden van een ander of van een groep? De sociale gedragscode die we hebben opgesteld, is hierbij een belangrijke wegwijzer. 

POPcorner FSW

Als de eerste POPcorner bij de Universiteit Leiden, maakt de POPcorner FSW zich al ruim 10 jaar sterk als ondersteuningspunt voor studenten. Inmiddels is het steunpunt steeds vaker ook beschikbaar voor medewerkers, die in contact met studenten begeleiding kunnen gebruiken. In nauwe samenwerking en afstemming met de studieverenigingen bij FSW, studieadviseurs en studentennetwerken, geven we studenten en docenten een manier om actief te bouwen aan een diverse en inclusieve leeromgeving. 

En was het tien jaar geleden nog zo dat de POPcorner zich vooral richtte op eerste generatie studerenden, inmiddels weten studenten met allerlei achtergronden de POPcorner te vinden! Hetzij als buddy voor internationale studenten, of als begeleider van een medestudent met een functiebeperking. Maar ook om sociale activiteiten te organiseren, een steuntje in de rug te krijgen of omdat er hulp nodig is bij schrijfvaardigheid, statistiek of community building. De POPcorner functioneert voor en door studenten - en is inmiddels ook ervaren als het gaat om uitdagingen op het terrein van diversiteit en inclusiviteit. 

Per 1 september 2021 zijn we ook actief in Den Haag vanuit Beehive, vol energie en vanuit een unieke samenwerking met de 3 faculteiten FGGA, FGW en FSW en het Meeting Point. De belangrijkste doelen van de POPcorner The Hague hangen samen met het uitbouwen van een inclusieve community: van bewustwording van het belang van diversiteit en inclusiviteit naar het “doen”. Aandacht zal gericht zijn op sociale veiligheidsbevordering, community building en welzijn. Daarnaast krijgen studenten natuurlijk ook het aanbod dat nu vanuit de huidige POPcorners wordt aangeboden op het brede terrein van studievaardigheden en het bevorderen van het eigen studiesucces. 

Nadia Mansouri

Coördinator POPcorner FSW

Nadia Mansouri

Tekortschieten op het gebied van inclusie en/of sociale veiligheid, zal het welzijn van het individu (of organisatie) ondermijnen. 

Wat is precies de relatie tussen diversiteit, inclusie, sociale veiligheid en welzijn? 

We vergelijken dit met de dubbele helix-structuur van menselijk DNA, waarbij we vaststellen dat we in een diverse omgeving werken/studeren. Omdat een diverse werkomgeving niet automatisch ook inclusief is, is voortdurende inspanning nodig om inclusie te waarborgen. Daarom beschouwen wij de eerste streng in de dubbele helix-structuur van het DNA als de "inclusieve" streng. 

Als de eerste streng van de helix-structuur staat voor inclusie, dan vertegenwoordigt het tweede streng sociale veiligheid - de gedragsnormen die nodig zijn om verschillen in opvattingen en perspectieven op een veilige manier te uiten. 

Een goed functionerend DNA-systeem draagt uiteindelijk bij aan een gezond mens. Op dezelfde manier zijn sociale veiligheid en inclusie een noodzakelijke voorwaarde voor welzijn. Anders gezegd betekent dit dat tekortschieten op het gebied van inclusie en/of sociale veiligheid, het welzijn van het individu (of organisatie) zal ondermijnen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.