Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Samenwerking

Zowel in nationaal als in internationaal verband is de Universiteit Leiden actief als het gaat om uitwisseling, samenwerking, kennisdeling en  ontwikkelen van nieuwe programma's en methoden.

Charters

De Universiteit Leiden heeft zich aan verschillende charters gecommiteerd, waaronder het Charter Talent naar de Top, het Charter Diversiteit en het Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020. Daarnaast is de universiteit lid van diverse platforms en netwerken.

Landelijke samenwerking

Leiden is initiatiefnemer en oprichter van het Landelijk Overleg van Diversity Officers aan Nederlandse Universiteiten. Een serieuze gesprekspartner voor het Ministerie van OCW als het gaat om de ontwikkeling van diversiteitsbeleid aan Nederlandse universiteiten en ook voor andere landelijke kennisorganisaties zoals VSNU, LNVH  en het Platform Diversiteit in de Wetenschap.

Daarnaast  heeft Leiden met Erasmus Universiteit Rotterdam en De Vrije Universiteit zitting in de taskforce The Future is Diversity die zich richt op de instroom en het studiesucces van biculturele studenten in het hoger onderwijs. Hun gezamenlijk beleid richt zich onder andere op het promoten van een inclusieve leer- en werkomgeving, en het verbeteren van opleiding en ondersteuning van deze studenten bij hun overstap naar de arbeidsmarkt. 

Internationale samenwerking

De Universiteit Leiden neemt deel aan de LERU Gender Working Group waarin uitwisseling van expertise op het gebied van diversiteit en inclusiviteit plaats vindt met andere Europese Universiteiten zoals Oxford, UCL, Lund en Zürich. Daarnaast zijn er veel contacten met internationale diversiteitsdeskundigen van andere Europese universiteiten, waaronder Harvard University en King’s College.

Contact met netwerken

Het Diversity Office werkt samen met diverse netwerken en groeperingen die een belangrijke rol spelen of  een bijdrage leveren aan  het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van onze universiteit. Daarnaast ondersteunt het Diversity Office internationale en interculturele studentenorganisaties in Leiden. 

Klankbordgroep Diversiteitsbeleid
Deze vrijwilligersgroep van medewerkers, studenten en alumni werkt samen met andere organisaties binnen de universiteit om een inclusieve, eerlijke en vriendelijke koers voor alle leden van de universitaire gemeenschap te waarborgen.

Leiden University Diversity and Equality Network
Het voornaamste doel van dit netwerk is om een inclusievere werk- en leeromgeving te bevorderen.

LUMC Vitaal
Dit netwerk richt zich op alle academisch geschoolde vrouwen in het LUMC die een medische of wetenschappelijke carrière nastreven. 

Leiden University Pride
Deze non-profit organisatie vertegenwoordigt medewerkers, studenten, alumni en vrienden van de Universiteit Leiden die deel uitmaken van de LHBTI+-gemeenschap.

Leiden United
Doel van dit netwerk is om internationale studenten in contact te laten komen met Nederlandse studenten. 

Researchers in Science for Equality (RISE)
RISE is het netwerk van vrouwelijke bètawetenschappers die verbonden zijn aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Afro Student Association
De Afro Student Association (ASA) heeft als doel het leven van zwarte studenten in Den Haag te verbeteren door middel van workshops, meetings and sociale activiteiten.

MENA Student Association streeft er naar om een niet-sektarische omgeving te creëren waarin studenten met elkaar en de bredere gemeenschap kunnen interacteren. We beogen de cultuur van het Midden Oosten te representeren door stereotypes te bestrijden en een inclusieve visie op de regio te bevorderen, inclusief gender, etniciteit en seksualiteit

Feminist Evolution Leiden (FEL)
Met tweetalige lezingen, nieuwsbrieven, boekbesprekingen en andere activiteiten wakkert FEL de interesse voor feminisme aan.

Space to Talk About Race (STAR)
Dit netwerk is erop gericht een veilige ruimte te creëren waarin onderwerpen als ras, racisme en afkomstgerelateerde kwesties vrijelijk besproken kunnen worden.

POPcorner
De POPcorner helpt alle studenten om hun weg te vinden tijdens hun studie en organiseert lezingen, excursies en andere sociale activiteiten. Er is een POPcorner bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, en bij de Faculteit Geesteswetenschappen.

LGBT+ Network
Het LGBT+ Network biedt een platform aan alle lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden, maar ook niet-LGBT studenten en medewerkers zijn welkom.

Sophia
Dit netwerk is vernoemd naar de eerste vrouwelijke hoogleraar in Leiden, Sophia Antoniadis. Doel is gelijke kansen te creëren en een beter werkklimaat bevorderen voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel aan de Universiteit Leiden.

Access & Support Platform
Het Access & Support Platform is een netwerk van ervaringsdeskundige medewerkers en studenten aan de Universiteit Leiden op het gebied van beperking en ondersteuningsbehoefte. ASP nodigt iedereen uit om met ons te werken aan een inclusieve en toegankelijke Universiteit Leiden en gelijkwaardige behandeling van medewerkers en studenten met een beperking.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.