Universiteit Leiden

nl en
Thema

Sophia

Sophia wil gelijke kansen creëren en een beter werkklimaat bevorderen voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel aan de Universiteit Leiden.

Logo van Sophia Women's Network
  • bevorderen van een beter werkklimaat
  • opheffen van de ongelijke man-vrouwverhouding in de Universiteit Leiden
  • creëren van gelijke kansen
  • optimaal benutten van het talent van Leidse vrouwelijke academici

Sophia wil actief en concreet bijdragen aan de implementatie van het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de Universiteit Leiden, door direct contact met collega’s te onderhouden en het College van Bestuur beleidsvoorstellen te doen.

  • signalering van ongelijke situaties die extra aandacht nodig hebben
  • advisering aan het College van Bestuur en agendering van thema's
  • overdracht van kennis en informatie over thema’s die onderbelicht of onbekend zijn
  • organisatie van ondersteunende activiteiten

Mannen zijn ook welkom bij Sophia. Bij het organiseren van activiteiten hecht Sophia belang aan aandacht voor diversiteit  naar functieniveau, sekse, leeftijd, etniciteit, religie, seksuele oriëntatie en functiebeperking.

Adviseren over beleid

Sophia is officiële gesprekspartner van het College van Bestuur. De afspraak is dat Sophia gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt om de positie van vrouwelijke wetenschappers te verbeteren en gelijke kansen voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel te waarborgen. Het netwerk informeert het College over signalen die het binnen krijgt en stelt aanvullende maatregelen voor als dat nodig is.

Jaarplan

Sophia werkt met een jaarplan met focuspunten. Hiervoor legt ze haar oor te luisteren bij de Leidse vrouwelijke wetenschappelijk medewerkers, zodat direct gewerkt wordt aan concrete behoeften en knelpunten.

Sophia is een netwerk zonder lidmaatschap. Het staat open voor samenwerking met vrouwen én mannen uit  verschillende geledingen van de universiteit. Met collega's die uit hoofde van hun functie een bijdrage leveren aan de missie van Sophia, maar ook met degenen die het netwerk op een andere manier willen ondersteunen. Door krachten te bundelen kunnen we meer en snellere vooruitgang boeken.

Samenwerkingspartners

Om bij te dragen aan het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de universiteit werkt Sophia  samen met het Diversity Office,  HRM en de facultaire diversiteitscoördinatoren. Voor het signaleren en adviseren werkt Sophia vooral samen met facultaire formele en informele vrouwen- en andere netwerken die opgericht zijn binnen de universiteit. 

Kerngroep

Er is is een kerngroep die bestaat uit een afvaardiging van vrouwelijke wetenschappers uit bijna alle faculteiten. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt, streeft Sophia naar een diverse samenstelling als het gaat om functieniveau, sekse, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie en functiebeperking. 

Zie ook

Directe aanleiding voor de oprichting van Sophia is het nog steeds lage percentage vrouwelijke hoogleraren en de belemmeringen die vrouwen tegenkomen in het opbouwen van een wetenschappelijke carrière. Vrouwelijke academici hebben vaker een tijdelijke aanstelling, maken minder snel promotie en mannelijke collega’s  verdienen meer in dezelfde functie.  Daarnaast zijn er andere specifieke barrières die vrouwen tegenkomen als ze de wetenschappelijke ladder willen beklimmen.

De Monitor 2016 van Het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) laat zien welke obstakels de gebrekkige doorstroom van vrouwen aan Nederlandse universiteiten veroorzaken.

Heeft u een vraag of suggestie, of wilt u het werk van Sophia steunen? Stuur een bericht naar sophia@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.