Universiteit Leiden

nl en
Thema

Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen spant zich in om een diverse en inclusieve gemeenschap te zijn, waarbinnen alle studenten en medewerkers gerespecteerd worden, en die ze in staat stelt om hun werk optimaal te doen ongeacht gender, etniciteit, seksualiteit, beperking, leeftijd, religie of sociaaleconomische achtergrond.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Diversiteit en inclusie zijn als kernwaardes van de Universiteit Leiden bepalend voor de onderzoek- en onderwijsmissie van onze faculteit. Onze wereldwijde expertise, internationale oriëntatie en veelvoud aan wetenschappelijke benaderingen openen vensters voor een wereld die steeds diverser wordt. Door een diversiteit aan denkwijzen, benaderingen, achtergronden en identiteiten te omarmen, stimuleren we nieuwe manieren van analyseren, nieuwe invalshoeken voor onderzoek en oplossingen die bijdragen aan een rechtvaardige, verantwoordelijke en democratische samenleving.

Mark Rutgers

Decaan Faculteit Geesteswetenschappen

Mark Rutgers

De Faculteit Geesteswetenschappen streeft naar een open, stimulerende en veilige werk- en studiegemeenschap waarbinnen eenieder zich kan ontplooien en zichzelf kan zijn. Uitwisseling van ideeën, opvattingen en het waarderen van verschillen in omgangsvormen en verwachtingen zijn een belangrijke basis om onszelf te ontwikkelen en anderen te leren kennen. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan, en een verscheidenheid van ervaringen en perspectieven ruimte geven. Het betekent ook dat we een gemeenschap willen zijn die de diversiteit aan mensen en culturen omarmt en waardeert als waardevol. Kortom, we willen een diverse en inclusieve academische gemeenschap vormen.

Dat is echter niet vanzelfsprekend en ook niet altijd makkelijk. Immers, als individu zijn we geneigd de geborgenheid van het bekende en de ‘gelijkgezinde’ als comfortabel en veilig te ervaren. Het betekent ook dat onze vanzelfsprekendheden (en zekerheden) op de proef worden gesteld en dat we ons soms allemaal een beetje ongemakkelijk zullen voelen. Maar, het is mijn overtuiging dat we daardoor een betere gemeenschap worden. Wederzijds begrip en respect, vooral ook luisteren naar elkaars ervaringen, argumenten en meningen – ook als we het niet eens zijn met elkaar - vormen de basis voor een betere samenleving.

Dat verondersteld dat we iedereen die daaraan deel wil nemen welkom is bij ons en dat wij dit als gemeenschap ook met elkaar uitdragen. Onfatsoenlijke bejegening van anderen, uitsluiting, belediging, al helemaal bedreiging en discriminatie zijn onaanvaardbaar als lid van onze academische gemeenschap. Het is daarom soms nodig duidelijke grenzen te trekken; opvattingen, handelingen en uitspraken die tot uitsluiting leiden zijn geen kwestie van opinie. Spanningen gerelateerd aan diversiteit en discriminatie zijn helaas eerder toe- dan afgenomen, vooral ook op sociale media en bij activiteiten die meer buiten de directe sfeer van de universiteit plaatsvinden. Daarmee zijn ze echter niet minder onacceptabel en stralen ze af op ons allen. Het motiveert mij nog meer om hierop alert te zijn. Natuurlijk is er nog heel veel te verbeteren en leren. Ik verwacht van iedereen daaraan bij te dragen en verantwoording in te nemen. Het is onze gezamenlijke academische gemeenschap die we moeten koesteren in haar rijke diversiteit. In de ‘ander’ ontdekken we onszelf – iedereen is een gelijkwaardig lid van onze gemeenschap; wij verrijken elkaar door onze diversiteit en iedereen heeft een bijdrage te leveren in het bereiken van een inclusieve universitaire gemeenschap.

Leonor Albuquerque Amaral

Student BA International Studies en lid Adviesgroep D&I studenten

Leonor Albuquerque Amaral

Als chronisch zieke student met een beperking ondervind ik tijdens mijn academische loopbaan constant barrières om volledig te floreren. Het is ontzettend lastig om mijn studie te combineren met fysieke klachten, mentale gezondheidsklachten, dagelijkse medicatie en allerlei symptomen. Ik vraag mijzelf vaak af hoe mijn leerervaring eenvoudiger gemaakt zou kunnen worden en hoe problemen waar ik tegenaan loop opgelost zouden kunnen worden. Bovendien reflecteer ik vaak over mijn privilege: ik heb een beperking waarbij het nog mogelijk is om te studeren. Dit laat mij dromen en streven naar het verwezenlijken van een wereld waarin alle studenten, ongeacht hun achtergrond of beperking, volledig kunnen genieten van hun studententijd aan de Universiteit van Leiden. Wanneer ik denk aan het beleid van de Faculteit Geesteswetenschappen, dan zal ik mij altijd inzetten voor een meer gelijke en toegankelijke leeromgeving waar de intersectionaliteit van identiteiten van studenten in acht wordt genomen.

Ahab Bdaiwi

Lid Medewerkers Adviesgroep D&I

Ahab Bdaiwi

De Universiteit Leiden heeft een van de oudste leerstoelen Arabische studies in Europa. De leerstoel werd opgericht in 1613 na Christus. Sindsdien heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen veel onderzoek gedaan naar de diversiteit binnen mondiale religies, culturen en denkwijzen. De diversiteit van denkwijzen bij Geesteswetenschappen vertaalde zich echter niet altijd in diversiteit en inclusie bij werving en selectie van personeel, het toekennen van promoties en de vertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden. Net als veel andere overwegend witte universiteiten hebben we nog een lange weg te gaan voordat onze toewijding aan diversiteit en inclusie in de praktijk tot uiting komt. De oprichting van de Medewerkers Adviesgroep D&I een welkome stap - en een goed initiatief dat de Faculteit der Geesteswetenschappen ondersteunt, uitdaagt en inspireert bij de uitvoering van haar inspanningen op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.