Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Werkvelden

De voorgestelde beleidsmaatregelen zijn het resultaat van een interactief proces tussen medewerkers, studenten, de D&I adviesgroepen, externe experts en het Expertisebureau D&I.

Medewerkers en studenten zijn diverse keren geraadpleegd om inzicht te krijgen in de behoeften, ideeën en wensen met betrekking tot diversiteit en inclusie. Hun inbreng is gebruikt bij het opstellen van de maatregelen en bij het prioriteren van bepaalde werkvelden.

Werkplan diversiteit en inclusie bij de Faculteit Geesteswetenschappen 2021-2022

POPcorner (Leiden)

De POPcorner is ontstaan in september 2018. Het functioneert als een toegankelijk punt voor studentondersteuning, waar studenten vaardigheden kunnen ontwikkelen die hun studiesucces vergroten en waardoor zij zich verbonden voelen met de faculteit. De POPcorner is opgezet met een specifieke doelgroep in gedachten: studenten die het vanwege hun achtergrond of andere redenen lastig vinden om de aansluiting te vinden bij hun opleiding en/of hun medestudenten

In de huidige opzet heeft de POPcorner vier rollen: (1) een informatie- en doorverwijspunt, (2) het faciliteren van en verzorgen van workshops en trainingen, (3) talentontwikkeling en (4) het bevorderen van een inclusieve studentengemeenschap. Binnen deze vier rollen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Veel daarvan hebben een ‘students-4-students’ aanpak.

Lees meer over de POPcorner (Leiden).

Humanities Buddy Programme

Het Humanities Masters Buddy Programme (HBP) is opgezet in 2016. De opzet bestaat uit het koppelen van nieuwe internationale studenten aan ouderejaarsstudenten (buddies) die hen wegwijs maken binnen de faculteit, de universiteit en het studentenleven van Leiden of Den Haag. Naast het koppelen van studenten aan een buddy, organiseert het HBP ook regelmatig culturele en sociale activiteiten. 

Lees meer over het Humanities Buddy Programme.

IncLUsion

IncLUsion is een in 2019 opgericht initiatief dat wordt geleid door studenten. Het biedt vluchtelingstudenten die geen toelating hebben tot het normale onderwijs de mogelijkheid om gratis vakken te volgen aan de Universiteit Leiden. Wanneer zij deze vakken hebben afgerond ontvangen zij een certificaat. Per semester nemen ongeveer dertig vluchtelingstudenten deel aan IncLUsion. De Faculteit Geesteswetenschappen is één van de drie faculteiten die een aantal vakken openstelt voor vluchtelingstudenten. 

Lees meer over IncLUsion.

Studieadviseur voor studenten met een functiebeperking (STUFU)

Sinds 2013 heeft de Faculteit Geesteswetenschappen een studieadviseur voor studenten met een functiebeperking (0,8 fte). Deze functie valt onder de afdeling Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) en biedt begeleiding aan studenten met een functiebeperking. De huidige STUF is Bas Nieuwenhuizen.

Lees meer over studeren met een functiebeperking.

Adviesgroep D&I voor studenten

De Adviesgroep D&I voor studenten is opgericht in juli 2019 met twee belangrijke doelen:

 • Het leveren van feedback op beleidsplannen en procedures binnen het faculteitsbureau vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie.
 • Het vervullen van een proactieve en signalerende rol met betrekking tot facultaire kwesties die te maken hebben met diversiteit en inclusie.

De Adviesgroep D&I bestaat uit acht studenten, inclusief de student-assistent van de POPcorner die als voorzitter fungeert. De leden worden gekozen voor één academisch jaar en vertegenwoordigen de diversiteit van onze studentenpopulatie. Er wordt zes tot acht keer per academisch jaar vergaderd. 

Lees meer over de adviesgroep D&I voor studenten.

Samenwerking POPcorner The Hague

De interfacultaire POPcorner The Hague is opgericht in februari 2020. Het dient als ontmoetingspunt voor studenten en is een verbindende schakel tussen de samenwerkende faculteiten op de Campus Den Haag. Interfacultaire samenwerking is een belangrijk aspect van de strategie van de Campus Den Haag. Gezien het feit dat een groot deel van onze studentenpopulatie zich in Den Haag bevindt, levert de Faculteit Geesteswetenschappen vanaf september 2021 structureel een bijdrage aan de POPcorner The Hague. Op deze manier kunnen we onze studenten op locatie bedienen. Onze bijdrage bestaat uit:

 • Het bezetten van de fysieke locatie voor één dag per week (0,2 fte), door de coördinator D&I-projecten voor studenten om aansluiting bij de POPcorner in Leiden te verzekeren.
 • Het delen van voorzieningen en/of instrumentarium ontwikkeld door de Faculteit Geesteswetenschappen die interessant kunnen zijn voor de andere betrokken faculteiten (FSW en FGGA).

Enquête Inclusion@Humanities (studenten)

In de volgende fase van het universitaire D&I-beleid ligt de focus op een inclusieve aanpak: het ontwikkelen van een klimaat waarin inclusie de norm is. Sinds 2015 heeft onze faculteit verschillende initiatieven ondernomen om een inclusief klimaat te bevorderen. Echter, de collectieve impact van deze initiatieven is niet geëvalueerd. We willen in 2022 een enquête uitzetten onder alle studenten om:

 • inzicht te krijgen in hoe onze studenten de huidige stand van diversiteit en inclusie ervaren;
 • concrete acties vast te stellen die ons kunnen helpen om het inclusieve klimaat waar we naar streven te ontwikkelen en te behouden; en
 • basisgegevens te verzamelen waarmee we toekomstige veranderingen in het klimaat en de cultuur kunnen meten.

Inclusieve werving

Voor 2021-2022 hebben we op faculteitsniveau de volgende outreach maatregelen voor ogen:

 • De lijst van scholen die we bezoeken herzien en indien nodig aanpassingen voorstellen.
 • D&I opnemen in de training voor studentambassadeurs en actief ambassadeurs werven die de diversiteit van onze studentenpopulatie vertegenwoordigen.
 • Het verbeteren van de opvolging na de 'Start je toekomst' introductiedag voor eerste generatie studenten
 • Het ontwerpen van een (digitale) folder over diversiteit en inclusie binnen de Faculteit Geesteswetenschappen, die zal worden verspreid tijdens open dagen en andere wervingsactiviteiten. 

JEDI Fonds

Wij erkennen dat medewerkers en studenten binnen de Faculteit Geesteswetenschappen vaak vindingrijke ideeën hebben over hoe wij ‘het beter kunnen doen’. Het Justice, Equity, Diversity and Inclusivity (JEDI) Fund is een is fonds dat financiële steun verschaft aan projecten en initiatieven die diversiteit en inclusie (D&I) promoten, waarbij een specifieke nadruk ligt op het creëren van een inclusieve leeromgeving.

Lees meer over het JEDI Fonds.

Faciliteren van docentontwikkeling op het gebied van inclusief onderwijs

We willen docentontwikkeling op het gebied van D&I graag faciliteren door opleidingen een overzicht aan te bieden van trainingsmogelijkheden, een jaarlijks budget toe te wijzen, en de trainingsmogelijkheden actief bij opleidingen te promoten. Deze maatregel draagt bij aan het diverser maken van onze curricula en het ontwikkelen van een inclusieve lespraktijk.

Trainingssessies kunnen docenten ondersteunen bij het omgaan met vragen als:

 • Hoe begeleiden we moeilijke discussies over controversiële of polariserende onderwerpen?
 • Hoe bereiken we een balans tussen vrijheid van meningsuiting, academische vrijheid, respect en inclusie?
 • Hoe (her)centraliseren we gemarginaliseerde perspectieven, hetzij historisch hetzij hedendaags? Als dit niet mogelijk is binnen een bepaalde discipline, hoe praten we dan over belemmeringen voor inclusie?
 • Welke voorbeelden en metaforen gebruiken we, en welke culturele referentiekaders passen we daarop toe?

Inclusief werving- en selectiebeleid met aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen

In de bestuursafspraken met het College van Bestuur heeft de faculteit toegezegd om de genderbalans van hoogleraren te gaan verbeteren. Dit betekent een concrete doelstelling van 37% benoemde vrouwelijke hoogleraren voor eind 2021. De faculteit heeft besloten om de nadruk op gender te verbreden naar alle ondervertegenwoordigde groepen, om zo een evenredige vertegenwoordiging van hoogleraren met verschillende achtergronden te bereiken. Naast gender wordt er ook aandacht besteed aan etniciteit, seksualiteit, leeftijd en functiebeperking. 

Onze HR-afdeling is begonnen met het vertalen van elementen van de inclusieve werving- en selectieprocedure voor hoogleraren naar andere functiecategorieën binnen de faculteit. In eerste instantie lag de nadruk op universitaire docenten en hoofddocenten, maar onze faculteit streeft naar diversiteit en inclusie voor elke werving- en selectieprocedure.

Adviesgroep D&I voor medewerkers

De adviesgroep D&I voor medewerkers is opgericht in maart 2019. De rol van de adviesgroep is het stimuleren van diversiteit en inclusie binnen de faculteit en het bevorderen van gelijke kansen. De adviesgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie aan relevante organen en ondersteunend personeel van onze faculteit.

Lees meer over de adviesgroep D&I voor medewerkers.

Managementinformatie: overzicht van genderbalans per functiecategorie, in facultaire commissies en van ingezonden onderzoeksvoorstellen

De faculteit zal data over de diversiteit in het personeelsbestand blijven verzamelen en analyseren. Dit geeft ons een beter beeld van de verschillen in werving en retentie gerelateerd aan diversiteit, en zorgt ervoor dat we de impact van beleidsinitiatieven kunnen monitoren. Om dit te bereiken rapporteren we over:

 • De genderbalans per functiecategorie.
 • De genderbalans in facultaire commissies.
 • De genderbalans van ingezonden onderzoeksvoorstellen.

Enquête Inclusion@Humanities (medewerkers)

In de volgende fase van het universitaire D&I-beleid ligt de focus op een inclusieve aanpak: het ontwikkelen van een klimaat waarin inclusie de norm is. Sinds 2015 heeft onze faculteit verschillende initiatieven ondernomen om een inclusief klimaat te bevorderen. Echter, de collectieve impact van deze initiatieven is niet geëvalueerd. We willen in 2022 een enquête uitzetten onder alle medewerkers om:

 • inzicht te krijgen in hoe onze medewerkers de huidige stand van diversiteit en inclusie ervaren;
 • concrete acties vast te stellen die ons kunnen helpen om het inclusieve klimaat waar we naar streven te ontwikkelen en te behouden; en
 • basisgegevens te verzamelen waarmee we toekomstige veranderingen in het klimaat en de cultuur kunnen meten.

Het faciliteren van D&I deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers

Een belangrijk aandachtspunt van het universitaire werkplan is het bevorderen van diversiteitsdeskundigheid van medewerkers op alle functieniveaus. Er is een trainingsaanbod en jaarlijks budget vastgesteld. Ook zijn de ontwikkelingsmogelijkheden actief onder de aandacht gebracht bij onze instituten en afdelingen. Daarnaast zullen we nagaan in hoeverre bestaande trainingsmogelijkheden (bijv. OLC-training) aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. In overleg met de relevante collega’s worden indien nodig aanpassingen voorgesteld.

Verbeteren en communiceren van beschikbare middelen voor medewerkers met een functiebeperking

De komende tijd zullen we aandacht besteden aan de (informatie over) voorzieningen voor medewerkers met een functiebeperking. Volgens de medewerkers ontbreekt er op dit moment een duidelijk universiteits-/faculteitsbreed beleid, hetgeen ook wordt erkend door het Expertisebureau D&I. De faculteit zal nader onderzoeken wat de exacte benodigdheden zijn om de barrières voor mederwerkers met een functiebeperking weg te nemen en hun ervaringen te verbeteren.

Bijdrage aan gebarentaaltolk

Onderzoekers van de Universiteit Leiden, die internationaal toonaangevend zijn op het terrein van onderzoek naar dovengemeenschappen (NWO VIDI) en de mondiale gehandicaptenbeweging (ERC Consolidator Grant), lopen aan tegen de beperkte toegankelijkheid van de Universiteit Leiden voor dove academici. Voor onderzoekers, studenten en internationale gasten zijn er geen faciliteiten om een tolk gebarentaal in te huren.

De Faculteit Geesteswetenschappen is van plan om financieel bij te dragen aan een universiteitsbrede voorziening die onze academische medewerkers in staat stelt om een tolk gebarentaal op academisch niveau in te huren. Daarnaast kan van deze voorziening gebruik worden gemaakt voor facultaire evenementen. 

Facultaire website

Medewerkers en studenten hebben ons duidelijk verzocht om het bereik en de zichtbaarheid van onze D&I-werkzaamheden te vergroten. Onze nieuwe website doet recht aan onze ambitie om een inclusieve en diverse gemeenschap te bieden voor studenten en medewerkers, waarin iedereen wordt ondersteund en gerespecteerd, en in staat wordt gesteld om optimaal te presteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.