Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Onze kijk op diversiteit

Iedereen, student en medewerker, zou zich welkom en ondersteund moeten voelen – als lid van de academische gemeenschap, maar ook als persoon, met al zijn of haar unieke eigenschappen en ervaringen. Alleen dan kan iedereen naar vol vermogen werken.

Wat we willen bereiken

Onze universitaire gemeenschap is in vele opzichten divers: we verschillen van elkaar in etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd, sociaal-economische achtergrond, en meer. Om die diversiteit tot bloei te laten komen, is een werkelijk inclusieve universiteit nodig.

Globalisering van het onderwijs en toenemende diversiteit in de Nederlandse samenleving bieden kansen om talent aan te boren en innovatie en creativiteit te versterken. Maar hoe doen we dat? Het stelt nieuwe eisen aan ondersteuning en begeleiding van studenten, promovendi en medewerkers. Het vraagt dat we gelijke kansen creëren ongeacht sekse, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke beperkingen, zodat talent volop tot ontplooiing kan komen. Voorwaarde daarbij is een klimaat waarin iedereen zich thuis voelt, gezien wordt en zich herkent in dat wat er aangeboden wordt.

We zijn er nog niet, maar elke dag spannen vele collega’s zich in om dat streven dichterbij te brengen: diversiteit, gelijke kansen, en inclusiviteit.De Universiteit Leiden voert een actief diversiteitsbeleid om uitdrukking te geven aan de belangrijke kernwaarde zoals verwoord in het Instellingsplan:

De Universiteit Leiden staat voor inclusiviteit en diversiteit. Zij staat open voor iedereen die hier wil studeren of werken en het uiterste uit zichzelf wil halen. Zij vormt een open gemeenschap waarin iedereen die wil bijdragen aan haar ambities en aan alles waarvoor zij staat, zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt.

De Universiteit Leiden is koploper in Nederland als het gaat om uitvoer van diversiteitsbeleid en inclusiviteitsbeleid. Vice-rector magnificus prof.dr.ir.drs. Hester Bijl stuurt het universitaire beleid aan.

Onder leiding van de Diversity Officer is er intensieve samenwerking met faculteiten en directies om de beoogde resultaten op 4 doelstellingen te behalen:

  1. Bevorderen van genderevenwicht door genderbewust benoemingsbeleid
  2. Bevorderen van het studiesucces voor alle studenten , met name biculturele en eerste-generatiestudenten
  3. Evenwichtige zichtbare positie van vrouwen in het onderzoek
  4. In de hele universitaire gemeenschap is deskundigheid over diversiteit aanwezig

De ambities voor wat betreft diversiteit zijn uitgewerkt in het Werkplan Diversiteit en Inclusiviteit 2014-2016. Dit plan formuleert doelstellingen, aanpak en activiteiten voor het diversiteits-en inclusiviteitsbeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.