Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Diversiteit

De Faculteit der Geesteswetenschappen zet zich in om een diverse en inclusieve gemeenschap te zijn, waarbinnen alle studenten en medewerkers gerespecteerd worden, en die ze in staat stelt hun werk optimaal te doen ongeacht gender, etniciteit, seksualiteit, beperking, leeftijd, religie of sociaaleconomische achtergrond.

Diversiteit en inclusiviteit staat sinds 2015 op de agenda. Het is een onderdeel van het facultair strategisch plan en er is een actieplan opgesteld. Op het terrein van onderwijs en voor studenten zijn er activiteiten, zoals het buddyprogramma voor masterstudenten en workshops voor bestuursleden van studieverenigingen over diversiteitsbewustzijn. Maar ook voor medewerkers is er nieuw beleid ingevoerd, waaronder maatregelen om meer vrouwelijke hoogleraren aan te trekken en ondersteuning van vrouwelijke wetenschappers met een mentorprogramma.

Meer informatie over diversiteit en inclusie bij de faculteit Geesteswetenschappen vind je hier

Vrouwelijke hoogleraren over het hoogleraarschap

De Universiteit Leiden heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Met 24% is van evenredigheid nog geen sprake, maar Leiden neemt het voortouw door een actief diversiteitsbeleid te voeren. De faculteit Geesteswetenschappen streeft ernaar om in 2020 37% van de hoogleraarsposten door vrouwen te bezetten – dit doel is al bijna bereikt. In de serie 'Barsten in het glazen plafond' maken we kennis met een aantal van hen.

Marlou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis: 'Het feit dat mensen die geen grijze, witte man zijn tegenwoordig ook kansen krijgen, zorgt ervoor dat we andere perspectieven krijgen op de onderwerpen waar we mee bezig zijn. Nadia Bouras en Karwan Fatah-Black, bijvoorbeeld, brengen een visie met zich mee die bijdraagt aan een veel completer beeld van respectievelijk migratie en globalisering. Alle vormen van diversiteit bevorderen de volledigheid van ons onderzoek.'
Lees meer

Klankbordgroep Diversiteit en Inclusiviteit

Naar aanleiding van recente discussies over diversiteit en inclusiviteit in de Mare en bepaalde instituten heeft het Faculteitsbestuur op 18 december 2018 besloten om een facultaire ‘klankbordgroep diversiteit en inclusiviteit’ op te richten. De klankbordgroep adviseert het Faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over het diversiteitsbeleid en personeelsbeleid. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.