Universiteit Leiden

nl en

Mariëlle Bruning

Hoogleraar Jeugdrecht

Naam
Prof.mr.drs. M.R. Bruning
Telefoon
+31 71 527 8913
E-mail
m.r.bruning@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. drs. M.R.Bruning is sinds oktober 2004 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Mariëlle Bruning

Mr. drs. Mariëlle R. Bruning is hoogleraar Jeugdrecht. Zij is voorzitter van de afdeling Jeugdrecht  en opleidingsdirecteur van de master Jeugdrecht.

Achtergrond

Mariëlle Bruning (1972) studeerde Nederlands Recht en Cultuur- en Wetenschapsstudiesaan de universiteit van Maastricht. Na haar studies werkte zij eerst als junior onderzoeker en daarna als universitair docent aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij was vanaf 2001 tot 2004 bij de Vrije Universiteit tevens adjunct-directeur van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (interfacultair instituut). In 2001 promoveerde zij op haar dissertatie Rechtvaardiging van Kinderbescherming – naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar kinderbescherming (Deventer: Kluwer).

In 2004 werd zij als bijzonder hoogleraar Jeugdrecht (0.2fte) aangesteld in Leiden. Naast haar universitaire baan in Leiden was zij van 2005 tot 2007 als jurist werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Van 2007 tot begin 2010 was zij tevens werkzaam als programmaleider Jeugdzorg en jeugdbescherming bij Defence for Children – ECPAT, een NGO die zich inzet voor kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Vanaf 2010 is haar functie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden uitgebreid en is zij hoogleraar Jeugdrecht. Op 11 april 2006 sprak zij in Leiden haar oratie uit: Over sommige kinderen moet je praten – gegevensuitwisseling in de jeugdzorg. In september 2012 startte zij de nieuwe juridische masteropleiding Jeugdrecht in Leiden.

Publicaties

Bruning publiceert op het terrein van jeugdzorg, jeugdbescherming, kindermishandeling, jeugdstrafrecht, kinderrechten en de rechtspositie van de minderjarige. Zij is redacteur van het SDU commentaar Jeugdrecht en werkt mee aan Tekst & Commentaar en het handboek Jeugdrecht en Jeugdhulp. Recente bijdragen stellen onder meer de uit huis geplaatste minderjarige en zijn rechten en de invloed van de nieuwe Jeugdwet en de herziene maatregelen van kinderbescherming op de rechten van minderjarigen centraal en gaan in op de invloed van internationale kinderrechten in Nederland.

Onderzoek

Het onderzoek van Bruning richt zich – met als uitgangspunt internationale kinderrechten - op de juridische positie van de minderjarige en de driehoeksverhouding tussen kind, ouders en Staat, met bijzondere aandacht voor kinderbescherming, jeugdhulp, kinderen in alternatieve zorg (uithuisplaatsing), gegevensuitwisseling over minderjarigen en privacy-vraagstukken daarbij en juridische aspecten van kindermishandeling.  

Op het brede terrein van het jeugdrecht heeft Bruning ervaring met het verrichten van contractonderzoek en -advisering. Zo was zij van 2008 tot 2011 samen met twee junior-medewerkers verbonden aan het project Zicht op Ieder Kind en adviseerde zij in dat verband over grenzen aan gegevensuitwisseling over jeugd door ketenpartners in het kader van jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht vanwege privacywet- en regelgeving, onder meer in Veiligheidshuizen (opdrachtgever Raad voor de Kinderbescherming en ministerie voor Veiligheid en Justitie). Ook verrichtte zij met collega’s onderzoek naar de PIJ-maatregel en andere zware jeugdsancties (opdrachtgever WODC) en was zij betrokken bij contractonderzoek naar de evaluatie van mediation in het kader van internationale kinderontvoering.

Vanaf 2012 verricht zij in opdracht van de Kinderombudsman onderzoek naar de implementatie van kinderrechten in Nederland (ontwikkeling en follow-up van een Kinderrechtenmonitor). In 2013 redigeerde zij met prof. mr. T. Liefaard een bundel over negentig jaar ondertoezichtstelling (monografieën jeugdrecht SDU deel 1). In het najaar van 2015 is zij gestart met onderzoek naar het recht op participatie van minderjarigen die te maken krijgen met jeugdhulp en jeugdbescherming (via Pro Juventute).

Postacademisch onderwijs

In het kader van het Juridisch PAO organiseert Bruning jaarlijks de basiscursus Actualiteiten Jeugdrecht. Zij initieerde tevens de nieuwe specialisatiecursus Bijzondere Curator, die in oktober 2013 voor het eerst is verzorgd en sindsdien enkele keren per jaar wordt aangeboden. Tevens verzorgt zij voor groepen professionals in-company trainingen, zoals Actualiteiten Jeugdrecht.

Hoogleraar Jeugdrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B335

Contact

 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2017), Tussen wal en schip. Verplichte nazorg voor jongvolwassenen.. In: Smits V.M., De Jong R., Van der Linden A. (red.) In verbondenheid. Opstellen aangeboden aan Professor mr. Paul Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Kluwer. 335-355.boekdeel
 • Bruning M.R., Rap S.E., Klep K.F.M., Bouterse M., Verkroost D.S., Mesman J., Yesilkagit A.K., Castermans A.G., Liefaard T. & Van Leeuwen C.M.M. (2017), Evaluatie Wet Kinderombudsman (, Leiden Law School, Faculty of Governance and Global Affairs, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University). Den Haag: ZonMw.rapport
 • Rap S.E. & Bruning M.R. (2017), The Dutch Children’s Ombudsman put on the map. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Bruning M.R. (18 november 2016), Aanpak kindermishandeling: rechten van het kind en andere betrokkenen (Lezing): AJN congres (jeugdartsen Nederland).overig
 • Bruning M.R. (2016), Versterking van de procedurele positie van minderjarigen in het jeugdbeschermingsrecht – een brug te ver?. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 75-90.boekdeel
 • Bruning M.R. (13 oktober 2016), Jeugdbescherming en de overgang met andere systemen (Lezing). Nieuwegein: Congres van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 'Aansluiting gemist'.overig
 • Bruning M.R. (22 april 2016), De Nederlandse Kinderombudsman viert zijn vijfde verjaardag; kinderpartijtje en puberparty? (keynote) (Lezing). Ridderzaal Den Haag.overig
 • Bruning M.R. (3 maart 2016), Child Protection in Kosovo & the Netherlands (Lezing). Academiegebouw Leiden.overig
 • Bruning M.R. (28 januari 2016), Evaluatie Jeugdwet: een juridisch perspectief (Lezing). Utrecht: Bijeenkomst inrichting evaluatie Jeugdwet (invitational meeting ZonMW).overig
 • Bruning M.R. (15 januari 2016), Seminar presentation Dutch Supreme Court 5 December 2014 – some reflections (Lezing). Cambridge: seminar rewriting childrens rights judgments.overig
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2016), Jeugdrecht en jeugdhulp. Amsterdam: Reed Business Information.boek
 • Florescu A.S. & Bruning M.R. (2016), Discharge of parental authority: considerations regarding the compatibility of the new provision of the Dutch Civil Code with the European Convention on Human Rights.. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code, Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 30. Deventer: Wolters Kluwer. 169-186.boekdeel
 • Bruning M.R., Rap S.E. & Verkroost D.S. (2016), Participatie van minderjarigen in de vrijwillige jeugdhulp, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 38(11 / 61): 250-257.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2016), Adolescenten en kinderporno, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016(42): 177.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 29 maart 2016, nr. 16899/13, EHRC 2016,161 (Kocherov & Sergeyeva t. Rusland).annotatie
 • Bruning M.R., Rap S.E. & Verkroost D.S. (2016), Kansen en momenten voor participatie in het jeugdhulptraject. Eerste deel van een onderzoek naar de participatie van kinderen in de jeugdhulpverlening.rapport
 • Bruning M.R., Liefaard T., Limbeek M.M.C. & Bahlmann B.T.M. (2016), Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen? Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming. Meijers-reeks nr. 277. Nijmegen: Wolf legal publishers.boek
 • Bruning M.R. (2016), Titel 14 afdeling 4 en 5 (ondertoezichtstelling van minderjarigen en beëindiging van het ouderlijk gezag). In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (red.) Personen- en familierecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 506-595.boekdeel
 • Bolscher K.G.A., Rap S.E., Liefaard T., Rodrigues P & Bruning M.R. (2016), Advies Kinderrechtenmonitor 2016. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Bruning M.R. (2016), Wetsevaluatie Jeugdwet - startnotitie evaluatie Jeugdwet vanuit juridisch perspectief. Den Haag: ZonMW.rapport
 • Bruning M.R., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 3 september 2015, nr. 10161/13, EHRC 2015,12; 20-26.annotatie
 • Bruning M.R. (26 november 2015), Kinderen beschermen: met eigen kracht of door snel ingrijpen? (Lezing) Cleveringalezing. Twente.overig
 • Bruning M.R. (11 juni 2015), Aanvaardbare termijn bij jeugdbescherming (Lezing). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.overig
 • Bruning M.R. (4 juni 2015), Wetsherzieningen jeugdhulp en kinderbescherming (Lezing). Breukelen: lezing Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht.overig
 • Bruning M.R. (28 mei 2015), Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht (key note) (Lezing). Leuven: congres 50 jaar jeugdbescherming Vlaanderen, Juridische Faculteit Leuven.overig
 • Bruning M.R. (16 maart 2015), Child Protection in the Netherlands, Kosovo project Defence for Children (Lezing). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.overig
 • Bruning M.R. & Jong-de Kruijf M.P. de (2015), Van gesloten jeugdzorg naar gesloten jeugdhulp: de nieuwe regeling nader beschouwd, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 134-143.artikel in tijdschrift
 • Dörenberg V.E.T. & Bruning M.R. (2015), Privacyperikelen rond de Jeugdwet, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 39(8): 617-631.artikel in tijdschrift
 • Florescu A.S., Liefaard T. & Bruning M.R. (2015), Children's Rights and the European Convention on Human Rights, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten : NJCM Bulletin 40(4): 451-453.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2015), Afdelingen 1.14.4 & 1.14.5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2015), Sdu Commentaar Jeugdrecht. Den Haag: Sdu.boek
 • Bruning M.R. (2015), Bespreking van: Parkes A. (2014) Children and International Human Rights Law, The Right of the Child to be Heard, The International Journal of Children's Rights 23(2): 482-487.boekbespreking
 • Bruning M.R. (2015), Bespreking van: Beeck H. op de, Put J., Tans A., Pleysier S., Hermans K. (2014) Samen werken tegen kindermishandeling- Het protocol van moed en de grenzen van het beroepsgeheim, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten 2015(2): 201-207.boekbespreking
 • Bruning M.R. (2015), Privacy en de jeugdwet, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2015(2): 27.artikel in tijdschrift
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De justitiele jeugdinrichting. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief.. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De rechtspositie van jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief.. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 359-392.boekdeel
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2014), Kinderrechten met terugwerkende kracht. Een kritische reflectie op O'Keeffe t. Ierland, EHRM 28 januari 2014, nr. 35810/09. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 61-66.boekdeel
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2014), Jeugdrecht en jeugdhulp. Amsterdam: Reed Business Education.boek
 • Limbeek M.M.C. & Bruning M.R. (2014), Chapter 6. The Netherlands. Two Decades of the CRC in Dutch Case Law. In: Liefaard T., Doek J.E. (red.) Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence.. Dordrecht: Springer. 89-105.boekdeel
 • M.R. Bruning (2014), art. 1:254- 1:278 BW (titel 14 afdeling 4 en 5 boek 1 BW artikelsgewijs commentaar). In: M.J.C. Koens, A.P.M.J. Vonken (red.) Personen- en familierecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 486-572.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De justitiële jeugdinrichting. In: I. Weijers (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Boom Studieboeken criminologie & veiligheid. Den Haag: Boom Lemma. 337-358.boekdeel
 • T. Liefaard & M.R. Bruning (2014), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: I. Weijers (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Boom Studieboeken criminologie & veiligheid. Den Haag: Boom Lemma. 359-392.boekdeel
 • Bruning M.R. (2014), NODO: not done? (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014(6): 151.artikel in tijdschrift
 • M.R. Bruning & T. Liefaard (2014), Kinderrechten met terugwerkende kracht. Een kritische reflectie op O'Keeffe t. Ierland, EHRM 28 januari 2014, nr. 35810/09. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 61-66.boekdeel
 • Bruning M.R., Vonk M.J. & Zon K. van der (2014), Gezinssituatie en alternatieve zorg. In: Rap S., Liefaard T., Rodriques P. (red.) Kinderrechtenmonitor 2014-adviezen aan de kinderombudsman.. Leiden: Universiteit Leiden. 26-43.boekdeel
 • Bruning M.R. (2013), Horen en luisteren, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (4): 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Jeugdwet sluit kinderen zonder papieren uit, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (3): 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Het ergste leed is zelden te voorkomen, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (2): 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Rauwer, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (1): 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R., Vonk M.J. & Zon K.A.M. van der (2013), Gezinssituatie en Alternatieve Zorg. In: Wolthuis A., Bruning M.R., Liefaard T., (red.) Kinderrechtenmonitor 2013- adviezen aan de kinderombudsman.. Leiden: Universiteit Leiden en CBS. 26-49.boekdeel
 • Bruning M.R. & Vonk M.J. (2013), Het kind in zijn leefomgeving: toenemende erkenning en groeiende overheidsbemoeienis, Tijdschrift voor Privaatrecht 2013(2): 1124-1141.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2013), 90 jaar ondertoezichtstelling: versleten of vitaal? Monografiëen jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU.boek
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2013), De ondertoezichtstelling 90 jaar: versleten of vitaal?. In: Bruning M.R., Liefaard T. (red.) Ondertoezichtstelling 90 jaar: versleten of vitaal?. Monografiëen jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU. 13-20.boekdeel
 • Bruning M.R. (2013), Terugkijken en vooruitzien: de ontwikkelingen in de toepassing van de ondertoezichtstelling. In: M.R. Bruning, T. Liefaard (red.) Ondertoezichtstelling 90 jaar - versleten of vitaal?. Monografiëen jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU. 37-54.boekdeel
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (red.) (2013), Jeugdrecht Sdu Commentaar Jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU.boekredactie
 • Bruning M.R. (2013), Boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Recht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R. & Zon K.A.M. van der (2013), Out of home, out of right? Rechten van minderjarigen bij uithuisplaatsing, NJCM-Bulletin 38(4): 500-514.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Mijnarends E.M., Liefaard T. & Bruning M.R. (2013), De doorwerking van het IVRK in het Nederlandse jeugdstrafrecht, NJCM-Bulletin 38(4): 532-544.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wolthuis A., Bruning M. & Liefaard T. (2013), Advies Kinderrechtenmonitor 2013. Leiden: Faculteit der Rechtsgeleerdheid (afdeling Jeugdrecht Leiden).rapport
 • Bruning M.R. (2013), Jeugdbescherming. In: Doreleijers Th.A.H.D., Boer F., Huisman J., Haan E.H.F. de (red.) Leerboek psychiatrie kinderen en adolescenten.. Utrecht: De Tijdstroom. 132-137.boekdeel
 • Bruning M.R. (2013), Recht op omgang bij private life, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013(1): 3.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Zorg om het kind. Bescherming van minderjarigen en het gezondheidsrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013(2): 115-135.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., Cardol G., Liefaard T., Van Os C., Hendriks A.C. & Loof J.P. (2013), Redactielid NJCM-Bulletin 38(4).tijdschriftredactie
 • Bruning M.R. (2012), Adolescentenrecht: ook voor jeugdbescherming?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (11): 272-279.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Annotatie B. t. Belgie, European Human Rights Cases (10): 2317-2333.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Annotatie Levin t. Zweden, European Human Rights Cases 2012(6).artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Bijzondere curator: we want more! (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012(9): 203.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Rechtsmiddel bij uithuisplaatsing (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012(1): 1.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (red.) Tekst en Commentaar Personen- en familierecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R. (2012), Een AMK-melding en dan?. In: Ruijter, de W., Hendriks A., Verkerk M. (red.) Huisarts tussen individu en familie - morele dilemma's in de huisartspraktijk.. Assen: Van Gorcum. 49-49.boekdeel
 • Bruning M.R. (2012), Herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen: wanneer is de overheid aan zet?. In: Weijers I (red.) Parens patriae en prudentie - grondslagen van jeugdbescherming.. Amsterdam: SWP. 37-48.boekdeel
 • Doek J.E., Bruning M.R. & Zon van der K.A.M. (2012), Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Blaak M., Bruning M.R., Eijgenraam M., Kaandorp M. & Meuwese S. (2012), Handboek internationaal jeugdrecht (tweede druk). Leiden: Defence for Children.boek
 • Bruning M.R. (2012), De VOG en minderjarige wetsovertreders, Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging 91(2): 128-142.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., Brink Y.N. van den, Jong-de Kruijf M.P. de, Olthof I.W.M. & Zon K.A.M. van der (2012), Kinderrechtenmonitor 2012 - Adviezen aan de Kinderombudsman. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 13 maart 2012, EHRC 2012 (EHRC 2012, 111; Y. t. Verenigd Koninkrijk).annotatie
 • Doek J.E., Bruning M.R., Zon K.A.M & van der (2012), Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Bruning M.R., Jong M.P. de, Liefaard T., Schuyt P.M., Doek J.E. & Doreleijers T.A.H. (2011), Wegwijs in het jeugdsanctierecht. Onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk Meijers-reeks nr. 189. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boek
 • Bruning M.R. & Oerlemans J.J. (2011), Minister van Veiligheid en Justitie: waarborg privacy in Veiligheidshuizen!, Privacy & Informatie 14(1): 22-23.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), 'Zoektocht naar een gelegitimeerde en met rechtswaarborgen omklede regeling tot gedwongen opname van minderjarigen ter behandeling' [Bespreking van: Dorenberg, V. (2010) Kind en stoornis. Een systematisch onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers], Rechtsgeleerd Magazijn Themis 172: 124-130.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., Cardol G. & Kok J. (2011), Client in de jeugdzorg (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 33(4): 75.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), De client in de jeugdzorg en jeugdbescherming vanuit juridisch perspectief, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 33(4): 78-86.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Kinderontvoering: een vervolg (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 33(2): 23.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), De ondertoezichtstelling herzien - snellere bemoeienis met meer rechtswaarborgen, Ars Aequi 60(11): 779-788.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Samenvatting Wet op de jeugdzorg. In: Duits N, Bartels J.A.C. (red.) Jeugdpsychiatrie en recht - wetgeving, zorgveld en praktijk.. Assen: Van Gorcum. 3-18.boekdeel
 • Bruning M.R. (2011), boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek boeken 1, 2, 3, 4 en 5.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R. (2011), Let op recidiverende ouders!. Tijdschrift Kindermishandeling: 6-8.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Zwaar weer voor kinderrechten (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Adolescentenstrafrecht: goed idee maar niet voor minderjarigen! (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Ongepaste aanpassingen passend onderwijs (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Jeugd - participatie - recht. In: Rap S., Weijers I. (red.) De Jeugdstrafzitting: een pedagogisch perspectief.. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak. 3-7.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2011), De justitiële jeugdinrichting. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht: In internationaal perspectief.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 309-329.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2011), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht: In internationaal perspectief.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 331-361.boekdeel
 • Bruning M.R., Jong-de Kruijf M.P. de & Zon van der K.A.M. (2011), Voorstudie Kinderrechtenmonitor. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Bruning M.R. (1 maart 2010), The CRC 20 years: achievements and remaining challenges in the Netherlands. Nieuwsbrief van de landelijke Onderzoekschool voor de Rechten van de Mens: 4-5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Broekhuijsen-Molenaar A.M.L. & Bruning M.R. (2010), titel 14, afdeling 4, 5. In: Tekst en Commentaar Personen- en Familierecht.. Deventer: Kluwer. 398-452.boekdeel
 • Bruning M.R. & Zon van der K.A.M. (2010), Participatie en autonomie van kinderen bij jeugdzorg en jeugdbescherming. In: Graaf de J.H. (red.) Rechten van het kind en autonomie.. Nijmegen: Ars Aequi. 131-150.boekdeel
 • Bruning M.R. & Olthof I.W.M. (2010), Verbeteringen op komst voor het ontvoerde kind?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (11): 266-272.artikel in tijdschrift
 • Oerlemans J.J. & Bruning M.R. (2010), De Verwijsindex risicojongeren: hulpverleners als privacyjuristen?, Privacy & Informatie 13(3): 116-123.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2010), 16 tot 23 jaar: een PIJ hoort erbij!. In: Doreleijers T.A.H. (red.) Strafrecht en forensische psychiatrie voor 16- tot 23-jarigen.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-38.boekdeel
 • Jong-de Kruijf M.P. de & Bruning M.R. (2010), Mark of Cain op het voorhoofd van de jeugdige verdachte?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 2010(4): 223-237.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2010), Salduz/Panovits bij jeugdstrafzaken; het volle pond of een onsje minder?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (2): 54-57.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2010), Toekomst jeugdzorg, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (6): 151.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2010), Wie luistert naar het kind? Reactie op C. Rus, ‘Wie luistert naar het kind?', Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv) 2010(3): 141-143.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 23 maart 2010, NJCM-Bulletin 2010; 1017-1031 (Vermoedens van kindermishandeling: actie maar uiterste zorgvuldigheid geboden!).annotatie
 • Bruning M.R. (2009), Kind en omgang (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (9): 203-203.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2009), Ontwikkelingen en knelpunten in de gesloten jeugdzorg, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (4): 99-105.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2009), Onzorgvuldige jeugdzorg?, Proces, Tijdschrift voor berechting en reclassering (2): 94-99.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2009), De maatregelen van kinderbescherming. In: Doek J.E., Vlaardingerbroek P. (red.) Jeugdrecht en jeugdzorg.. Amsterdam: Elsevier Juridisch. 290-390.boekdeel
 • Bruning M.R. (2009), Kindermishandeling vanuit een kinderrechtenperspectief. In: Baartman H.E.M. (red.) Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid.. Zeist: Augeo Foundation. 146-152.boekdeel
 • Bruning M.R. (2009), Wet op de jeugdzorg in uitvoering - ervaringen met de Wet op de jeugdzorg van Bureau Jeugdzorg. In: Graas D., Liefaard T. (red.) De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk.. Houten: BSL. 36-55.boekdeel
 • Bruning M.R. (2009), Essay: Verbeterde aanpak van kindermishandeling een gezamenlijk belang. Den Haag: RMO/RVZ.rapport
 • Bruning M.R. (2009), Adviesraden willen sociale omgeving kinderen versterken, Tijdschrift Kindermishandeling 2009: 40-41.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2008), Kinderontvoering en het belang van het kind. (Website: http://leidsewetenschappers.leidenuniv.nl/show.php3?medewerker_id=851), internetpublicatie.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (8 januari 2008), Jeugdzorg: who cares? (Lezing) Meijers-lezing. Universiteit Leiden: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.overig
 • Bruning M.R. (2008), Omgangsperikelen, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 1-1.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2008), Kindermishandeling: de verantwoordelijkheid van de dokter, commentaar.. In: Beaufort I. de, Vathorst S. van de, Hazebroek F., Heijden B. van der (Red.) Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Den Haag: Lemma. 311-315.congresbijdrage
 • Bruning M.R. (2008), Gesloten jeugdzorg, Journaal Ggz en recht (5): 84-88.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2008), Het belang van het ontvoerde kind (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 205-205.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (Red.) (2008), Herziening kinderbeschermingsmaatregelen - commentaren op het voorontwerp van wet. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2008), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: Weijers I., Imkamp F. (Red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Den Haag: Boom. 229-256.boekdeel
 • Bruning M.R. (2008), Ten geleide. In: Bruning M.R., Kok J. (Red.) Herziening kinderbeschermingsmaatregelen - commentaren op het voorontwerp van wet. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R. (2008), Meer kansen voor jeugdbeschermingskinderen. In: Graaf J.H. de, Wijk F.K. van (Red.) Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 121-136.boekdeel
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2008), De justitiële jeugdinrichting. In: Weijers I., Imkamp F. (Red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Den Haag: Boom. 205-228.boekdeel
 • Bruning M.R. & Berger M.J.F. (2008), Recht op privacy van minderjarige delinquenten - over justitiële documentatie en DNA-afname bij jeugdigen, Strafblad: 183-194.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bruning M.R. (2008), Kindermishandeling en inbreuken op grondrechten. In: Team Jeugd Rechtbank Amsterdam (Red.) Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling. Amsterdam: SWP. 18-27.congresbijdrage
 • Bruning M.R., Weijers I. & Jonge G. de (2008), Ouders dwingen tot bijwonen jeugdstrafzitting is slecht idee, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2008: 132-134.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Arnhem 24 augustus 2007, FJR 2008; 9-13 (Provinciale aansturing van Bureau Jeugdzorg).annotatie
 • Bruning M.R. & Punselie E.C.C. (2008), Personen- en familierecht, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 645-655.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. & Simons M.H. (Red.) (2008), Tekstuitgave integraal jeugdbeleid 2009. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Bruning M.R. & Ruyter D.J. de (2007), Kinderen beter beschermd en (grond)rechten van ouders, Ouderschap & Ouderbegeleiding: 68-77.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., Boendermaker L. & Jonge G. de (2007), Meer op één cel, mag dat wel?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 30-36.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Dynamisch samenwerken; de kinderrechter en ketenpartners in de jeugdzorg, Justitiële Verkenningen: 40-54.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Risico's in de jeugdzorg. Over veiligheid en controle, Family Process: 239-247.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Equality of arms bij jeugdbescherming (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 1-1.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Gesloten jeugdzorg voor 18+ers, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 161-161.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Zorg om de jeugdzorg: wat moet beter?, Openbaar Bestuur: 28-31.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Gezinsvoogd van Savanna vrijgesproken - de gevolgen van de uitspraak voor de jeugdzorg, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: k12-k13.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Recht op privacy. In: Kaandorp M., Stappers B., Schoonenwolf D. (Red.) Kinderrechten beginnen thuis. Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Stan Meuwese als directeur van Defence for Children International (1992-2007).. Amsterdam: Defence for Children International. 43-45.congresbijdrage
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Zutphen 22 december 2006, JIN 2007; 369-371 (2007, 111).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Den Bosch 21 mei 2007, JIN 2007; 1001-1003 (2007, 318).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 18 januari 2007, NJCM-Bulletin 2007; 840-849 (Strijd om een kind na scheiding: de opmars van positieve verplichtingen).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Zutphen 22 december 2006, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2007; 400-403 (2007, 40).annotatie
 • Bruning M.R. (2006), Over sommige kinderen moet je praten - gegevensuitwisseling in de jeugdzorg.. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Bruning M.R. (2006), Jeugdzorg en kinderrechten in de 21e eeuw. In: Het eerste decennium van kinderrechten in Nederland. Tien essays over tien jaar Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in Nederland 1995-2005. Amsterdam: Kinderrechtencollectief.congresbijdrage
 • Bruning M.R. (2006), Concept-wetsvoorstel Gesloten Opvang Jeugdzorg moet worden heroverwogen., NJB: 84-85.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Over sommige kinderen moet je praten., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 150-156.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Verschoningsrecht: met welk belang (editorial)., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 181-181.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), De minderjarige in het civiele proces., Maandblad voor Vermogensrecht: 143-146.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Juridische kaders bij vermoedens van kindermishandeling, Modern Medicine: 285-289.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 9 mei 2006, NJCM-Bulletin 2006; 1128-1138 (Verschoningsrecht inzake medisch consultatiebureaudossier van Savanna gehonoreerd).annotatie
 • Bruning M.R., Liefaard T., Trooster B. & Doreleijers Th.A.H. (2006), Kinderen, jeugd en recht.. In: Doreleijers Th.A.H. (Red.) Leerboek psychiatrie - Kinderen en adolescenten.. Zoetermeer: De Tijdstroom. 99-111.boekdeel
 • Bruning M.R. (2006), Kinderrechter mag straks toestemming voor paspoort geven (column wettelijk), Perspectief: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Staat moet pleegouder-voogden volledig vergoeden (column wettelijk), Perspectief: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Verplicht onderzoek naar doodsoorzaak bij overlijden kind, Perspectief: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Kinderontvoering schept verplichtingen voor overheid, Perspectief: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof Arnhem 11 juli 2006, JIN 2006 (JIN 2006, 381).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb (Zwolle) 6 september 2006, JIN 2006 (2006, 441).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 3 juni 2005, JIN 2005 ( 2005, 186, ()).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 18 maart 2005, JIN 2005 ( 2005, 141, ()).annotatie
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L. (2005), Jongeren en hun rechten in justitiële jeugdinrichtingen geëvalueerd, Sancties: 17-32.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L. (2005), Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen: wat vinden zij van hun rechten?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging : 114-121.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Zorg voor kinderen en het IVRK - de verhouding tussen ouders, kinderen en overheid bij jeugdzorg en jeugdbescherming., NJCM-Bulletin: 735-749.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Het Europese Hof beschermt tegen kindermishandeling, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 12-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. & Ruitenberg G.C.A.M. (Red.) (2005), Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief. Amsterdam: SWP.boekredactie
 • Bruning M.R. (2005), Internationale verplichtingen ter bescherming van kinderen tegen kindermishandeling.. In: Baartman H., Bullens R., Willems J. (Red.) Kindermishandeling: de politiek een zorg. Amsterdam: SWP. 214-232.boekdeel
 • Bruning M.R. (2005), Civielrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie: wanneer gewenst?. In: Bruning M.R., Ruitenberg G.C.A.M. (Red.) Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief.. Amsterdam: SWP. 166-183.congresbijdrage
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Groningen 3 november 2004, JIN 2005 (JIN 2005, 21).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 25 oktober 2004, JIN 2005 (JIN 2005, 97).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 4 februari 2005, JIN 2005 (JIN 2005, 97).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 24 juni 2005, JIN 2005 (JIN 2005, 338).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Maastricht 5 augustus 2005, JIN 2005 (JIN 2005, 386).annotatie
 • Bruning M.R. (2005), Minderjarige in lastige positie bij bezwaar gesloten plaatsing, Perspectief 1: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Informele weg om rechten minderjarige te behartigen ruim geïnterpreteerd, Perspectief 3: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Ouderschap na scheiding blijft twistpunt op details, Perspectief 5: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Vader strafbaar wegens opvang weggelopen zoon, Perspectief 7: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), De OTS: een problematische wettelijke regeling? - Tien jaar gewijzigde OTS-regeling: juridische kaders en knelpunten.. In: Congresbundel Studiedag 'Evaluatie 10 jaar OTS' (losbladig). Zeist: Studiecentrum Kerckebosch.boekdeel
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Roermond 22 december 2004, JIN 2005 ( 2005, 66, ()).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 5 augustus 2004, JIN 2004 (2004, 18).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 24 september 2004, JIN 2004 (JIN 2004, 62).annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof Leeuwarden 6 oktober 2004, JIN 2004 (2004, 66).annotatie
 • Bruning M.R. (2004), De rol van de kinderrechter bij OTS uit de Doeken gedaan. In: Blankman K., Bruning M.R. (Red.) Meesterlijk groot voor de kleintjes (liber amicorum prof. mr. J.E. Doek). Deventer: Kluwer. 117-138.boekdeel
 • Bruning M.R. & Baartman H.E.M. (Red.) (2004), Van je familie moet je het hebben - nieuwe perspectieven in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht. Amsterdam: SWP.boekredactie
 • Bruning M.R. & Blankman K. (Red.) (2004), Meesterlijk groot voor de kleintjes (liber amicorum prof. mr. J.E. Doek). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L.M.Z. (2004), Rechtswaarborgen voor OTS-ers in justitiële jeugdinrichtingen, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 9: 207-216.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R. (2004), Tweede rapportage VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) door Nederland: nieuwe ronde, nieuwe kansen, NJCM-Bulletin 7: 1066-1074.artikel in tijdschrift
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L.M.Z. (2004), Rechten van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen - wetsevaluatie Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen. Amsterdam: ACK.rapport
 • Punselie E.C.C. & Bruning M.R. (2003), Gehechtheid in het jeugdrecht. In: Schuengel C., Slot W., Bullens R. (Red.) Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: SWP. 74-82.congresbijdrage
 • commissie geweld in de jeugdzorg (commissie De Winter) commissielid