Universiteit Leiden

nl en

Mariëlle Bruning

Hoogleraar Jeugdrecht

Naam
Prof.mr.drs. M.R. Bruning
Telefoon
+31 71 527 8913
E-mail
m.r.bruning@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. drs. M.R.Bruning is sinds oktober 2004 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Mariëlle Bruning

Prof. mr. drs. Mariëlle R. Bruning is hoogleraar Jeugdrecht. Zij is voorzitter van de afdeling Jeugdrecht  en opleidingsdirecteur van de master Jeugdrecht.

Achtergrond

Mariëlle Bruning (1972) studeerde Nederlands Recht en Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de universiteit van Maastricht. Na haar studies werkte zij eerst als junior onderzoeker en daarna als universitair docent aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij was vanaf 2001 tot 2004 bij de Vrije Universiteit tevens adjunct-directeur van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (interfacultair instituut). In 2001 promoveerde zij op haar dissertatie Rechtvaardiging van Kinderbescherming – naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar kinderbescherming (Deventer: Kluwer).

In 2004 werd zij als bijzonder hoogleraar Jeugdrecht (0.2fte) aangesteld in Leiden. Naast haar universitaire baan in Leiden was zij van 2005 tot 2007 als jurist werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Van 2007 tot begin 2010 was zij tevens werkzaam als programmaleider Jeugdzorg en jeugdbescherming bij Defence for Children – ECPAT, een NGO die zich inzet voor kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Vanaf 2010 is haar functie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden uitgebreid en is zij hoogleraar Jeugdrecht. Op 11 april 2006 sprak zij in Leiden haar oratie uit: Over sommige kinderen moet je praten – gegevensuitwisseling in de jeugdzorg. In september 2012 startte zij de juridische masteropleiding Jeugdrecht in Leiden.  Zij maakt deel uit van het docententeam van de Adv. LLM opleiding International Children’s Rights, die de afdeling Jeugdrecht in 2015 startte. Voorts is zij lid van de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden.

Bruning is sinds 2016 lid van Commissie De Winter die onderzoek doet naar geweld tegen uit huis geplaatste minderjarigen  in de jeugdzorg in de periode 1945 tot heden en is sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van SOS Kinderdorpen Nederland. Namens Nederland is zij lid van Expert Group Responses to Violence against Children (CAHENF-VAC) van de Raad van Europa.

Onderzoek

Bruning publiceert op het terrein van jeugdhulp, kinderbescherming, kindermishandeling,  kinderrechten en de positie van de minderjarige in juridische procedures. Recente publicaties stellen onder meer de uit huis geplaatste minderjarige en zijn rechten en de invloed van de Jeugdwet en de herziene maatregelen van kinderbescherming op de rechten van minderjarigen centraal en gaan in op de invloed van internationale kinderrechten in Nederland.

Het onderzoek van Bruning richt zich – met als uitgangspunt internationale kinderrechten - op de juridische positie van de minderjarige en de driehoeksverhouding tussen kind, ouders en Staat, met bijzondere aandacht voor kinderbescherming, jeugdhulp, kinderen in alternatieve zorg (uithuisplaatsing), gegevensuitwisseling over minderjarigen en privacy-vraagstukken daarbij en juridische aspecten van kindermishandeling.  

Op het brede terrein van het jeugdrecht heeft Bruning ervaring met het verrichten van contractonderzoek en -advisering. Zo verrichtte zij met collega’s onderzoek naar de PIJ-maatregel en andere zware jeugdsancties (2011)  en naar juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming (2016, opdrachtgever WODC).

Van 2012 tot 2016 verrichtte zij in opdracht van de Kinderombudsman onderzoek naar de implementatie van kinderrechten in Nederland (ontwikkeling en follow-up  Kinderrechtenmonitor). Ook deed zij onderzoek naar het recht op participatie van minderjarigen die te maken krijgen met jeugdhulp en jeugdbescherming (via Pro Juventute, van 2016-2018). Verder was zij eindverantwoordelijk voor de Evaluatie van de Wet Kinderombudsman (2017) en nam  zij deel aan de Eerste evaluatie Jeugdwet (2018, in opdracht van ZonMW).

Zij was o.m. voorzitter van het tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, en werkt  mee aan Tekst & Commentaar, de Groene Serie en het handboek Jeugdrecht en Jeugdhulp.

Postacademisch onderwijs

In het kader van het Juridisch PAO organiseert Bruning de specialisatiecursus Bijzondere Curator, die enkele keren per jaar wordt aangeboden. Tevens verzorgt zij voor groepen professionals in-company trainingen, zoals Actualiteiten Jeugdrecht.

Hoogleraar Jeugdrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B335

Contact

 • Klep K.F.M., Pattyn V.E., Bruning M.R., Liefaard T., Verkroost D.S. & Rap S.E. (2018), De Kinderombudsman op de kaart. Lessen voor de toekomst uit de Evaluatie Wet Kinderombudsman., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 12-18.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Brink Y.N. van den, Wermink H.T., Bolscher K.G.A., Leeuwen C.M.M. van, Bruning M.R. & Liefaard T. (2017), Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering. Een exploratief kwantitatief onderzoek naar rechterlijke beslissingen en populatiekenmerken Meijers-reeks nr. 298. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boek
 • Bruning M.R. & Zlotnik D. (2 oktober 2017), Presentatie van onderzoek naar het recht op bescherming en gezondheid voor slachtoffers van kindermishandeling in Nederland (Lezing). Den Haag: International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect.overig
 • Rap S.E. & Bruning M.R. (17 juli 2017), The Dutch Children’s Ombudsman put on the map. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Zon K.A.M. van der & Bruning M.R. (4 juni 2017), Lezing over de participatie van kinderen in jeugdbeschermingszaken (Lezing). Dublin: World Congress on Family Law and Children’s Rights.overig
 • Bruning M.R. (2017), Commentaar op Boek 1, Titel 13 afdeling 3 en Titel 14 afdeling 4 en 5. In: Wortmann S.F.M. (red.) Groene Serie Personen- en familierecht. Groene Serie Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R. (2017), Commentaar op Boek 1, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Stolker C.J.J.M. , Valk W.L., Krans H.B. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2017), Commentary on the Judgment of the Hoge Raad of the 5th December 2014. In: Stalford H., Hollingsworth K., Gilmore S. (red.) Rewriting Children’s Rights Judgments: From Academic Vision to New Practice. Oxford: Hart Publishing. 173-181.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2017), De justitiële jeugdinrichting. In: Weijers I. (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 393-416.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2017), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: Weijers I. (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 417-452.boekdeel
 • Bruning M.R., Rap S.E., Klep K.F.M., Bouterse M., Verkroost D.S., Mesman J., Yesilkagit A.K., Castermans A.G., Liefaard T. Leeuwen C.M.M. van, Pattyn V.E. & AMoureus C.M. (2017), Evaluatie Wet Kinderombudsman (. Instituut voor Privaatrecht / Instituut Bestuurskunde / Instituut Pedagogische Wetenschappen, Leiden Law School / Faculty of Governance and Global Affairs / Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University) Reeks evaluatie regelgeving nr. 41. Den Haag: ZonMw.rapport
 • Bruning M.R. (2017), Gezagsbeëindiging: soms een brug te ver?. In: Pol F.Q. van de, Beumers M.Th., Kluiver C.C. de, Overheul M.A., Trapman L.S.A. (red.) Vijftig weeffouten in het BW. Ars Aequi Libri Nijmegen: Ars Aequi Libri.boekdeel
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof Amsterdam 11 juli 2017, nr. 200.216.218/01, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2017,7; 578-583 (Weigering chemotherapie door wilsbekwame minderjarige).annotatie
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2017), The Netherlands Supreme Court. Hoge Raad. In: Stalford H., Hollingsworth K., Gilmore S. (red.) Rewriting Children’s Rights Judgments: From Academic Vision to New Practice. Oxford: Hart Publishing. 182-191.boekdeel
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2017), Tussen wal en schip. Verplichte nazorg voor jongvolwassenen. In: Smits V.M., Jong R. de, Linden A.P. van der (red.) In verbondenheid. Opstellen aangeboden aan Professor mr. Paul Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Kluwer. 335-355.boekdeel
 • Bruning M.R. (18 november 2016), Aanpak kindermishandeling: rechten van het kind en andere betrokkenen (Lezing): AJN congres (jeugdartsen Nederland).overig
 • Bruning M.R. (2016), Versterking van de procedurele positie van minderjarigen in het jeugdbeschermingsrecht – een brug te ver?. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 75-90.boekdeel
 • Bruning M.R. (13 oktober 2016), Jeugdbescherming en de overgang met andere systemen (Lezing). Nieuwegein: Congres van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 'Aansluiting gemist'.overig
 • Bruning M.R. (22 april 2016), De Nederlandse Kinderombudsman viert zijn vijfde verjaardag; kinderpartijtje en puberparty? (keynote) (Lezing). Ridderzaal Den Haag.overig
 • Bruning M.R. (3 maart 2016), Child Protection in Kosovo & the Netherlands (Lezing). Academiegebouw Leiden.overig
 • Bruning M.R. (28 januari 2016), Evaluatie Jeugdwet: een juridisch perspectief (Lezing). Utrecht: Bijeenkomst inrichting evaluatie Jeugdwet (invitational meeting ZonMW).overig
 • Bruning M.R. (15 januari 2016), Seminar presentation Dutch Supreme Court 5 December 2014 – some reflections (Lezing). Cambridge: seminar rewriting childrens rights judgments.overig
 • Bruning M.R. (2016), Adolescenten en kinderporno, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016(42): 177.artikel in een tijdschrift
 • Bolscher K.G.A., Rap S.E., Liefaard T., Rodrigues P & Bruning M.R. (2016), Advies Kinderrechtenmonitor 2016. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der & Oever H.A. ten (2016), Discharge of parental authority: considerations regarding the compatibility of the new provision of the Dutch Civil Code with the European Convention on Human Rights.. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code, Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 30 Deventer: Wolters Kluwer. 169-186.boekdeel
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2016), Jeugdrecht en jeugdhulp. Amsterdam: Reed Business Information.boek
 • Bruning M.R., Rap S.E. & Verkroost D.S. (2016), Kansen en momenten voor participatie in het jeugdhulptraject. Eerste deel van een onderzoek naar de participatie van kinderen in de jeugdhulpverlening.rapport
 • Bruning M.R., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 29 maart 2016, nr. 16899/13, EHRC 2016,161 (Kocherov & Sergeyeva t. Rusland).annotatie
 • Bruning M.R., Rap S.E. & Verkroost D.S. (2016), Participatie van minderjarigen in de vrijwillige jeugdhulp, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 38(11 / 61): 250-257.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2016), Titel 14 afdeling 4 en 5 (ondertoezichtstelling van minderjarigen en beëindiging van het ouderlijk gezag). In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (red.) Personen- en familierecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 506-595.boekdeel
 • Bruning M.R., Liefaard T., Limbeek M.M.C. & Bahlmann B.T.M. (2016), Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen? Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming. Meijers-reeks nr. 277. Nijmegen: Wolf legal publishers.boek
 • Bruning M.R. (2016), Wetsevaluatie Jeugdwet - startnotitie evaluatie Jeugdwet vanuit juridisch perspectief. Den Haag: ZonMW.rapport
 • Bruning M.R., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 3 september 2015, nr. 10161/13, EHRC 2015,12; 20-26.annotatie
 • Bruning M.R. (26 november 2015), Kinderen beschermen: met eigen kracht of door snel ingrijpen? (Lezing) Cleveringalezing. Twente.overig
 • Bruning M.R. (11 juni 2015), Aanvaardbare termijn bij jeugdbescherming (Lezing). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.overig
 • Bruning M.R. (4 juni 2015), Wetsherzieningen jeugdhulp en kinderbescherming (Lezing). Breukelen: lezing Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht.overig
 • Bruning M.R. (28 mei 2015), Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht (key note) (Lezing). Leuven: congres 50 jaar jeugdbescherming Vlaanderen, Juridische Faculteit Leuven.overig
 • Bruning M.R. (16 maart 2015), Child Protection in the Netherlands, Kosovo project Defence for Children (Lezing). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.overig
 • Bruning M.R. (2015), Afdelingen 1.14.4 & 1.14.5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R. (2015), Bespreking van: Beeck H. op de, Put J., Tans A., Pleysier S., Hermans K. (2014) Samen werken tegen kindermishandeling- Het protocol van moed en de grenzen van het beroepsgeheim, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten 2015(2): 201-207.boekbespreking
 • Bruning M.R. (2015), Bespreking van: Parkes A. (2014) Children and International Human Rights Law, The Right of the Child to be Heard, The International Journal of Children's Rights 23(2): 482-487.boekbespreking
 • Florescu A.S., Liefaard T. & Bruning M.R. (2015), Children's Rights and the European Convention on Human Rights, NJCM-Bulletin 40(4): 451-453.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2015), Privacy en de jeugdwet, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2015(2): 27.artikel in een tijdschrift
 • Dörenberg V.E.T. & Bruning M.R. (2015), Privacyperikelen rond de Jeugdwet, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 39(8): 617-631.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2015), Sdu Commentaar Jeugdrecht. Den Haag: Sdu.boek
 • Bruning M.R. & Jong-de Kruijf M.P. de (2015), Van gesloten jeugdzorg naar gesloten jeugdhulp: de nieuwe regeling nader beschouwd, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 134-143.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • M.R. Bruning (2014), art. 1:254- 1:278 BW (titel 14 afdeling 4 en 5 boek 1 BW artikelsgewijs commentaar). In: M.J.C. Koens, A.P.M.J. Vonken (red.) Personen- en familierecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 486-572.boekdeel
 • Limbeek M.M.C. & Bruning M.R. (2014), Chapter 6. The Netherlands. Two Decades of the CRC in Dutch Case Law. In: Liefaard T., Doek J.E. (red.) Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence. Dordrecht: Springer. 89-105.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De justitiele jeugdinrichting. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De justitiële jeugdinrichting. In: I. Weijers (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Boom Studieboeken criminologie & veiligheid Den Haag: Boom Lemma. 337-358.boekdeel
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De rechtspositie van jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 359-392.boekdeel
 • T. Liefaard & M.R. Bruning (2014), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: I. Weijers (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Boom Studieboeken criminologie & veiligheid Den Haag: Boom Lemma. 359-392.boekdeel
 • Bruning M.R., Vonk M.J. & Zon K. van der (2014), Gezinssituatie en alternatieve zorg. In: Rap S., Liefaard T., Rodriques P. (red.) Kinderrechtenmonitor 2014-adviezen aan de kinderombudsman. Leiden: Universiteit Leiden. 26-43.boekdeel
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2014), Jeugdrecht en jeugdhulp. Amsterdam: Reed Business Education.boek
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2014), Kinderrechten met terugwerkende kracht. Een kritische reflectie op O'Keeffe t. Ierland, EHRM 28 januari 2014, nr. 35810/09. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 61-66.boekdeel
 • M.R. Bruning & T. Liefaard (2014), Kinderrechten met terugwerkende kracht. Een kritische reflectie op O'Keeffe t. Ierland, EHRM 28 januari 2014, nr. 35810/09. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 61-66.boekdeel
 • Bruning M.R. (2014), NODO: not done? (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014(6): 151.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Horen en luisteren, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (4): 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Jeugdwet sluit kinderen zonder papieren uit, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (3): 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Het ergste leed is zelden te voorkomen, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (2): 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Rauwer, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (1): 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2013), 90 jaar ondertoezichtstelling: versleten of vitaal? Monografiëen jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU.boek
 • Wolthuis A., Bruning M. & Liefaard T. (2013), Advies Kinderrechtenmonitor 2013. Leiden: Faculteit der Rechtsgeleerdheid (afdeling Jeugdrecht Leiden).rapport
 • Bruning M.R. (2013), Boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Recht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R., Cardol G., Liefaard T., Van Os C., Hendriks A.C. & Loof J.P. (2013), Redactielid NJCM-Bulletin 38(4).tijdschriftredactie
 • Mijnarends E.M., Liefaard T. & Bruning M.R. (2013), De doorwerking van het IVRK in het Nederlandse jeugdstrafrecht, NJCM-Bulletin 38(4): 532-544.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2013), De ondertoezichtstelling 90 jaar: versleten of vitaal?. In: Bruning M.R., Liefaard T. (red.) Ondertoezichtstelling 90 jaar: versleten of vitaal?. Monografiëen jeugdrecht nr. 1 Den Haag: SDU. 13-20.boekdeel
 • Bruning M.R., Vonk M.J. & Zon K.A.M. van der (2013), Gezinssituatie en Alternatieve Zorg. In: Kinderrechtenmonitor 2013- adviezen aan de kinderombudsman. Leiden: Universiteit Leiden en CBS. 26-49.boekdeel
 • Bruning M.R. & Vonk M.J. (2013), Het kind in zijn leefomgeving: toenemende erkenning en groeiende overheidsbemoeienis, Tijdschrift voor Privaatrecht 2013(2): 1124-1141.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Jeugdbescherming. In: Doreleijers Th.A.H.D., Boer F., Huisman J., Haan E.H.F. de (red.) Leerboek psychiatrie kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom. 132-137.boekdeel
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (red.) (2013), Jeugdrecht Sdu Commentaar Jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU.boekredactie
 • Bruning M.R. & Zon K.A.M. van der (2013), Out of home, out of right? Rechten van minderjarigen bij uithuisplaatsing, NJCM-Bulletin 38(4): 500-514.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Recht op omgang bij private life, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013(1): 3.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2013), Terugkijken en vooruitzien: de ontwikkelingen in de toepassing van de ondertoezichtstelling. In: M.R. Bruning, T. Liefaard (red.) Ondertoezichtstelling 90 jaar - versleten of vitaal?. Monografiëen jeugdrecht nr. 1 Den Haag: SDU. 37-54.boekdeel
 • Bruning M.R. (2013), Zorg om het kind. Bescherming van minderjarigen en het gezondheidsrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013(2): 115-135.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Adolescentenrecht: ook voor jeugdbescherming?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (11): 272-279.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Annotatie B. t. Belgie, European Human Rights Cases (10): 2317-2333.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Annotatie Levin t. Zweden, European Human Rights Cases 2012(6).artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Bijzondere curator: we want more! (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012(9): 203.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (red.) Tekst en Commentaar Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 13 maart 2012, EHRC 2012.annotatie
 • Bruning M.R. (2012), De VOG en minderjarige wetsovertreders, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 91(2): 128-142.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2012), Een AMK-melding en dan?. In: Ruijter, de W., Hendriks A., Verkerk M. (red.) Huisarts tussen individu en familie - morele dilemma's in de huisartspraktijk. Assen: Van Gorcum. 49-49.boekdeel
 • Blaak M., Bruning M.R., Eijgenraam M., Kaandorp M. & Meuwese S. (2012), Handboek internationaal jeugdrecht (tweede druk). Leiden: Defence for Children.boek
 • Bruning M.R. (2012), Herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen: wanneer is de overheid aan zet?. In: Weijers I (red.) Parens patriae en prudentie - grondslagen van jeugdbescherming. Amsterdam: SWP. 37-48.boekdeel
 • Bruning M.R., Brink Y.N. van den, Jong-de Kruijf M.P. de, Olthof I.W.M. & Zon K.A.M. van der (2012), Kinderrechtenmonitor 2012 - Adviezen aan de Kinderombudsman. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Bruning M.R. (2012), Rechtsmiddel bij uithuisplaatsing (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012(1): 1.artikel in een tijdschrift
 • Doek J.E., Bruning M.R., Zon K.A.M & van der (2012), Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Doek J.E., Bruning M.R. & Zon van der K.A.M. (2012), Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Bruning M.R. (2011), Adolescentenstrafrecht: goed idee maar niet voor minderjarigen! (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek boeken 1, 2, 3, 4 en 5. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R., Cardol G. & Kok J. (2011), Client in de jeugdzorg (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 33(4): 75.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), De client in de jeugdzorg en jeugdbescherming vanuit juridisch perspectief, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 33(4): 78-86.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2011), De justitiële jeugdinrichting. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht: In internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 309-329.boekdeel
 • Bruning M.R. (2011), De ondertoezichtstelling herzien - snellere bemoeienis met meer rechtswaarborgen, Ars Aequi 60(11): 779-788.artikel in een tijdschrift
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2011), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht: In internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 331-361.boekdeel
 • Bruning M.R. (2011), Jeugd - participatie - recht. In: Rap S., Weijers I. (red.) De Jeugdstrafzitting: een pedagogisch perspectief. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak. 3-7.boekdeel
 • Bruning M.R. (2011), Kinderontvoering: een vervolg (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 33(2): 23.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Let op recidiverende ouders!. Tijdschrift Kindermishandeling: 6-8.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. & Oerlemans J.J. (2011), Minister van Veiligheid en Justitie: waarborg privacy in Veiligheidshuizen!, Privacy & Informatie 14(1): 22-23.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Ongepaste aanpassingen passend onderwijs (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Samenvatting Wet op de jeugdzorg. In: Duits N, Bartels J.A.C. (red.) Jeugdpsychiatrie en recht - wetgeving, zorgveld en praktijk. Assen: Van Gorcum. 3-18.boekdeel
 • Bruning M.R., Jong-de Kruijf M.P. de & Zon van der K.A.M. (2011), Voorstudie Kinderrechtenmonitor. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Bruning M.R., Jong M.P. de, Liefaard T., Schuyt P.M., Doek J.E. & Doreleijers T.A.H. (2011), Wegwijs in het jeugdsanctierecht. Onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk nr. 189. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boek
 • Bruning M.R. (2011), 'Zoektocht naar een gelegitimeerde en met rechtswaarborgen omklede regeling tot gedwongen opname van minderjarigen ter behandeling' [Bespreking van: Dorenberg, V. (2010) Kind en stoornis. Een systematisch onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers], Rechtsgeleerd Magazijn Themis 172: 124-130.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2011), Zwaar weer voor kinderrechten (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (1 maart 2010), The CRC 20 years: achievements and remaining challenges in the Netherlands. Nieuwsbrief van de landelijke Onderzoekschool voor de Rechten van de Mens: 4-5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2010), 16 tot 23 jaar: een PIJ hoort erbij!. In: Doreleijers T.A.H. (red.) Strafrecht en forensische psychiatrie voor 16- tot 23-jarigen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-38.boekdeel
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 23 maart 2010, NJCM-Bulletin 2010; 1017-1031.annotatie
 • Oerlemans J.J. & Bruning M.R. (2010), De Verwijsindex risicojongeren: hulpverleners als privacyjuristen?, Privacy & Informatie 13(3): 116-123.artikel in een tijdschrift
 • Jong-de Kruijf M.P. de & Bruning M.R. (2010), Mark of Cain op het voorhoofd van de jeugdige verdachte?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 2010(4): 223-237.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Zon van der K.A.M. (2010), Participatie en autonomie van kinderen bij jeugdzorg en jeugdbescherming. In: Graaf de J.H. (red.) Rechten van het kind en autonomie. Nijmegen: Ars Aequi. 131-150.boekdeel
 • Bruning M.R. (2010), Salduz/Panovits bij jeugdstrafzaken; het volle pond of een onsje minder?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (2): 54-57.artikel in een tijdschrift
 • Broekhuijsen-Molenaar A.M.L. & Bruning M.R. (2010), titel 14, afdeling 4, 5. In: Tekst en Commentaar Personen- en Familierecht. Deventer: Kluwer. 398-452.boekdeel
 • Bruning M.R. (2010), Toekomst jeugdzorg, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (6): 151.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Olthof I.W.M. (2010), Verbeteringen op komst voor het ontvoerde kind?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (11): 266-272.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2010), Wie luistert naar het kind? Reactie op C. Rus, ‘Wie luistert naar het kind?', Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 2010(3): 141-143.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2009), Adviesraden willen sociale omgeving kinderen versterken, Tijdschrift Kindermishandeling 2009: 40-41.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2009), De maatregelen van kinderbescherming. In: Doek J.E., Vlaardingerbroek P. (red.) Jeugdrecht en jeugdzorg. Amsterdam: Elsevier Juridisch. 290-390.boekdeel
 • Bruning M.R. (2009), Essay: Verbeterde aanpak van kindermishandeling een gezamenlijk belang. Den Haag: RMO/RVZ.rapport
 • Bruning M.R. (2009), Kind en omgang (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (9): 203-203.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2009), Kindermishandeling vanuit een kinderrechtenperspectief. In: Baartman H.E.M. (red.) Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid. Zeist: Augeo Foundation. 146-152.boekdeel
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2009), Ontwikkelingen en knelpunten in de gesloten jeugdzorg, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (4): 99-105.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2009), Onzorgvuldige jeugdzorg?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging (2): 94-99.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2009), Wet op de jeugdzorg in uitvoering - ervaringen met de Wet op de jeugdzorg van Bureau Jeugdzorg. In: Graas D., Liefaard T. (red.) De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk. Houten: BSL. 36-55.boekdeel
 • Bruning M.R. (2008), Kinderontvoering en het belang van het kind. (Website: http://leidsewetenschappers.leidenuniv.nl/show.php3?medewerker_id=851), internetpublicatie .artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (8 januari 2008), Jeugdzorg: who cares? (Lezing) Meijers-lezing. Universiteit Leiden: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.overig
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Arnhem 24 augustus 2007, FJR 2008; 9-13.annotatie
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2008), De justitiële jeugdinrichting. In: Weijers I., Imkamp F. (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Den Haag: Boom. 205-228.boekdeel
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2008), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: Weijers I., Imkamp F. (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Den Haag: Boom. 229-256.boekdeel
 • Bruning M.R. (2008), Gesloten jeugdzorg, Journaal Ggz en recht (5): 84-88.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (red.) (2008), Herziening kinderbeschermingsmaatregelen - commentaren op het voorontwerp van wet. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Bruning M.R. (2008), Het belang van het ontvoerde kind (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 205-205.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2008), Kindermishandeling: de verantwoordelijkheid van de dokter, commentaar.. In: Beaufort I. de, Vathorst S. van de, Hazebroek F., Heijden B. van der (red.) Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Den Haag: Lemma. 311-315.congresbijdrage
 • Bruning M.R. (2008), Kindermishandeling en inbreuken op grondrechten. In: Team Jeugd Rechtbank Amsterdam (red.) Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling. Amsterdam: SWP. 18-27.congresbijdrage
 • Bruning M.R. (2008), Meer kansen voor jeugdbeschermingskinderen. In: Graaf J.H. de, Wijk F.K. van (red.) Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 121-136.boekdeel
 • Bruning M.R. (2008), Omgangsperikelen, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 1-1.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R., Weijers I. & Jonge G. de (2008), Ouders dwingen tot bijwonen jeugdstrafzitting is slecht idee, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2008: 132-134.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Punselie E.C.C. (2008), Personen- en familierecht, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 645-655.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Berger M.J.F. (2008), Recht op privacy van minderjarige delinquenten - over justitiële documentatie en DNA-afname bij jeugdigen, Strafblad : 183-194.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Simons M.H. (red.) (2008), Tekstuitgave integraal jeugdbeleid 2009. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Bruning M.R. (2008), Ten geleide. In: Bruning M.R., Kok J. (red.) Herziening kinderbeschermingsmaatregelen - commentaren op het voorontwerp van wet. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Den Bosch 21 mei 2007, JIN 2007; 1001-1003.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Zutphen 22 december 2006, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2007; 400-403.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 18 januari 2007, NJCM-Bulletin 2007; 840-849.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Zutphen 22 december 2006, JIN 2007; 369-371.annotatie
 • Bruning M.R. (2007), Dynamisch samenwerken; de kinderrechter en ketenpartners in de jeugdzorg, Justitiële Verkenningen : 40-54.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Equality of arms bij jeugdbescherming (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 1-1.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Gesloten jeugdzorg voor 18+ers, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 161-161.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Gezinsvoogd van Savanna vrijgesproken - de gevolgen van de uitspraak voor de jeugdzorg, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind : k12-k13.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Ruyter D.J. de (2007), Kinderen beter beschermd en (grond)rechten van ouders, Ouderschap & Ouderbegeleiding : 68-77.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R., Boendermaker L. & Jonge G. de (2007), Meer op één cel, mag dat wel?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 30-36.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Recht op privacy. In: Kaandorp M., Stappers B., Schoonenwolf D. (red.) Kinderrechten beginnen thuis. Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Stan Meuwese als directeur van Defence for Children International (1992-2007).. Amsterdam: Defence for Children International. 43-45.congresbijdrage
 • Bruning M.R. (2007), Risico's in de jeugdzorg. Over veiligheid en controle, Family Process : 239-247.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2007), Zorg om de jeugdzorg: wat moet beter?, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) : 28-31.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb (Zwolle) 6 september 2006, JIN 2006.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof Arnhem 11 juli 2006, JIN 2006.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 9 mei 2006, NJCM-Bulletin 2006; 1128-1138.annotatie
 • Bruning M.R. (2006), Concept-wetsvoorstel Gesloten Opvang Jeugdzorg moet worden heroverwogen., NJB-kronieken : 84-85.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), De minderjarige in het civiele proces., Maandblad voor Vermogensrecht : 143-146.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Jeugdzorg en kinderrechten in de 21e eeuw. In: Het eerste decennium van kinderrechten in Nederland. Tien essays over tien jaar Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in Nederland 1995-2005. Amsterdam: Kinderrechtencollectief.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bruning M.R. (2006), Juridische kaders bij vermoedens van kindermishandeling, Modern Medicine : 285-289.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R., Liefaard T., Trooster B. & Doreleijers Th.A.H. (2006), Kinderen, jeugd en recht.. In: Doreleijers Th.A.H. (red.) Leerboek psychiatrie - Kinderen en adolescenten.. Zoetermeer: De Tijdstroom. 99-111.boekdeel
 • Bruning M.R. (2006), Kinderontvoering schept verplichtingen voor overheid, Perspectief : 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Kinderrechter mag straks toestemming voor paspoort geven (column wettelijk), Perspectief : 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Over sommige kinderen moet je praten., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 150-156.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Over sommige kinderen moet je praten - gegevensuitwisseling in de jeugdzorg.. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Bruning M.R. (2006), Staat moet pleegouder-voogden volledig vergoeden (column wettelijk), Perspectief : 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Verplicht onderzoek naar doodsoorzaak bij overlijden kind, Perspectief : 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2006), Verschoningsrecht: met welk belang (editorial)., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht : 181-181.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 3 juni 2005, JIN 2005.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 18 maart 2005, JIN 2005.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Maastricht 5 augustus 2005, JIN 2005.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 4 februari 2005, JIN 2005.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 24 juni 2005, JIN 2005.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Groningen 3 november 2004, JIN 2005.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 25 oktober 2004, JIN 2005.annotatie
 • Bruning M.R. (2005), Civielrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie: wanneer gewenst?. In: Bruning M.R., Ruitenberg G.C.A.M. (red.) Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief.. Amsterdam: SWP. 166-183.congresbijdrage
 • Bruning M.R. (2005), De OTS: een problematische wettelijke regeling? - Tien jaar gewijzigde OTS-regeling: juridische kaders en knelpunten.. In: Congresbundel Studiedag 'Evaluatie 10 jaar OTS' (losbladig). Zeist: Studiecentrum Kerckebosch.boekdeel
 • Bruning M.R. (2005), Het Europese Hof beschermt tegen kindermishandeling, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind : 12-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Informele weg om rechten minderjarige te behartigen ruim geïnterpreteerd, Perspectief 3: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Internationale verplichtingen ter bescherming van kinderen tegen kindermishandeling.. In: Baartman H., Bullens R., Willems J. (red.) Kindermishandeling: de politiek een zorg. Amsterdam: SWP. 214-232.boekdeel
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L. (2005), Jongeren en hun rechten in justitiële jeugdinrichtingen geëvalueerd, Sancties : 17-32.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L. (2005), Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen: wat vinden zij van hun rechten?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging : 114-121.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Minderjarige in lastige positie bij bezwaar gesloten plaatsing, Perspectief 1: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Ouderschap na scheiding blijft twistpunt op details, Perspectief 5: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. & Ruitenberg G.C.A.M. (red.) (2005), Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief. Amsterdam: SWP.boekredactie
 • Bruning M.R. (2005), Vader strafbaar wegens opvang weggelopen zoon, Perspectief 7: 24-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bruning M.R. (2005), Zorg voor kinderen en het IVRK - de verhouding tussen ouders, kinderen en overheid bij jeugdzorg en jeugdbescherming., NJCM-Bulletin : 735-749.artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Roermond 22 december 2004, JIN 2005.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 5 augustus 2004, JIN 2004.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof Leeuwarden 6 oktober 2004, JIN 2004.annotatie
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 24 september 2004, JIN 2004.annotatie
 • Bruning M.R. (2004), De rol van de kinderrechter bij OTS uit de Doeken gedaan. In: Blankman K., Bruning M.R. (red.) Meesterlijk groot voor de kleintjes (liber amicorum prof. mr. J.E. Doek). Deventer: Kluwer. 117-138.boekdeel
 • Bruning M.R. & Blankman K. (red.) (2004), Meesterlijk groot voor de kleintjes (liber amicorum prof. mr. J.E. Doek). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L.M.Z. (2004), Rechten van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen - wetsevaluatie Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen. Amsterdam: ACK.rapport
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L.M.Z. (2004), Rechtswaarborgen voor OTS-ers in justitiële jeugdinrichtingen, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 9: 207-216.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. (2004), Tweede rapportage VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) door Nederland: nieuwe ronde, nieuwe kansen, NJCM-Bulletin 7: 1066-1074.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Baartman H.E.M. (red.) (2004), Van je familie moet je het hebben - nieuwe perspectieven in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht. Amsterdam: SWP.boekredactie
 • Punselie E.C.C. & Bruning M.R. (2003), Gehechtheid in het jeugdrecht. In: Schuengel C., Slot W., Bullens R. (red.) Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: SWP. 74-82.congresbijdrage
 • Raad van Europa lid expert group Responses to Violence against Children (CAHENF-VAC)
 • universiteit Leiden lid commissie wetenschappelijke integriteit
 • commissie geweld in de jeugdzorg (commissie De Winter) commissielid
 • Tijdschrift voor Gezondheidsrecht lid redactieraad
 • Rechtbank Amsterdam Rechter-plaatsvervanger (jeugdstrafkamer)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie