Universiteit Leiden

nl en

Mariëlle Bruning

Hoogleraar Jeugdrecht

Naam
Prof.mr.drs. M.R. Bruning
Telefoon
+31 71 527 8913
E-mail
m.r.bruning@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. drs. M.R.Bruning is sinds oktober 2004 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Mariëlle Bruning

Mr. drs. Mariëlle R. Bruning is hoogleraar Jeugdrecht. Zij is voorzitter van de afdeling Jeugdrecht  en opleidingsdirecteur van de master Jeugdrecht.

Achtergrond

Mariëlle Bruning (1972) studeerde Nederlands Recht en Cultuur- en Wetenschapsstudiesaan de universiteit van Maastricht. Na haar studies werkte zij eerst als junior onderzoeker en daarna als universitair docent aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij was vanaf 2001 tot 2004 bij de Vrije Universiteit tevens adjunct-directeur van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (interfacultair instituut). In 2001 promoveerde zij op haar dissertatie Rechtvaardiging van Kinderbescherming – naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar kinderbescherming (Deventer: Kluwer).

In 2004 werd zij als bijzonder hoogleraar Jeugdrecht (0.2fte) aangesteld in Leiden. Naast haar universitaire baan in Leiden was zij van 2005 tot 2007 als jurist werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Van 2007 tot begin 2010 was zij tevens werkzaam als programmaleider Jeugdzorg en jeugdbescherming bij Defence for Children – ECPAT, een NGO die zich inzet voor kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Vanaf 2010 is haar functie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden uitgebreid en is zij hoogleraar Jeugdrecht. Op 11 april 2006 sprak zij in Leiden haar oratie uit: Over sommige kinderen moet je praten – gegevensuitwisseling in de jeugdzorg. In september 2012 startte zij de nieuwe juridische masteropleiding Jeugdrecht in Leiden.

Publicaties

Bruning publiceert op het terrein van jeugdzorg, jeugdbescherming, kindermishandeling, jeugdstrafrecht, kinderrechten en de rechtspositie van de minderjarige. Zij is redacteur van het SDU commentaar Jeugdrecht en werkt mee aan Tekst & Commentaar en het handboek Jeugdrecht en Jeugdhulp. Recente bijdragen stellen onder meer de uit huis geplaatste minderjarige en zijn rechten en de invloed van de nieuwe Jeugdwet en de herziene maatregelen van kinderbescherming op de rechten van minderjarigen centraal en gaan in op de invloed van internationale kinderrechten in Nederland.

Onderzoek

Het onderzoek van Bruning richt zich – met als uitgangspunt internationale kinderrechten - op de juridische positie van de minderjarige en de driehoeksverhouding tussen kind, ouders en Staat, met bijzondere aandacht voor kinderbescherming, jeugdhulp, kinderen in alternatieve zorg (uithuisplaatsing), gegevensuitwisseling over minderjarigen en privacy-vraagstukken daarbij en juridische aspecten van kindermishandeling.  

Op het brede terrein van het jeugdrecht heeft Bruning ervaring met het verrichten van contractonderzoek en -advisering. Zo was zij van 2008 tot 2011 samen met twee junior-medewerkers verbonden aan het project Zicht op Ieder Kind en adviseerde zij in dat verband over grenzen aan gegevensuitwisseling over jeugd door ketenpartners in het kader van jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht vanwege privacywet- en regelgeving, onder meer in Veiligheidshuizen (opdrachtgever Raad voor de Kinderbescherming en ministerie voor Veiligheid en Justitie). Ook verrichtte zij met collega’s onderzoek naar de PIJ-maatregel en andere zware jeugdsancties (opdrachtgever WODC) en was zij betrokken bij contractonderzoek naar de evaluatie van mediation in het kader van internationale kinderontvoering.

Vanaf 2012 verricht zij in opdracht van de Kinderombudsman onderzoek naar de implementatie van kinderrechten in Nederland (ontwikkeling en follow-up van een Kinderrechtenmonitor). In 2013 redigeerde zij met prof. mr. T. Liefaard een bundel over negentig jaar ondertoezichtstelling (monografieën jeugdrecht SDU deel 1). In het najaar van 2015 is zij gestart met onderzoek naar het recht op participatie van minderjarigen die te maken krijgen met jeugdhulp en jeugdbescherming (via Pro Juventute).

Postacademisch onderwijs

In het kader van het Juridisch PAO organiseert Bruning jaarlijks de basiscursus Actualiteiten Jeugdrecht. Zij initieerde tevens de nieuwe specialisatiecursus Bijzondere Curator, die in oktober 2013 voor het eerst is verzorgd en sindsdien enkele keren per jaar wordt aangeboden. Tevens verzorgt zij voor groepen professionals in-company trainingen, zoals Actualiteiten Jeugdrecht.

Hoogleraar Jeugdrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B335

Contact

Publicaties

  • commissie geweld in de jeugdzorg (commissie De Winter) commissielid
  • Tijdschrift voor Gezondheidsrecht lid redactieraad
  • Kluwer Redactielid Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
  • Rechtbank Amsterdam Rechter-plaatsvervanger (jeugdstrafkamer)