Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Fiscale en Economische vakken

Het Instituut voor Fiscale en Economische Vakken bundelt onderwijs en onderzoek op het snijvlak van rechtsgeleerdheid enerzijds en fiscaliteit, economie en bedrijfswetenschappen anderzijds.Onder het instituut vallen de afdelingen Belastingrecht, Economie en Bedrijfswetenschappen. Vanwege zijn interdisciplinaire inslag wordt het instituut veel gevraagd voor beleidsadvisering aan de Rijksoverheid.

Belastingrecht

De afdeling Belastingrecht concentreert zich op het gehele fiscale heffingssysteem en bestrijkt daarmee het nationale en internationale belastingrecht, het Europese belastingrecht, en het formele en het materiële belastingrecht.

In het onderwijs ligt de nadruk op het verkrijgen van een gedegen kennis van belastingen, in het bijzonder de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting en internationaal belastingrecht. Ook is er aandacht voor de algemene uitgangspunten en de maatschappelijke overtuigingen ten aanzien van belastingheffing. Het onderzoek bij de afdeling staat in het teken van het onderzoeksprogramma Grenzen van fiscale soevereiniteit, waarbij de focus ligt op de begrenzingen van de macht van een staat om met belastingheffing inbreuk te maken op de rechten van burgers.

Economie

Sociaaleconomische vraagstukken, rechtseconomie en fiscale economie staan centraal bij de afdeling Economie. Studenten worden bekend gemaakt met onder meer marktwerkingsvraagstukken, sociale zekerheid en het economische beleid binnen de Europese Unie. In samenwerking met het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag wordt de bachelor-specialisatie Economie, Bestuur en Management aangeboden, waarvoor de afdeling Economie een groot aantal vakken verzorgt.

Een groot deel van het onderzoek binnen de afdeling Economie richt zich op het programma Hervorming Sociale Regelgeving, een deels extern gefinancierd onderzoeksprogramma waarbij de sociaaleconomische gevolgen van veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid en pensioenen in kaart worden gebracht. Ook wordt er bij de afdeling onderzoek gedaan naar de effecten van strafrechtelijke sancties. In het kader van het grote facultaire onderzoeksprogramma Interaction between Legal Systems vindt onderzoek plaats naar de effecten van migratie op de stelsels van sociale zekerheid. In dat verband wordt met meerdere afdelingen samengewerkt.

Bedrijfswetenschappen

Bij de afdeling Bedrijfswetenschappen, die op haar beurt weer nauw samenwerkt met de afdeling Ondernemingsrecht, is er veel aandacht voor kwesties op het gebied van ondernemerschap, management en insolventie. Het onderwijs is interdisciplinair: de afdeling verzorgt vakken voor de bachelors Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht en Fiscaal Recht. Daarnaast doceren wetenschappers van deze afdeling ook aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het Leiden University College (LUC).

De onderzoekers van de afdeling houden zich vooral bezig met turnaround management en insolvency law. Deze thema’s zijn altijd actueel: zowel in economisch goede als slechte tijden staan de maatschappelijke gevolgen van ondernemingen in financiële moeilijkheden in de belangstelling. Bijzonder aan het onderzoek is de aandacht voor vroegtijdige herkenning van symptomen en oorzaken van de teloorgang van ondernemingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.