Universiteit Leiden

nl en

Nederlands Instituut Marokko

Marokko en Nederland zijn nauw met elkaar verbonden. De aanwezigheid van een gemeenschap van Nederlanders met Marokkaanse wortels past binnen een gedeelde geschiedenis van vier eeuwen maatschappelijke en academische uitwisselingen. Als instelling die midden in de Marokkaanse maatschappij en het universitaire bestel staat, speelt het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) in Rabat een essentiële rol voor studenten en onderzoekers die Marokko beter willen leren kennen.

Onderzoeksintensief onderwijs

Het bevorderen van samenwerking en het creëren van netwerken is een van de doelen van het instituut. Daarbij zoekt het NIMAR steeds verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Het maakt studenten in een zo vroeg mogelijk stadium vertrouwd met onderzoek door hen zelf kleine projecten te laten uitvoeren onder intensieve begeleiding, en door excursies en stages.

Steeds meer studenten uit Nederland weten de weg naar het instituut in Rabat te vinden. Elk najaar biedt het instituut de minor ‘Culture and society in Morocco’ aan, in het voorjaar het programma ‘Linguïstische en culture diversiteit in Marokko’, dat meer nadruk legt op taalverwerving. Het onderwijs is toegankelijk voor studenten uit heel Nederland.

Creëren van onderzoeksnetwerken

Het instituut creëert onderzoeksnetwerken gericht op samenwerking van Nederlandse onderzoekers met academische partners uit Marokko en andere landen. De goede faciliteiten maken dat studenten, promovendi en onderzoekers uit vele landen en met uiteenlopende disciplinaire achtergronden een beroep doen op het NIMAR. Het instituut biedt ondersteuning en stimuleert hen tot samenwerking met onderzoekers uit Marokko en uit andere landen.

Het instituut stimuleert zelf wetenschappelijk onderzoek gebundeld in drie programma’s:

  • Migratie
  • Stadstudies
  • Museum- en erfgoedstudies

Migratie

Binnen het onderzoeksprogramma Migratie kijken de onderzoekers naar de effecten en gevolgen van migratie in Marokko. Nederland heeft inmiddels een gemeenschap van ongeveer 400.000 Nederlanders met Marokkaanse achtergrond. Het afgelopen decennium is Marokko zelf ook een immigratieland geworden voor mensen uit Sub-Sahara-Afrika. Het is een belangrijke schakel in het migratiecircuit waar vele politieke, juridische, maatschappelijke en sociale kwesties spelen.

Stadstudies

Steeds meer Marokkanen verlaten het platteland om hun heil te zoeken in de stad. Het land is bezig met de transitie van ruraal naar stedelijk. Wat hebben deze demografische veranderingen voor consequenties voor de samenleving? Hoe komen de nieuwe stedelingen tot gedeelde waarden en omgangsvormen die samenleven in grote steden mogelijk maken? Welke initiatieven nemen zij om te komen tot duurzamere oplossingen? De afgelopen jaren ontwikkelden Marokkaanse, Nederlandse, Franse en Belgische onderzoekers een netwerk voor stadsstudies op het NIMAR.

Cultuur als soft power

De laatste jaren heeft de Marokkaanse overheid geïnvesteerd in musea, theaters en de restauratie van monumenten. Kunstschatten worden uitgeleend aan buitenlandse instellingen. De overheid zet cultuur in als soft power om het beeld te creëren van Marokko dat als eigentijdse natie een belangrijke rol in Afrika kan en wil spelen. De komende jaren gaat het NIMAR verder onderzoek op dit gebied doen, waarbij de band tussen onderwijs en onderzoek extra aandacht krijgt, bijvoorbeeld in de honours class ‘Culture as Soft Power in Morocco’ van het Humanities Lab.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.