Dit onderzoek draagt onder andere bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Botsende belangen overbruggen

Samenwerking bevorderen tussen mensen, groepen en staten

Voor een veilige, duurzame en veerkrachtige maatschappij is het nodig om tegengestelde belangen te overbruggen. Onderzoekers aan de Universiteit Leiden bestuderen hoe individuen, groepen en staten zich hierbij gedragen. Met die kennis dragen ze bij aan gelijkwaardigheid binnen en tussen samenlevingen.

Tegenstellingen overbruggen

Overal waar mensen samenleven doen zich conflicten voor: tussen individuen, tussen groepen en tussen landen. Hoe kun je die conflicten beheersen en ervoor zorgen dat samenlevingen gelijkwaardig worden ingericht? Wat is de beste strategie om partijen tegemoet te laten komen aan elkaars belangen? Om daar achter te komen is goed onderbouwde kennis van menselijk gedrag nodig. Onderzoekers aan de Universiteit Leiden dragen bij aan deze kennisbasis. Ze bestuderen het gedrag van mensen en groepen in complexe krachtenvelden met botsende belangen. Ze doen dit vanuit verschillende disciplines binnen de sociale wetenschappen: politicologie, antropologie en psychologie.

Mensenrechten

Botsende belangen laten zich op verschillende niveaus bestuderen. Psychologen observeren hoe individuen in een laboratoriumsituatie omgaan met  het algemeen belang of met  elkaar. Ze combineren dit met fysiologisch onderzoek, om een verband te leggen tussen  reacties in het brein en de beslissingen die mensen nemen. Antropologen trekken de jungle in en leggen daar vast wat er gebeurt als de leefwijze van inheemse volkeren wordt bedreigd door mijnbouw, of als hun kennis wordt gestolen door westerse bedrijven. Ze gebruiken hun expertise onder andere om de Nederlandse overheid te adviseren bij de inkoop van duurzaam hout. Politicologen onderzoeken de discussie over mensenrechten tussen autoritaire staten, internationale organisaties en NGO’s:  op welke manier komen partijen voor hun belangen op? Ze spreken met alle betrokkenen en ontdekken dat totalitaire regimes steeds slimmer worden in het veroveren van invloed binnen internationale organisaties. Zo reiken ze diplomaten en mensenrechtenactivisten inzicht aan voor een volgende tactische stap.

Meer informatie:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Faculteit der Sociale Wetenschappen