Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappelijke integriteit

Een integere en betrouwbare beoefening van wetenschap staat bij ons centraal; men moet er op kunnen vertrouwen dat ons onderzoek op een zorgvuldige, eerlijke, controleerbare, onpartijdige en onafhankelijk manier wordt uitgevoerd.

Gedragscode

De inhoudelijke basis voor het beleid op dit gebied is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018. De procedures rond klachten over wetenschappelijke integriteit en de functie van de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden staan beschreven in de Regeling Wetenschappelijke Integriteit.

Regeling en procedure

Bij de Universiteit Leiden bestaat het klachtrecht. Dit houdt in dat iedereen een klacht kan indienen wegens vermeende inbreuk op de wetenschappelijke integriteit door een (ex-)medewerker van de Universiteit Leiden. Dit is vastgesteld in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samengevoegd tot één commissie.

De nieuwe Commissie Wetenschappelijke Integriteit bestaat uit twee kamers, een kamer waar klachten kunnen worden ingediend wegens vermoede inbreuk op de wetenschappelijk integriteit tegen (ex-)medewerkers van de Universiteit Leiden. Bij de andere kamer kunnen klachten worden ingediend tegen (ex-)medewerkers van het LUMC.

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

De vertrouwenspersoon is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen bij wetenschappelijke integriteit en verdenkingen jegens een (ex-)medewerker van de Universiteit Leiden. Hij of zij heeft een geheimhoudingsplicht en maakt geen deel uit van de Commissie Wetenschappelijke integriteit.

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het geven van advies en het wijzen op eventueel te volgen wegen en procedures. De vertrouwenspersoon probeert met de vraagsteller na te gaan van welke aard en ernst de vermoedens zijn en welke wegen er kunnen worden bewandeld.

Uiteraard kan de vraagsteller er voor kiezen de vragen of omstandigheden eerst te bespreken met bijvoorbeeld zijn directe collega's of de wetenschappelijk directeur van het instituut. In alle gevallen blijft het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, indien aard en urgentie van de vermoedens dit vereisen.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit: Hoe maak ik een melding?

Wanneer  het vermoeden van een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit door een medewerker van de Universiteit Leiden bestaat, vragen wij u de daarvoor geldende procedure te volgen.

Klachten tegen een (ex-)medewerker van Universiteit Leiden dienen schriftelijk te worden ingediend bij de universitaire kamer van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Universiteit Leiden
Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Postbus 9500
2311 EZ Leiden

Aandacht voor wetenschappelijke integriteit

De universiteit streeft naar een goed en veilig werkklimaat waarin ruimte voor het maken van fouten in de zoektocht naar nieuwe ontdekkingen samengaat met de betrouwbaarheid in de weergave van onderzoeksresultaten. Discussie tussen wetenschappers brengt de wetenschap verder. In dit proces staat eerlijkheid voorop. Voorbeelden van hoe de universiteit hieraan bijdraagt vindt u hieronder. 

Onderwijs

Binnen alle bachelor- en masteropleidingen wordt, aansluitend bij het karakter van de opleiding, aandacht besteed aan betrouwbare uitoefening van wetenschappelijk onderzoek. Voor elke opleiding gebeurt dat op een manier die past bij de discipline.

Promovendi

Wetenschappelijke integriteit is ook een belangrijk onderdeel in het promotietraject van promovendi. Op zowel universitair als facultair niveau krijgen promovendi cursussen aangeboden. Bij de aanstelling tekenen promovendi de Code Wetenschappelijke Integriteit en bij de verdediging van het proefschrift wijst de promotor promovendi op de verplichtingen naar de maatschappij en de wetenschap die de doctorsgraad met zich meebrengt. Verder worden alle proefschriften op plagiaat gecontroleerd voordat zij ter beoordeling aan de promotiecommissie worden voorgelegd..

Alle wetenschappers

Voor alle personeelsleden geldt dat zij hun nevenfuncties moeten registreren. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin onderwerpen rond wetenschappelijke integriteit besproken worden. Verder tekenen alle nieuwe wetenschappelijke stafleden een verklaring over de Code Wetenschappelijke Integriteit en wijst de Rector Magnificus nieuwe hoogleraren bij de oratie op de beginselen van de Universiteirten van Nederland-code.

Verantwoord gebruik en opslag van data

Het op een goede manier beheren en opslaan van onderzoeksdata (datamanagement) is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek, maar ook met het oog op wetenschappelijke integriteit. In 2016 heeft het College van Bestuur de universitaire Regeling Datamanagement vastgesteld, waarin beschreven wordt aan welke voorwaarden Leidse onderzoekers moeten voldoen bij hun datamanagement.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.