Universiteit Leiden

nl en

Institute of Security and Global Affairs

Den Haag is de internationale stad van vrede, recht en veiligheid. Voor het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) een logische plek om partners binnen ministeries, overheden en NGO’s te bereiken met onderzoek op het gebied van veiligheidsvraagstukken.

​​​​​​​Interdisciplinariteit

ISGA-wetenschappers gebruiken verschillende disciplinaire kaders om een onafhankelijke blik op maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen. Het instituut kent daarom verschillende onderzoeksgroepen:

  • Terrorism and Political Violence
  • Cyber Security Governance
  • Diplomacy and Global Affairs
  • Governance of Crises
  • Intelligence and Security
  • Physical Violence and Public Order

Terrorisme

Naast een nadruk op academisch werk, werken onderzoekers op het terrein van Terrorism and Political Violence ook aan zeer praktijkgerichte studies om eigentijdse verschijningsvormen van terrorisme en radicalisering beter in kaart te brengen. Dit varieert van het jihadisme van eigen bodem tot uitreizigers naar Syrië en, meer recent, de opkomst van extreemrechts geweld. Ongeacht de vorm van het onderzoek staat het maximaliseren van maatschappelijke impact voorop. Het instituut realiseert dat door onderwijs, maar ook door publicaties gericht op professionals, deelname aan het publieke debat over terrorisme gerelateerde vraagstukken en het aanbieden van cursussen via het Centre for Professional Learning.

Cyber Security Governance

Onderzoekers van de groep Cyber Security Governance bestuderen de invloed van cyberspace op de samenleving. Cybersecurity gaat niet alleen over de veiligheid van netwerken en systemen, maar ook over (sociale) normen en regelgeving voor de digitale wereld, over de impact van incidenten, en over de integriteit en de betrouwbaarheid van content op  internet. Belangrijke projecten zijn het onderzoeksprogramma The Hague Program for Cyber Norms en het onderzoek naar accidentele fouten.

Diplomacy and Global Affairs

De onderzoeksgroep ‘Diplomacy and Global Affairs’ houdt zich bezig met onderzoek naar grensoverschrijdend beleid en bestuur. Centraal onderzoeksthema is zijn de rol van internationale organisaties en instituties. De onderzoekers analyseren institutionele interacties op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. Ze kijken naar de huidige verschuivingen in geopolitieke patronen en verhoudingen en bestuderen regionale integratie en disintegratie en de impact daarvan op burgers.

Een ander belangrijk thema binnen deze onderzoeksgroep is oorlog en vrede. Denk bijvoorbeeld aan diplomatie, onderhandelingen, vredeshandhaving en vredesopbouw, internationaal recht en preventie van massale gruweldaden die daarmee samenhangen.

Crisis Governance

De Crisis Governance-onderzoeksgroep bestudeert de werking van het openbaar bestuur, publieke en private organisaties en politieke spelers op momenten van crisis. Belangrijke organisatievraagstukken zoals over centrale aansturing en verantwoording, of beleidsissues zoals grootschalige hervorming naar aanleiding van crises, dienen zich dan aan. Wanneer is centrale aansturing van hulpdiensten behulpzaam? Wat bevordert het lerend vermogen van organisaties na crises? Leiden crises tot beleidsverandering?  

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De onderzoeksgroep Intelligence and Security kijkt naar inlichtingen- en veiligheidsdiensten, nationaal en internationaal. Hoe opereren ze? Hoe zijn ze politiek en maatschappelijk ingebed? Hoe is het toezicht geregeld? De wetenschappers doen onder meer historisch onderzoek naar leiderschap in het inlichtingendomein en de rol van inlichtingenwerk bij terrorismebestrijding.

Fysiek geweld en maatschappelijke orde

De Physical Violence and Public Order-groep bestudeert gewelddadig gedrag en de invloed die geweld heeft op de publieke orde. Dit varieert van vuurwapengeweld tot huiselijk geweld en georganiseerde misdaad. Binnen het Violence Research Initiative wordt de expertise rond geweldsonderzoek samengebracht om kennis te delen over geweldspreventie, sociale factoren die geweld versterken en de bestraffing van geweldsdelinquenten.

Kennisdeling en onderwijs

De ISGA-onderzoekers publiceren in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, via wetenschappelijke en populaire uitgevers. Ze zijn actief in de media, social media en in online onderwijs. Studenten worden zo veel als mogelijk betrokken bij het ISGA-onderzoek, onder meer door hen de mogelijkheid te bieden actief mee te werken aan wetenschappelijke onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.