Universiteit Leiden

nl en

Simone van der Hof

Wetenschappelijk Directeur, Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

Naam
Prof.dr.mr. S. van der Hof
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
s.van.der.hof@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7492-7739

Simone van der Hof is sinds oktober 2011 verbonden aan het Centrum voor recht en Digitale Technologie (eLaw) als Hoogleraar Recht en Digitale Technologie.

Meer informatie over Simone van der Hof

Nieuws

Leiden Law Blog

Biografie

Simone van der Hof is sinds oktober 2011 verbonden aan het Centrum voor recht en Digitale Technologie (eLaw) als Hoogleraar Recht en Digitale Technologie. 

In 1995 is zij in het Nederlands Recht (afstudeerrichting Strafrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspraktijk, specialisatie intellectueel eigendomsrecht) afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Van 1995-1996 werkte zij vervolgens als onderzoeker aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, sectie ICT en recht, Universiteit van Utrecht.

Aansluitend was zij van 1996-2011 verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van de Universiteit van Tilburg als onderzoeker, universitair docent en uiteindelijke universitair hoofddocent. Daar promoveerde Simone in 2002 op het proefschrift getiteld Internationale online overeenkomsten – Internationaal privaatrechtelijke aspecten van online business-to-business en business-to-consumer overeenkomsten in Europa en de Verenigde Staten. Tevens was Simone promovendidecaan van Tilburg Law School.

Per 1 oktober 2011 is Simone benoemd tot hoogleraar aan Centrum voor recht en Digitale Technologie (eLaw). Tot 2020 was zij Afdelingsvoorzitter van Centrum voor recht en Digitale Technologie (eLaw). Sinds 2020 is zij Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Metajuridica bij de Universiteit Leiden. Binnen het Centrum voor recht en Digitale Technologie (eLaw) heeft zij de Advanced Master Law and Digital Technologies opgezet en sinds 2014 is zij programmadirecteur van deze advanced master en geeft daarbinnen onderwijs op het gebied van kinderrechten en digitale technologies. Ook is zij als vakcoördinator en docent betrokken bij de Master Jeugdrecht en de Advanced Master International Children's rights

In 2012 was Simone als visiting professor verbonden aan de School of Information Management van Victoria University of Wellington, Nieuw-Zeeland. 
Simone is vice-voorzitter van de onafhankelijke klachtencommissie van het NICAM (Kijkwijzer) en heeft zitting in de Raad van Advies van het SIDN fonds. Tevens is zij editor-in-chief van de Law & IT Series van Asser Press/Springer Press en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Mediawijsheidbeleid. Ten slotte is zij voorzitter van de expertgroep Safer Internet binnen ECP — Platform voor de Informatiemaatschappij.

Met haar oratie getiteld 'Digitale kinderrechten: balanceren tussen autonomie en bescherming' heeft Simone op 1 maart 2013 haar benoeming als hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij aanvaardt. In september 2015 gaf Simone het openingscollege van het facultaire jaar 2014/2015 van Leiden Law School in de Hooglandse kerk te Leiden. In april 2018 hield zij aan de Universiteit Gent de Thorbeckelezing — een voordracht in het kader van de uitwisseling tussen de juridische faculteiten te Gent en te Leiden. Op 8 februari 2019 hield zij ter ere van de 444e verjaardag van de Universiteit Leiden de diesoratie getiteld ‘Klik, swipe, like... je bent verkocht! Opgroeien in een wereld van surveillance kapitalisme’ in de Pieterskerk te Leiden.

Onderzoeksgebieden en interesses

Rode draad in haar onderzoek en onderwijs is de invloed van technologie op de rechtspositie van het individu in uiteenlopende hoedanigheden (bijvoorbeeld burger, kind, patiënt en consument) en de wisselwerking tussen juridische, technische en sociale regulering in het waarborgen en verstevigen van diens positie.

In recente onderzoeksprojecten richt zij zich op online veiligheid voor kinderen (o.m. digitaal pesten, online privacy, online seksueel misbruik), de rechten van het kind in de digitale wereld en de relevantie van privacy policiesvoor het waarborgen van transparantie en accountabilityin online interacties tussen consumenten en bedrijven. Recentelijk besteedt zij in haar onderzoek aandacht aan het recht op bescherming van kinderen tegen economische exploitatie, waarbij ze met name aandacht besteedt aan nieuwe vormen van kinderwerk (kinderen als social media influencers, eSport-ers, YouTubers) en de online manipulatie van kinderen (bijvoorbeeld nieuwe vormen van digitale marketing, dark patterns). Daarnaast gaat haar interesse uit naar kinderen en kunstmatige intelligentie (waaronder e-learning en learning analytics, smart toys en robotica) alsmede risicoprofilering van kinderen door de overheid.

Wetenschappelijk Directeur, Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A1.55

Contact

Publicaties

 • Stichting Massaschade en Consument Lid van de Raad van Toezicht
 • NICAM Voorzitter adviescommissie
 • NICAM Vice-voorzitter onafhankelijke klachtencommissie NICAM (De Kijkwijzer)
 • SIDN Fonds Lid van de Raad van Advies
 • Wetenschappelijke Raad van het Nederlandse Mediawijsheid Lid van de raad
 • Asser Press Editor in chief Information Technology and Law Series
 • Stichting Telecommunicatierecht Voorzitter
 • Stichting Recht en Informatica Voorzitter
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.