Universiteit Leiden

nl en

ILS 2.0: De winnende drie voorstellen 2016-2020

Het profileringsgebied Interaction between Legal Systems is multidisciplinair en stimuleert innovatief onderzoek met een inhoudelijke focus op de interactie tussen rechtsstelsels. Voor de komende onderzoeksperiode 2016-2020 zijn uit alle inzendingen drie winnende projecten geselecteerd.

Actuele problemen, nieuwe inzichten

Data use, online consumer needs, business strategies and regulatory response, projectleider prof. Willem van Boom: ”Veel bedrijven verzamelen en gebruiken online data zonder dat consumenten hiervan op de hoogte zijn of daar toestemming voor hebben gegeven. Die data gebruiken bedrijven om hun omzet te optimaliseren. Ze gebruiken bijvoorbeeld het koopgedrag uit het verleden om een zogeheten ‘dynamische prijs’ te bieden aan een consument. Dat kan dus ook een hoger dan gemiddelde prijs zijn! In ons onderzoek kijken we welke impact regelgeving heeft op consumentengedrag. Wat als consumenten in één zinnetje op hun scherm gewezen worden op het gebruik van dynamische prijsstelling door het bedrijf? En wat als dat zinnetje aan het begin of juist aan het eind van het verkoopproces staat? Het gaat ons dus om de effecten van eventuele regulering van dat datagebruik. Ons onderzoek informeert regelgevers dus. Maar het geeft ons ook beter inzicht in hoe consumenten met wettelijke informatie omgaan.”
Bij de aanvraag waren Willem van Boom, Simone van der Hof en Jean-Pierre van der Rest betrokken.

SOLID: Solidarity under strain -  A legal, criminological and economic analysis of welfare states and free movement in the EU, projectleider dr. Olaf van Vliet: "De toegang van EU-burgers tot sociale zekerheid in andere EU-lidstaten is een controversieel en politiek gevoelig onderwerp dat tot verdeeldheid leidt binnen Europa. In het onderzoeksproject SOLID wordt onderzocht hoe het vrij verkeer van personen in Europa en arbeidsmigratie zorgen voor structurele uitdagingen voor nationaal sociaal beleid. Het onderzoek richt zich op sociale regelingen als werkloosheidsverzekeringen en bijstandsuitkeringen en op het gebruik van schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Daarbij staan de interactie tussen EU-recht en nationaal recht en de interactie tussen juridische, criminologische en economische perspectieven centraal.
Bij de aanvraag waren Olaf van Vliet, Joanne van der Leun, Masja van Meeteren, Koen Caminada, Kees Goudswaard, Stefaan Van den Bogaert, Daniel Carter, Barend Barentsen en Yvonne Erkens betrokken.

Policing the high seas: maritime law-enforcement in a multi-actor environment, projectleider dr. Jorrit Rijpma:Hoe zorg je dat de volle zee geen vrijplaats wordt voor illegale activiteiten? Van oudsher geldt piraterij als een misdrijf waar door iedereen tegen mag optreden. Maar hoe zit dat met mensensmokkel? En drugssmokkel of terrorisme? En hoever mag je daarbij gaan? Dit zijn vraagstukken die spelen over de hele wereld. Door de vluchtelingencrisis en de angst voor terrorisme zijn deze ook in de Europese Unie actueel. Recent nog is het voorstel voor een Europese kustwacht gedaan. Op volle zee heb je te maken met verschillende overlappende nationaal- en internationaalrechtelijke regimes. Dat maakt dit onderwerp zo geschikt voor een bestudering vanuit verschillende rechtsgebieden. Daarbij wordt ook steeds zwaarder ingezet op surveillance, bijvoorbeeld met drones vanuit de lucht, of door geautomatiseerde informatie uitwisseling. Door de samenwerking tussen meerdere departementen kunnen we maritieme veiligheid vanuit verschillende ooghoeken bestuderen en toewerken naar een juridisch kader voor rechtshandhaving op zee.” Bij de aanvraag waren Jorrit Rijpma, Pablo Mendes de Leon, Nico Schrijver, Simone van der Hof, Pinar Ölcer en Melanie Fink, betrokken.

Prof. Simone van der Hof, dr. Olaf van Vliet en dr. Jorrit Rijpma treden de komende vier jaar tevens op als directors van het profileringsgebied Interaction Between Legal Systems.  

Achtergrond profileringsgebied Interaction between Legal Systems

Op grond van de succesvolle afronding van het profileringsgebied Interaction between Legal Systems (ILS 1.0), heeft het College van Bestuur van de Universiteit Leiden het profielgebied €1.000.000 verleend. 

ILS 1.0

Deze onderzoeksprojecten voorzien publieke en private actoren van meer duidelijkheid over hun doeltreffendheid, bevoegdheden en verantwoordelijkheden om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van nationaal/Europees/internationaal beleid dat effectief met volle inachtneming van de rechtsstaat.

Horizontale en verticale integratie en de maatschappelijke relevantie

De gekozen projecten hebben een multidisciplinaire en interdisciplinaire benadering. Zo worden nationale en internationale juridische kaders en rechtsgebieden gecombineerd en worden inzichten geïntegreerd vanuit het recht, de filosofie, psychologie, economie en criminologie.

De projecten beogen een positief effect op de nauwe samenwerking tussen onderzoekers van verschillende instituten en afdelingen en tegelijk een positief effect op de nauwe samenwerking tussen onderzoekers uit onze internationale wetenschappelijke netwerken.  

Alle projecten betrekken de belangrijkste stakeholders (beleidsmakers, non-gouvermentele organisaties (NGO’s), internationale organisaties) in hun onderzoeken en dit geeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, de mogelijkheid om zich internationaal te positioneren op het gebied van wetenschappelijk innovatief en maatschappelijk relevant onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.