Universiteit Leiden

nl en

Erwin Muller

Hoogleraar Veiligheid en Recht

Naam
Prof.dr.mr. E.R. Muller
Telefoon
+31 71 527 7364
E-mail
e.r.muller@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Meer informatie over Erwin Muller

Algemeen

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Hij is tevens hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid waarin nu 22 wetenschappelijke en praktijkgerichte handboeken zijn verschenen: Veiligheid, Politie, Krijgsmacht, Detentie, Handhaving, Rechterlijke macht, Brandweer, Criminaliteit, Terrorisme, Forensische wetenschap, Crisis, Crises in Nederland, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Risico, Integriteit, Burgemeester, Toezicht, Conflict, Acute medische zorg, Gewel, Fraude en Security, safety and criminal justice in the Netherlands. Daarnaast is hij redacteur van de inmiddels vierde druk van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Ook is hij lid van de Redactieraden van het Tijdschrift voor Veiligheid en van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.

Hij geeft regelmatig in de media interviews over onderwerpen op het terrein van veiligheid. Hij is lid van de Kenniskring van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en van de Kwaliteitscommissie Bibob. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool en lid van de Raad van Toezicht van GGZ-Noord-Holland-Noord. Hij is lid van de besturen van verschillende stichtingen: Leerstoelen Criminalistiek, Moddermanstichting, Intelligence Studies, Tijdschrift voor de Politie.

Hij was eerder wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vicedecaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij was als Visiting Fellow verbonden aan de University of Oxford, Centre for Criminology, Law Faculty. Hij was penvoerder van het Consortium van het Zevende EU kader-project Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law dat bestond uit Nederlandse, Deense, Spaanse en Tsjechische onderzoeksinstituten. Muller was lid van verschillende commissies zoals de Klankbordgroep Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties, de Onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie, de Taskforce Veiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen, de Klankbordgroep van de Parlementaire Enquetecommissie Financiele Crisis, de Review Board Nationale Politie en de Commissie Evaluatie Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hij was secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa), van de Parlementaire Onderzoekscommissie Evaluatie Opsporingsmethoden (Commissie Kalsbeek) en van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD (Commissie Havermans).). 

Onderwijs

Erwin Muller geeft in het masteronderwijs het vak Veiligheidsbeleid. Zijn onderzoek richt zich op juridische en bestuurskundige aspoecten van veiligheid en veiligheidszorg. Zijn onderzoek vindt plaats binnen het facultaire onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity

Zie ook zijn webpagina in de Narcis databank.

Hoogleraar Veiligheid en Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.45

Contact

 • Muller E.R. & Voermans W.J.M. (2017), Nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten: Een nieuw evenwicht tussen veiligheid en waarborgen, Nederlands Juristenblad 92(2): 102-109.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Liem M.C.A. & Muller E.R. (red.) (2016), Geweld: geweld en geweldsbeheersing in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R. & Pheijffer M. (red.) (2016), Fraude: fraude en fraudebestrijding in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R., Bierens J.J.L.M., Meurs P.L. & Breederveld C. (2016), Acute medische zorg in perspectief. In: Bierens J.J.L.M., Muller E.R., Meurs P.L., Breederveld C. (red.) Acute medische zorg. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 547-558.boekdeel
 • Muller E.R. (2016), Beginselen van behoorlijke conflictbeslechting. In: Frerks G.E., Graaf B.A. de, Muller E.R. (red.) Conflict: over conflict en conflictbeheersing. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 227-254.boekdeel
 • Liem M. & Muller E.R. (2016), Geweld en geweldsbeheersing in perspectief. In: Liem M., Muller E.R. (red.) Geweld: geweld en geweldsbeheersing in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 445-453.boekdeel
 • Frerks G.E., Graaf B.A. de & Muller E.R. (red.) (2016), Conflict: over conflict en conflictbeheersing. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Bierens J.J.L.M., Muller E.R., Meurs P.L. & Breederveld C. (red.) (2016), Acute medische zorg. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2016), Institutioneel bestel fraudebestrijding: Naar een Fraudecommissaris. In: Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R., Pheijffer M. (red.) Fraude: fraude en fraudebestrijding in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 327-351.boekdeel
 • Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R. & Pheijffer M. (2016), Fraude en fraudebestrijding in perspectief. In: Almelo A.E. van, Hoogenboom A.B., Muller E.R., Pheijffer M. (red.) Fraude: fraude en fraudebestrijding in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 747-756.boekdeel
 • Muller E.R. (2016), Organisaties in de geweldsbeheersing: Regierol gemeenten cruciaal. In: Liem M., Muller E.R. (red.) Geweld: geweld en geweldsbeheersing in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 89-110.boekdeel
 • Muller E.R., Frerks G.E. & Graaf B.A. de (2016), Conflict en conflictbeheersing in perspectief. In: Frerks G.E., Graaf B.A. de, Muller E.R. (red.) Conflict: over conflict en conflictbeheersing. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 561-577.boekdeel
 • Muller E.R., Mertens F.J.M. & Winter H. (2015), Toezicht in perspectief. In: Muller E.R., Mertens F.J.M., Winter H. (red.) Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Muller E.R., Mertens F.J.M. & Winter H. (red.) (2015), Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2015), Evenementen en politie in Nederland: Leren van crises. In: Devroe E., Duchatelet A., Ponsaers P., Easton M., Gunther Moor L., Wondergem L. (red.) Zicht op first responders: handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België. Veiligheidsstudies nr. 12 Antwerpen-Apeldoorn: Maklu. 141-163.boekdeel
 • Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J., Brouwer J.G. & Schilder A.E. (red.) (2015), Openbare orde en veiligheid: Vierde [herziene] druk Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2015), Tekst en Commentaar Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken. In: Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J., Brouwer J.G., Schilder A.E. (red.) Openbare orde en veiligheid. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Muller E.R. (2015), Toezicht, onderzoek en veiligheid: Naar een vruchtbare relatie. In: Muller E.R., Mertens F.J.M., Winter H. (red.) Toezicht: Inspecties en autoriteiten in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 147-182.boekdeel
 • Muller E.R. (2014), Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J. (red.) Openbare Orde en Veiligheid. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1513-1606.boekdeel
 • Muller E.R., Brainich E. & Rogier L.J.J. (red.) (2014), Openbare Orde en Veiligheid Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2014), Wet veiligheidsonderzoeken. In: Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J. (red.) Openbare Orde en Veiligheid. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1607-1626.boekdeel
 • Muller E.R. (2014), Bespreking van: Schuilenburg M. (2012) Orde in veiligheid. Een dynamisch perspectief., Tijdschrift voor Criminologie 56(3): 120-124.boekbespreking
 • Muller E.R. (2014), Crisis en recht: Naar een integrale Crisisbeheersingswet? (preadvies). In: Muller E.R., Hartlief T., Keulen B.F., Hummeling H. (red.) Crises, rampen en recht. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging nr. 2014-1 Deventer: Kluwer. 1-63.boekdeel
 • Muller E.R. & Vries J. de (red.) (2014), Burgemeester: Positie, rol en functioneren van de burgemeester Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B. & Kop N. (red.) (2014), Politie. Studies over haar werking en organisatie Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2014), Politie en politiewetenschap in perspectief. In: Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B., Kop N (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 813-822.boekdeel
 • Es S.C. van & Muller E.R. (2014), De politie in het veiligheidsbestel. In: Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B., Kop N. (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 125-152.boekdeel
 • Muller E.R. (2014), Burgemeester en veiligheid: bestuurlijke evenwichtskunst. In: Muller E.R., Vries J.de (red.) Burgemeester: Positie, rol en functioneren van de burgemeester. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 193-222.boekdeel
 • Muller E.R. (2014), Ontwikkelingen in het ambt van de burgemeester. In: Muller E.R., Vries J. de (red.) Burgemeester: Positie, rol en functioneren van de burgemeester. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 405-428.boekdeel
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2014), Politie en staat. In: Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B., Kop N. (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Handboeken Veiligheid Deventer: KLuwer. 27-48.boekdeel
 • Muller E.R., Dubelaar M.J. & Cleiren C.P.M. (2014), Algemene beginselen van behoorlijke politiezorg. In: Muller E.R., Torre E.J. van der, Hoogenboom A.B., Kop N. (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 317-352.boekdeel
 • Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (2013), Rechterlijke macht in perspectief. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Rechtelijke Macht: Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 479-490.boekdeel
 • Muller E.R., Helsloot I. & Wegberg R.S. van (2013), Vormen van veiligheid. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid. Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland. Deventer: Kluwer. 61-94.boekdeel
 • Cleiren C.P.M. & Muller E.R. (2013), Rechterlijke macht in perspectief. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Rechterlijke Macht: Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 479-490.boekdeel
 • Dessens C.W.M., Beuving M.A., Muller E.R., Nagtegaal W., Rooij H.J.I.M. de, Thomassen W.M.E. & Voermans W.J.M. (2013), Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002: Naar een nieuwe balans tussen bevoegdheden en waarborgen. Den Haag: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.rapport
 • Muller E.R. & Michiels F.C.M.A. (2013), Handhaving: Bestuurlijk handhaven in Nederland Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Muller E.R. (2013), Handhaving in de toekomst. In: Michiels F.C.M.A., Muller E.R. (red.) Handhaving: Bestuurlijk handhaven in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 581-592.boekdeel
 • Muller E.R. (2013), Rechterlijke macht in perspectief. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Rechterlijke Macht. Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Deventer: Kluwer. 479-490.boekdeel
 • Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (red.) (2013), Rechterlijke Macht: Studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2013), Handhaving door OM en politie. In: Michiels F.C.M.A., Muller E.R. (red.) Handhaving: Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. 255-288.boekdeel
 • Muller E.R. (2012), Integriteit en integriteitsbeginsel in de toekomst. In: Muller E.R., Huberts L., Heuvel J.H.J van den (red.) Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Deventer: Kluwer. 461-471.boekdeel
 • Muller E.R., Huberts L. & van den Heuvel H. (2012), Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Deventer: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2012), Veiligheid in perspectief. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid. Deventer: Kluwer. 691-706.boekdeel
 • Muller E.R. & Hellberg I. (2012), The Mumbai terrorist attacks 2008. In: Helsloot I., Boin A., Jacobs B., Comfort L.K. (red.) Mega crisis: Understanding the prospects, nature, characteristics and the effects of cataclysmic events. Springfield: CC Thomas. 168-185.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2012), Veiligheid: Studies over organisatie en inhoud. Deventer: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2012), Security, safety and criminal justice in the Netherlands: an organizational and legal perspective. Deventer: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2012), Veranderingen van Van Traa: op weg naar een nieuwe crisis in de opsporing, Cahiers Politiestudies 2012-3(Integriteit en deontologie): 77-91.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R., Ale B.J.M. & Ronner A. (2012), Risico: Risico en risiscomanagement in Nederland. Deventer: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2012), Risico en risicomanagement in perspectief. In: Ale B.J.M., Muller E.R., Ronner A. (red.) Risico: risico en risicomanagement in Nederland. Deventer: Kluwer. 609-622.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2012), Terrorisme als risico. In: Ale B.J.M., Muller E.R., Ronner A. (red.) Risico: Risico en risicomanagement in Nederland. Deventer: Kluwer. 159-194.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2012), Publieke veiligheidszorg. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Muller E.R. & Mekel M.M.S. (2011), Burgers, bestuur en veiligheid: Over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.boek
 • Muller E.R. & Turk K. (2011), Poldercrash 2009. In: Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 277-290.boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Politiewetenschap in perspectief. In: Spapens T., Groenhuijsen M, Kooimans T. (red.) Liber Amicorum Cyrille Fijnaut. Antwerpen: Intersentia. 545-555.boekdeel
 • Muller E.R., Zannoni M. & Es A.M.D. van (2011), Brand bij rivierduinen. Den Haag: COT.rapport
 • Muller E.R. (2011), Modern terrorism and modern counter terrorism in the Netherlands. In: Molier G., Allian A., Suurland D. (red.) Terrorism, ideology, law and policy, 2011. Dordrecht: Republica of Letters Publishing. 361-396.boekdeel
 • Muller E.R., Bos J.G.H. & Es A.M.D. van (2011), Zedenzaak zwemleraar Benno L. 2009. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 901-945.boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Schipholbrand 2055. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 319-336.boekdeel
 • Leun J.P. van der, Muller E.R., Schuyt P.M. & Woude M.A.H. van der (red.) (2011), De Vogel vrij: Liber amicorum prof.dr.mr. Martin Moerings Meijers-reeks nr. 190. Den Haag: Boom Lemma.boekredactie
 • Muller E.R. (2011), Zelfsturing bij de politie. In: Leun J.P. van der, Muller E.R., Schee N. van der, Schuyt P.M., Woude M.A.H. van der (red.) De vogel vrij. Liber Amicorum Martin Moerings. Den Haag: Boom Lemma. 13-26.boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Gijzeling Helden 2000. In: Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 651-680.boekdeel
 • Muller E.R. & Varst L.P. van der (2011), Strandrellen Hoek van Holland 2009. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 483-511.boekdeel
 • Muller E.R., Horjus D. & Sibens M. (2011), Legionellabesmetting Bovenkarspel 1999. In: Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 787-806.boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Bijzondere bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: Kempen P.H.P.H.M.C. van, Machielse A.J., Sacjers H.J.B., Vegter P.C. (red.) Levend strafrecht. Liber Buruma. Deventer: Kluwer. 419-436.boekdeel
 • Muller E.R. (red.) (2011), Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises Orde en veiligheid. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2011), Jongerendemonstratie Den Haag 1993. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 401-424.boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Veiligheid en vertrouwen: Kernen van een democratische rechtsstaat. Den Haag: Rapport Raad voor het Openbaar Bestuur.rapport
 • Muller E.R., Brainich E.T., Rogier L.J.J. & Roos T.A. de (2011), Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Volledig herziene tweede druk. Deventer: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2011), Bespreking Wet Inlichtingen en Veiligheidsdienst en Wet Veiligheidsonderzoeken. In: Muller E.R., e.a. (red.) Openbare Orde en Veiligheid, tweede herziene druk. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 827-922.boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Terrorismebestrijding in Europa. In: Osinga F., Soeters J., Rossum W. van (red.) Nine Eleven Tien jaar later. Boom: Amsterdam. 107-127.boekdeel
 • Muller E.R. (2011), Criminele gijzelingen jaren 70 en 80. In: Muller E.R. (red.) Crises in Nederland: Rampen, rellen, gijzelingen en andere crises. Deventer: Kluwer. 611-650.boekdeel
 • Muller E.R. & Bron R. (2010), De toezichthoudende taak van de Commissaris van de Koningin op de politie. Den Haag: COT.rapport
 • Muller E.R. & Bron R. (2010), Voorstel noodwetgeving en distributiesystematiek. Den Haag: COT.rapport
 • Muller E.R. (2010), Taken en bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: De Graaf B.A., Muller E.R., Van Reijn J. (red.) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 37-58.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Van Kemenade J.A. (2010), Veiligheidsbestel verstrikt. In: Aardema H., Derksen W., Herweijer M., Jong P. de (red.) Meerwaarde van de bestuurskunde. Den Haag: Lemma. 263-274.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2010), Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in perspectief. In: Muller E.R., Van der Leun J.P., Moerings M., Van Calster P. (red.) Criminaliteit. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 555-572.boekdeel
 • Muller E.R. (2010), Organisaties in de criminaliteitsbestrijding. In: Muller E.R., Van der Leun J.P., Moerings M., Van Calster P. (red.) Criminaliteit. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 463-492.boekdeel
 • Graaf B.A. de, Muller E.R. & Reijn J.A. van (2010), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Muller E.R., Zannoni M., Ferweda H. & Adang O. (2010), Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen. Den Haag: Boom Juridische Uitgever.boek
 • Muller E.R., Bos J. & van Es A. (2010), Onrust in Groenoord. Den haag: COT.rapport
 • Muller E.R., Leun J.P. van der, Moerings L.M. & Calster P.J.V. Van (2010), Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland Orde en veiligheid. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2010), Burgemeesters in spagaat. In: Schoep G.K, Cleiren C.P.M., Schuyt P.M. (red.) Vervlechting van domeinen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 37-52.boekdeel
 • Muller E.R. (2010), Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in perspectief. In: De Graaf B.A., Muller E.R., Van Reijn J.A. (red.) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 623-639.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2010), Politie in nieuw perspectief. In: De Ruyver B, Ponsaers P., Vermeulen G., Vander Beken T. (red.) Strafrechtshandhaving in Nederland en Belgie. Antwerpen: Maklu. 41-56.boekdeel
 • Muller E.R. (2010), Veiligheids- en politiebestel altijd in verandering. In: Borgers M.J., Duker M.J.A, Stevens L. (red.) Politie in beeld. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 205-226.boekdeel
 • Kruithof S. & Muller E.R. (2010), Cijfers over criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. In: Muller E.R., Van der Leun J.P., Moerings M., Van Calster P. (red.) Criminaliteit. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 45-92.boekdeel
 • Muller E.R. (2009), Veiligheid en privacy verkend, Strafblad 7(2): 122-135.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2009), De geheime dienst gecontroleerd, Ars Aequi 58(April): 223-232.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2009), Crisis en crisismanagement in perspectief. In: Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I., Dijkman van E.R.G. (red.) Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer. 991-1006.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2009), Aanbevelingen voor crisismanagement. In: Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I., Dijkman van E.R.G. (red.) Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer. 953-990.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Zannoni M. (2009), Veiligheidsbeleid Eindhoven: Op weg naar integrale veiligheid. Den Haag: COT.rapport
 • Muller E.R., Kerckhaert F. & Mekel M. (2009), De veiligheidsregio. In: Breed K., Van Haeften M., Veldhuizen K. (red.) Het wegen van publieke waarden. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. 149-166.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2009), Compromissen over veiligheids- en politiebestel: vragen blijven bestaan, Tijdschrift voor de Politie 71(2).artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2009), Detentie in perspectief. In: Muller E.R., Vegter P.C. (red.) Detentie: Gevangen in Nederland 2e herziene druk. Deventer: Kluwer. 643-662.boekdeel
 • Muller E.R. (2009), Het crisisbestel beschouwd. In: Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I., Dijkman E.R.G. (red.) Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer. 825-852.boekdeel
 • Muller E.R. & Vegter P.C. (2009), Detentie: Gevangen in Nederland 2e herziene druk. Deventer: Kluwer.boek
 • Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I. & Dijkman E.R.G. (2009), Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer.boek
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (13 oktober 2008), Crisisplanning is gezien als zwaktebod.. De Volkskrant: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Broeders A.P.A. & Muller E.R. (red.) (2008), Forensische wetenschap: studies over forensische kennis en organisatie. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2008), The evil of terrorism: Diagnosis and countermeasures.. Springfield, Illinois (U.S.): Charles C Thomas Pub Ltd.boek
 • Muller E.R., Rogier L.J.J., Kummeling H.R.B.M. & e.a. e.a. (red.) (2008), Bestuur, recht en veiligheid. Bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2008), Terrorismebestrijding en crisismanagement.. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 401-437.boekdeel
 • Muller E.R. (2008), Veiligheidsregio in ontwikkeling, NJB-kronieken : 1471-1474.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2008), Politie, OM en NFI. In: Muller E.R., Broeders A.P.A (red.) Forensische wetenschap. Studies over forensische kennis en organisatie.. 591-621.boekdeel
 • Muller E.R. (2008), Beter besturen bij rampen: een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.rapport
 • Muller E.R. (2008), De geschiedenis van terrorisme in Nederland. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 217-240.boekdeel
 • Muller E.R. (2008), Trends in terrorisme en terrorismebestrijding. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 903-917.boekdeel
 • Muller E.R., Rosenthal U. & Wijk R. de (red.) (2008), Terrorisme: Studies over terrorisme en terrorismebestrijding in Nederland. Orde en veiligheid. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. & Petit G.M. (2008), Strategieën tegen terrorisme. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 271-306.boekdeel
 • Broeders A.P.A. & Muller E.R. (2008), Inleiding. In: Broeders A.P.A., Muller E.R. (red.) Forensische wetenschap: studies over forensische kennis en organisatie. Deventer: Kluwer. 1-8.congresbijdrage
 • Muller E.R., Kummeling H.R.B.M. & Bron R. (2007), Veiligheid en privacy: Een zoektocht naar een nieuwe balans. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Muller E.R., Helsloot I. & Berghuijs J.D. (red.) (2007), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2007), Politie en politiewetenschap in perspectief. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie. Studies over haar organisatie en functioneren. Deventer: Kluwer. 1175-1188.boekdeel
 • Cleiren C.P.M., Muller E.R. & Dubelaar M.J. (2007), Algemene beginselen van behoorlijke politiezorg. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie: Studies over haar werking en organisatie. Orde en veiligheid Deventer: Kluwer. 559-599.boekdeel
 • Muller E.R. (2007), Aansprakelijkheidsmanagement politie. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer. 753-774.boekdeel
 • Muller E.R. (2007), Toekomst brandweer en brandweerwetenschap. In: Helsloot I., Muller E.R., Berghuijs J.D. (red.) Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving.. 785-800.boekdeel
 • Muller E.R. & Rosenthal U. (2007), The Evil of Terrorism: Diagnosis and Countermeasurs. Springfield Illinois USA: Charles C. Thomas Publisher.boek
 • Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U. & Torre E.J. van der (red.) (2007), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R., De poot C.J., Bokhorst R.J. & Koppen P.J. van (2007), Dilemma's in de opsporing. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer. 825-864.boekdeel
 • Muller E.R. (2007), Inlichtingendiensten in Nederland. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U., Torre E.J. van der (red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer. 169-190.boekdeel
 • Muller E.R. (2006), Modern terrorisme en moderne terrorismebestrijding. In: Stol W. (red.) Basisboek Integrale Veiligheid. Bussum: Coutinho. 319-332.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R., Stolker C.J.J.M. & Polak J.E.M. (2006), Aansprakelijkheidsmanagement politie: beschrijving, analyse en handreiking. Den Haag: Elsevier Overheid.rapport
 • Muller E.R. (2006), Krijgsmacht cruciaal voor de binnenlandse veiligheid, Militaire Spectator : 477-489.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2006), Commentaar Wet- en Veiligheidsonderzoeken. In: Muller E.R., Roos Th. de (red.) Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer. 405-415.boekdeel
 • Muller E.R. (2006), Commentaren Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In: Muller E.R., Roos Th. de (red.) Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer. 339-405.boekdeel
 • Muller E.R. (2006), Commentaar Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. In: Muller E.R., Roos Th. de (red.) Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer. 747-754.boekdeel
 • Michiels F.C.M.A. & Muller E.R. (red.) (2006), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2006), Strafrechtelijke handhaving. In: Michiels F.C.M.A., Muller E.R. (red.) Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. 357-382.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2006), Uitdagingen in de veiligheidszorg. In: Huisman W., Moerings L.M., Suurmond G. (red.) Veiligheid en recht. Nieuwe doelwitten en strategieën. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 135-159.'non-refereed' congresbijdrage
 • Dubelaar M.J., Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (2006), Naar beginselen van behoorlijke politiezorg. Politiewetenschap nr. 35. Den Haag: Politie & Wetenschap.boek
 • Muller E.R. & Cleiren C.P.M. (red.) (2006), Rechterlijke macht: Studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2006), De burgemeester van de provincie. Den Haag: ROB.rapport
 • Muller E.R. (2006), Commentaar Wet explosieven civiel gebruik. In: Muller E.R., Roos Th. de (red.) Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer. 1043-1075.boekdeel
 • Muller E.R. (2006), Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en ambtenaren. Den Haag: ROB.rapport
 • Muller E.R. (2006), Sociale preventie. Den Haag: ROB.rapport
 • Muller E.R. (2006), Inlichtingen en Veiligheid Defensie: kwaliteit, capaciteit en samenwerking. Den Haag: Ministerie van Defensie.rapport
 • Muller E.R. (2006), Aansprakelijkheidsmanagement politie: lessen voor de brandweer, Brandweer en Recht : 80-96.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Michiels F.C.M.A. & Muller E.R. (2006), De toekomst van de handhaving. In: Michiels F.C.M.A., Muller E.R. (red.) Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland. Deventer: Kluwer. 653-663.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Roos T.A. de (red.) (2006), Openbare orde en Veiligheid Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2006), Tussen oorlog en vrede: Kader voor een balans tussen vrijheidsrechten en veiligheid. Den Haag: ROB.rapport
 • Muller E.R. (2005), Toekomst van de detentie. In: Muller E.R., Vegter P.C. (red.) Detentie: gevangen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 567-584.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2005), Modern terrorisme en moderne terrorismebestrijding. In: Dongen E. van, e.a. (red.) Terrorismebestrijding met mensenrechten. Leiden: NJCM boekerij. 29-50.'non-refereed' congresbijdrage
 • Rosenthal U., Muller E.R. & Ruitenberg A.G.W. (2005), Het terroristisch kwaad. Diagnose en bestrijding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Beunders H. & Muller E.R. (2005), Politie en media. Feiten, fictie en imagopolitiek. Zeist: Kerkebosch.boek
 • Muller E.R. & Vegter P.C. (red.) (2005), Detentie: gevangen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R. (2004), Trends in terrorisme. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2004), Modern terrorisme en moderne terreurbestrijding. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 373-396.boekdeel
 • Muller E.R. & Eekelen W.F. van (2004), De krijgsmacht als zwaardmacht van de staat. In: Muller E.R., Starink D., Bosch J.M.J., Jong I.M. de (red.) Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 11-26.boekdeel
 • Muller E.R. (2004), De GHORdiaanse knoop doorgehakt: Herkenbare geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in de veiligheidsregio. Den Haag: ROB.rapport
 • Muller E.R. (2004), Toekomst van de krijgsmacht en de krijgswetenschap. In: Muller E.R., Starink D., Bosch J.M.J., Jong I.M. de (red.) Krijgsmacht: Studies over de organisatie en het optreden. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 759-768.boekdeel
 • Muller E.R. & Torre E.J. (2004), Het recherchevak, Justitiële Verkenningen : 18-35.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2004), Toekomst veiligheid en veiligheidszorg. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 779-790.boekdeel
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2004), Het grondrecht op veiligheid. In: Muller E.R. (red.) Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 59-70.boekdeel
 • Muller E.R., Rosenthal U., Mans J. & Gils A. van (2004), De vuurwerkramp van Enschede. Amsterdam: Bert Bakker.boek
 • Muller E.R. (2004), De politie in het veiligheidsbestel. In: Muller E.R., Vlek F., Bangma K. (red.) Uit balans: Politie en bestel in de knel. Zeist: Kerkebosch. 15-35.boekdeel
 • Muller E.R. (red.) (2004), Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R., Starink D., Bosch J.M.J. & Jong I.M. de (red.) (2004), Krijgsmacht: Studies over de organisatie en het optreden. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boekredactie
 • Muller E.R., Havermans A., Cohen J. & Buruma Y. (2004), De AIVD in verandering. Leidschendam: onbekend.rapport
 • Muller E.R., Poot C. de, Koppen P.J. van & Bokhorst R.J. (2004), Rechercheportret. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Muller E.R., Vlek F. & Bangma K. (red.) (2004), Uit balans: Politie en bestel in de knel. Zeist: Kerkebosch.boekredactie
 • Muller E.R. (2003), Vitaal terrorisme. In: NIBRA (red.) Vitaal. Arnhem: NIBRA. 89-99.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2003), Terrorism and counterterrorism in the Netherlands. In: Leeuwen M. van (red.) Terrorism and Counterterrorism in Europe. The Hague: Kluwer Law International. 147-165.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2003), De enquete bouwnijverheid gewogen, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) : 16-22.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2003), Modern terrorisme, Tijdschrift voor de Politie : 12-17.artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. & Buruma Y. (2003), Wet Terroristische Misdrijven in perspectief, NJB-kronieken : 2138-2145.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R., Spaaij R. & Ruitenberg A.G.W. (2003), Trends in terrorisme. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Muller E.R., Voermans W.J.M., Helsloot I. & Pieterman R. (2003), Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief. Evaluatie van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996-2002. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Muller E.R. (23 augustus 2002), Enquete is vooral ritueel. Trouw: 13-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Muller E.R. (27 mei 2002), De moord op Pim Fortuyn. De Volkskrant: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Muller E.R. (2002), Functie bij : Het openbaar bestuur. [overig]overig
 • Muller E.R. (2002), Functie bij : COT Instituut voor Veiligheids-en Crisismanagement. [overig]overig
 • Muller E.R., Torre J. van der, Rosenthal U. & Bezuyen M. (2002), Openbare orde. Alphen a/d Rijn: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2002), Nieuw terrorisme, Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg : 18-32.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2002), Waarheidsvinding en parlementair onderzoek, Justitiële Verkenningen : 36-50.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2002), Policing and accountability in the Netherlands, Policing and Society : 249-259.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Muller E.R. (2002), Crisismanagement en bestuurlijke organisatie. In: Rosenthal U. (red.) Het democratisch tekort. Den Haag: Elsevier. 181-191.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hallers M., Mauritz A.J., Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (2002), Beginselen van behoorlijk rampenonderzoek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Muller E.R. (2002), Terrorisme en terreurbestrijding voor en na 11-09-2001. In: Pattijn B., Wouters J. (red.) Schokgolven. Leuven: Davidsfonds. 25-37.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Mellink A. (2002), Police science and Police studies in the Netherlands. Apeldoorn: LSOP.boek
 • Muller E.R., Docters van Leeuwen A., Hooghiemstra Th. & Tielenburg C. (2002), Toegang in drievoud. Den Haag: Wetenschappelijk Bureau D66.boek
 • Muller E.R. & Mellink A. (2002), Politiekunde in ontwikkeling. Apeldoorn: LSOP.boek
 • Muller E.R. & Hoogenboom A.B. (2002), Voorbij de dogmatiek: Publiek-private samenwerking in de veiligheidszorg. Zeist: Uitgeverij Kerkebosch.boek
 • Muller E.R. & Coenen N.J.P. (2002), Parlementair onderzoek in Nederland. Den Haag: SDU-Uitgevers.boek
 • Muller E.R. (2002), Functie bij : Nederlandse Politie academie. [overig]overig
 • Muller E.R. (2002), Functie bij : Raad voor het Openbaar Bestuur. [overig]overig
 • Muller E.R. (2002), Politiekunde en bevoegd gezag. In: Mellink A., Muller E.R. (red.) Politiekunde in ontwikkeling. Apeldoorn: LSOP. 65-78.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (27 april 2001), Conflictbeslechting: Kruisbestuiving van rechtswetenschap en bestuurskunde, In: Meijers-reeks, nr. 39 (Oratie). Deventer: Kluwer.Inaugurale rede
 • Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (red.) (2001), Ramp en recht. Beschouwingen over rampen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Meijers-reeks nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boekredactie
 • Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (2001), Inleiding. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (red.) Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 1-4.congresbijdrage
 • Muller E.R., Otten M.H.P. & Rosenthal U. (2001), Project en route: besluitvorming over het Multimodaal Transportcentrum. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Muller E.R. (2001), Bestuurskunde, rechtswetenschap en rechterlijke macht. In: Cleiren C.P.M., Schoep G.K. (red.) Rechterlijke samenwerking. Deventer: Gouda Quint. 101-109.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. (2001), Rechtswetenschap, rampen en crises. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (red.) Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In Meijers-reeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 13-23.'non-refereed' congresbijdrage
 • Muller E.R. & Torre E.J. van der (2001), Een gijzeling in Helden. Alphen aan den Rijn: Samsom.boek
 • Stolker C.J.J.M., Mulder N.M. & Muller E.R. (2000), Asbest in de Leidse Stadsgehoorzaal, onderzoek in opdracht van de Gemeente Leiden.. Leiden: Leiden Law School.rapport
 • Muller E.R., Rosenthal U., Krop B. & Rosenthal A.G.W. (2000), Preparations for the European Football Championships 2000, European Journal on Criminal Policy and Research 8(2): 125-139.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R. & Rosenthal U. (red.) (1999), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Alphen aan den Rijn: Samsom.boekredactie
 • Rosenthal U., Muller E.R., Beelen-Bergsma H.W. & Heyse L. (1999), Onderzoeksrapport Audit Crisismanagement Ministerie van Buitenlandse Zaken. onbekend: SW Bestuurskunde.rapport
 • Muller E.R., Rosenthal U., Krop D. & Schoot C.R.A. (1999), De Politie-CAO 1999-2000; een reconstructie van gewone en bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Den Haag: Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden.boek
 • Rosenthal U., Muller E.R. & Bruinsma G.J.N. (1998), Memorandum. Politiezorg in Nederland: Perspectieven voor de korte, middellange en lange termijn.. Den Haag: gezamenlijke uitgave COT Den Haag en IPIT.rapport
 • Muller E.R., Otten M.H.P., Rosenthal U. & Torre E.J. (1998), Incident en ongeregeldheden Amsterdam-West, 23 april 1998. Marokkaanse jongeren, politie en bestuur.. Alphen aan de Rijn: Samsom.rapport
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid Vice-voorzitter
 • Raad van Toezicht Lucas Onderwijs voorzitter
 • Raad van Toezicht Avans Hogeschool Vicevoorzitter
 • Kwaliteitscommissie Bibob Lid
 • Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Lid
 • Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord Lid
 • Handboeken Veiligheid Kluwer Hoofdredacteur
 • Bestuur A.E.J. Moddermanstichting Lid
 • Bestuur Stichting Leerstoelen Criminalistiek Lid
 • Redactieraad Tijdschrift Veiligheid Lid
 • Redactieraad Nieuwsbrief Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Lid
 • Bestuur Stichting Intelligence Studies voorzitter
 • Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie Lid