Universiteit Leiden

nl en

De Campus Den Haag krijgt steeds meer Haags dna

De Campus Den Haag heeft een eigen identiteit ontwikkeld: naast interdisciplinariteit is interactie met de stad de belangrijkste eigenschap. ‘De Campus nu een jong volwassene. De puberteit is wel voorbij’, zegt Erwin Muller, bestuurder van de Campus. Een ambitieuze nieuwe strategie laat dat zien.

Muller benadrukt het meerdere keren in het gesprek: het ideaal van één universiteit in twee steden begint meer en meer werkelijkheid te worden. ‘Er is wel eens wat concurrentie tussen Leiden en Den Haag geweest, maar sinds ik twee en een half jaar geleden bestuurder van de Campus Den Haag werd, probeer ik dat weg te nemen.’ Vrijwel alle faculteiten zijn inmiddels actief in Den Haag – voor Archeologie zijn plannen in de maak. Het samenkomen van al die disciplines in Den Haag leidt tot de interdisciplinariteit die nodig is voor de thema’s waar we als Universiteit Leiden in Den Haag aandacht aan besteden: internationaal recht, vrede en veiligheid; globalisering en internationale betrekkingen; politiek, openbaar bestuur en publieke financiën; stedelijke vraagstukken, en gezondheid en zorg.

Studenten zitten op het dakterras van het Wijnhavengebouw, het grootste gebouw van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.
Studenten bij het Wijnhavengebouw, het grootste gebouw van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

Haags dna

Daarnaast wil de Campus interacteren met de stad: de stad fungeert als levend lab voor onderzoek en studenten maar wordt er zelf ook beter van, dat is het idee. ‘Door de kenmerkende thema’s van de stad op allerlei manieren naar binnen te halen, stijgt het Haagse dna van de Campus en dat willen we ook’, aldus Muller. Hij merkt dat wetenschappers en docenten van de faculteiten het leuk vinden om in Den Haag samen te werken en iets nieuws aan te pakken. ‘Het voelt kennelijk toch wat vrijer hier op de Campus, mensen zijn misschien wat ondernemender.’

Eigen niches

Grote verplaatsingen van Leiden naar Den Haag, zoals in het verleden bijvoorbeeld het Instituut Bestuurskunde, liggen niet meer in het verschiet, zo blijkt als we met Muller de nieuwe strategie van de Campus Den Haag voor de komende tien jaar doornemen. De Campus Den Haag kan op eigen benen staan en eigen niches ontwikkelen. Als voorbeeld noemt Muller cybersecurity en cybercrime. ‘We hebben nu alleen een master voor professionals, in het kader van de Cyber Security Academy. Elders gebeurt er nog niet zo veel op dit gebied, althans niet heel gericht. Wij willen ons onderwijs op het terrein van cyber uitbreiden, want het sluit aan bij onze expertise en bij het thema internationaal recht, vrede en veiligheid.' En hij voegt daaraan toe: 'In de strategie en de bijbehorende uitvoeringsagenda (zie elders op deze pagina-red.) staan al veel inhoudelijke plannen maar als instituten ideeën hebben voor andere interessante, nieuwe mogelijkheden, zijn ze zeer welkom.’

Nieuwe bachelors en masters

Wat betreft de ontwikkeling van nieuwe bachelors betreft doet de Campus het – in lijn met de universiteit als geheel - kalmpjes aan. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor nieuwe bachelors op het gebied van economie van de publieke sector, duurzaamheid en digitale veiligheid. Op mastergebied zijn de ambities een stuk groter. ‘Daar zetten we stevig op in’, zegt Muller. Het streven zoals verwoord in de strategie voor de Campus Den Haag, is om vanaf 2024 elk jaar een nieuwe master te lanceren. Maar ook nu al wordt het masteraanbod aan de Haagse campus uitgebreid. Zo is in september 2020 de master Law and Society gestart, en is recent de post-initiële master Advanced Population Health goedgekeurd. Alle faculteiten hebben ideeën voor nieuw masteronderwijs. ‘We kijken steeds of het zo veel mogelijk interdisciplinair is, en aansluit bij de Haagse thema’s,’ aldus Muller.  

Universiteit Leiden in Den Haag
1999 Start activiteiten Universiteit Leiden in Den Haag
2010 Leiden University College The Hague gaat van start
2016 Faculteit Governance and Global Affairs krijgt huidige naam
2017 Eerste colleges in het Wijnhavengebouw aan de Turfmarkt

Inmiddels telt de Campus Den Haag 6300 studenten en meer dan 500 medewerkers. De verwachting is dat in 2030 ruim 10.000 studenten van de Universiteit Leiden in Den Haag studeren.

Meer over de Campus Den Haag

Academy for Professionals

Een van de grootste plannen die de Campus Den Haag heeft, is een Academy for Professionals opzetten. De nieuwe Academy zou onderwijs voor professionals vanuit de verschillende disciplines van de universiteit moeten gaan bieden. De lijst met ideeën voor opleidingen – waar nog geen prioriteit in aangebracht is – is lang: onder meer leiderschap, openbare financiën, erfgoed, rechtsfilosofie, migratie, cybersecurity, research on research, taal en recht, en argumentatie en debat. De groeidiamant die de Academy moet worden, zal een breed aanbod van executive masters en modulaire cursussen gaan bieden, die professionals naast hun werk kunnen volgen.

Grote collegezaal in het Wijnhavengebouw.

Post-initiële masters

En dan staat in de strategie ook nog het voornemen om vanaf 2024 elk jaar een post-initiële master te starten. Hoe verhoudt dat zich tot deze Academy for Professionals? Muller: ‘We zijn aan het bediscussiëren en onderzoeken hoe groot de behoefte aan post-initiële masters eigenlijk is. Dat de Advanced Masters bij rechten en FGGA succesvol zijn, wil niet zeggen dat dat voor alle disciplines zo is. Het is goed mogelijk dat we op de andere wetenschapsgebieden helemaal voor de modulaire vorm gaan kiezen. Daar zijn we nog niet helemaal uit.’

Over Erwin Muller
1988 Afgestudeerd in de Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit
1992 Afgestudeerd in de Rechten aan de Erasmus Universiteit
1994 Gepromoveerd aan de Universiteit Leiden
2000 Hoogleraar Veiligheid en Recht Universiteit Leiden
2004 Vicedecaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
2018 Bestuurder van de Campus Den Haag en decaan van de Faculteit Governance
          en Global Affairs

Muller (1965) is zowel bestuurder van de Campus Den Haag als decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs. Formeel is hij is als hoogleraar Veiligheid en recht verbonden het Institute for Security and Global Affairs van de faculteit. Muller vertelt dat hij altijd al de verbinding met de praktijk heeft gezocht, met name op het snijvlak van veiligheid en bestuur. Samen met Uri Rosenthal (Leids oud-hoogleraar Bestuurskunde) richtte hij midden jaren tachtig met vooruitziende blik het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement voor training en advies op. Vóór zijn huidige functie was Muller vicevoorzitter van de Onderzoeksraad  voor Veiligheid - onder meer ten tijde van het onderzoek naar de ramp met de MH17.

Mullers huidige functie ligt ook op het snijvlak van wetenschap en praktijk: de Leidse wetenschap verbinden met de Haagse thema’s. Hij praat veel met het college van bestuur, decanen en instituten over hun plannen op de Campus Den Haag, brengt mensen bij elkaar en overlegt vaak met de gemeente Den Haag, onder meer over de huisvesting van de Campus. Muller geniet erg van de rol die hij mag spelen. ‘De faculteiten komen met ideeën. We - mijn team en ik - kunnen dit echt alleen samen met alle faculteiten en instituten. Ik kijk mee wat voor kansen de ideeën bieden en of er nog meer interdisciplinaire winst en Haags dna uit te halen valt. Den Haag heeft mijns inziens echt een meerwaarde als laboratorium voor nieuwe vormen van onderzoek en onderwijs.’  Muller vindt de combinatie van bestuurder van de Campus en decaan van de faculteit in deze fase van opbouw goed werken. ‘Als de belangen zouden kunnen botsen, treed ik even terug als decaan.’ En hoe staat de Campus er over tien jaar bij? ‘Als een mooi huis’, zegt Muller. ‘De fase van opbouw is dan denk ik voorbij.’

Haagse thema’s

In het onderzoek in Den Haag staan – net als in het onderwijs - de eerdergenoemde vijf inhoudelijke thema’s centraal. Het zijn de vraagstukken die in de stad – en de wereld – de komende tien jaar van blijvend belang zijn. Daarnaast hebben twee grote stimuleringssprogramma’s van de universiteit hun zwaartepunt in Den Haag. Het eerste is Citizenship and global transformations, bestaande uit twee pijlers: 1) Sociaal burgerschap en migratie, en 2) Wereldwijde transformaties: uitdagingen voor burgers, democratische staten en internationale samenwerking. Het is zo’n breed onderwerp dat vrijwel alle faculteiten er een rol in kunnen spelen. Het biedt ook het Centre for Urban Studies ruimte om zich verder te ontplooien: steeds meer mensen wonen in steden.

Den Haag gezonder en gelukkiger

Het tweede programma is Population Health, aangevoerd door LUMC-Campus Den Haag met medewerking van onder andere sociaal wetenschappers, bestuurskundigen en datawetenschappers. Dit programma past naadloos bij het doel om de interactie met de stad aan te gaan, en het streven om Den Haag gezonder en gelukkiger te maken. Muller: ‘Den Haag is een van de meest gesegregeerde steden van Nederland, met enerzijds een hoogopgeleide populatie die bij de ministeries en andere instellingen werkt en aan de andere kant verarmde wijken zoals de Schilderswijk en Zuidwest.’ In die armere wijken is achter heel veel deuren sprake van multiproblematiek. Gezondheid correleert sterk met inkomen en onderwijsniveau. 'Hier past echt een interdisciplinaire benadering', aldus Muller. ‘In eerste instantie is die sterk datagedreven: je moet eerst weten wat er precies aan de hand is. Het zal daarom wel even duren voor dit programma werkelijk vruchten gaat afwerpen voor de bevolking van Den Haag, daar moeten we mee leven.’

Wijnhaven, het hoofdgebouw voor onderwijs en onderzoek van de Campus Den Haag aan de Turfmarkt.

Kinderen van de stad

Muller spreekt zijn hoop uit dat het sneller gaat voor de kinderen uit de betreffende wijken. ‘Zij zijn de toekomst, dus daar hebben we extra aandacht voor. Niet alleen op het gebied van gezondheid, maar ook op dat van educatie en talentontwikkeling willen we ons als universiteit inzetten voor de kinderen van de stad. Denk aan mentorprogramma’s, gastcolleges en projecten met basisschoolleerlingen. Door kinderen te stimuleren en te ondersteunen, willen we bijdragen aan hun onderwijsemancipatie en zo hopelijk ook de stad vooruit te helpen.’

Archeologie en Wiskunde en Natuurwetenschappen

Alle zeven faculteiten van de universiteit zijn actief op de Haagse campus. De faculteit Archeologie zet net haar eerste grote stappen in Den Haag: er zijn ideeën voor onderwijs/nascholing voor professionals en nauwere samenwerking met organisaties op het gebied van erfgoed in de stad. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen lijkt niet zo prominent aanwezig in Den Haag, maar is dat zeker wel. Muller: ‘Bij de Haagse thema’s denk je wellicht meteen aan sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, recht en geneeskunde. Maar de bètawetenschappen zijn er ook: in het datagedreven onderzoek, met de opleidingen Informatica en Economie en ICT in business and the public sector, in het onderzoek en onderwijs over duurzaamheid bij het Leiden University College en zeker ook in AI-vraagstukken.’

Studenten fotograferen zichzelf met de kenmerkende skyline van Den Haag op de achtergrond.

Huisvesting

Om de groei aan zowel studenten als medewerkers bij de Campus Den Haag op te vangen, zijn er plannen voor een nieuw gebouw, naast de huidige locaties Wijnhaven, de Schouwburgstraat, het Anna van Burenplein en Beehive Studentencentrum. De gemeente Den Haag heeft plannen voor een Campusboulevard, vlakbij het huidige Wijnhavengebouw. Daar zou niet alleen een nieuw gebouw voor de Campus Den Haag kunnen komen, maar ook andere kennisinstellingen zodat ze elkaar kunnen versterken. De gemeente biedt ruim baan aan de Campus Den Haag. ‘We voelen ons heel erg welkom en dat is prettig’, zegt Muller. ‘Maar ik denk ook dat we veel meebrengen waar de gemeente wat aan heeft, direct en indirect. Uiteindelijk ontstaat uit de universiteit innovatieve bedrijvigheid, daar ben ik zeker van.’

De Universiteit Leiden in Den Haag heeft nog geen eeuwenlange traditie zoals in haar moederstad, maar het begin is er.

Tekst: Corine Hendriks

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.