Dit onderzoek draagt onder andere bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Bestuur en samenleving

De puzzel van organisaties, personen en belangen

Bestuur is een complexe puzzel van organisaties, personen en uiteenlopende belangen. Wetenschappelijk onderzoek hiernaar levert diepgaande kennis op over de manier waarop bestuurders handelen, over organisatievormen en de mensen die er werken, en over de manier waarop organisaties beleid uitvoeren. Doorgeven van die kennis helpt instanties om hun werk beter te doen en te beantwoorden aan continue veranderingen in de samenleving. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat wij, de burgers, kunnen samenleven in een maatschappij die beantwoordt aan onze normen en waarden.

De burger centraal

De Universiteit Leiden heeft een lange traditie in onderzoek naar bestuur. Leidse wetenschappers willen beslissingen en gedrag van politici en bestuurders begrijpen. Ook bestuderen ze de structuur van publieke organisaties, en hoe die structuur de uitvoering van taken beïnvloedt. De gevolgen voor burgers spelen in dat onderzoek een belangrijke rol. Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: is het gekozen beleid en uitvoering ook echt datgene waarvoor een meerderheid tijdens democratische verkiezingen heeft gekozen? Hoe kunnen bestuurders en organisaties daarvoor zorgen?

 

 

Internationalisering en veranderende rollen

Het onderzoek wordt gedreven door twee recente ontwikkelingen. Als eerste: internationalisering. Burgers van staten hebben steeds directer te maken met gevolgen van internationaal beleid. Denk aan wereldwijd toezicht op banken, om fraude of een nieuwe bankencrisis te voorkomen. Of aan internationale samenwerking op gebied van terrorismebestrijding. Een tweede ontwikkeling is dat de rol van burgers en ambtenaren verandert. In de praktijk voeren ambtenaren bijvoorbeeld steeds vaker in samenwerking met burgers beleid uit.
Met die ontwikkelingen in het achterhoofd kijken de wetenschappers naar vier 'niveaus' van bestuur die allemaal met elkaar verweven zijn: lokale uitvoeringsorganisaties en bestuurders, nationale politiek en bestuur, de EU en de wereld.

Direct zicht op de praktijk

De Leidse experts werken vanuit Den Haag, het bestuurshart van Nederland. Daardoor  zijn ze nauw betrokken bij de bestuurspraktijk. Ze worden regelmatig gevraagd voor advies of duiding door ministeries, gemeenten en andere organisaties. Zo dragen ze bij aan een optimale uitvoering van divers beleid, van het beoordelen van de uitbreiding van de EU, de opzet van een Nationale Politie tot veranderingen in de organisatie van de zorg.

Faculteit Governance and Global Affairs
Faculteit der Rechtsgeleerdheid