Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Diversiteit

Uiteenlopende talenten, verschillende invalshoeken en afwijkende meningen kunnen nergens zo floreren als op de universiteit.

Evenwichtig en intercultureel

De Universiteit Leiden maakt werk van een diverse, evenwichtige en interculturele groep wetenschappers en studenten. Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer creativiteit en innovatie.

Excellence through diversity

De universiteit wil een open gemeenschap zijn waarin iedereen die wil bijdragen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt. Bij ons mogen studenten, onderzoekers en medewerkers zijn wie ze willen zijn. Wij waken over deze en andere vrijheden. Het doel van onze Diversity Officer en ons diversiteitsbeleid is dat de universiteit een inclusieve gemeenschap wordt, waarbij iedereen in staat is zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Ongeacht gender, etniciteit, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, of functiebeperking.

Talent en veelzijdigheid

Innovatie en creativiteit gedijen het best in een klimaat van openheid en diversiteit. Daarom zet de universiteit in op het werven, stimuleren en binden van al het beschikbare talent. De universiteit wil de beste studenten en medewerkers aantrekken en carrièreperspectieven bieden. Diversiteit en inclusiviteit leveren daarmee een bijdrage aan de veelzijdigheid van onderzoek en onderwijs, en aan de universiteit als organisatie.

Toenemende globalisering en internationalisering

Door de globalisering werken steeds meer mensen in een internationale context, en de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd stellen hoge eisen aan internationale, wetenschappelijke samenwerking. Ook in het academisch onderwijs neemt de internationale samenwerking toe. Onze medewerkers en studenten komen uit landen in de hele wereld. Dat stelt nieuwe eisen aan de manier waarop wij medewerkers ondersteunen en studenten begeleiden.

Meer aandacht voor gelijke kansen

De universiteit streeft  naar diversiteit in de academische gemeenschap. Ze wil gelijke kansen bieden aan alle studenten, ongeacht hun culturele achtergrond of seksuele geaardheid, om hun talenten te ontplooien. In haar onderwijsprogramma’s en in de zogenoemde international classrooms is bewust aandacht voor het delen van internationale kennis, mondiaal bewustzijn en interculturele vaardigheden.

Workplace Pride

De Universiteit Leiden is lid van het Workplace Pride-platform dat zich inzet voor meer acceptatie van homo-, biseksuelen en transgenders op het werk. Daarnaast kent de universiteit Leiden University Pride: een netwerk van LGBTI (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender en interseksuele) studenten, werknemers en alumni van de Universiteit Leiden. Iedereen kan zich aansluiten bij dit netwerk. 

Diversity officer

De Universiteit Leiden is de eerste universiteit in Nederland met een diversity officer, die sinds 2014 initiatieven op het gebied van diversiteit aanjaagt. De diversity officer werkt aan gelijke toegang tot en participatie in onderzoek en onderwijs voor elke student en medewerker. Ook bij de werving en selectie van studenten en personeel wordt hier goed op gelet. Hierdoor wordt de universiteit aantrekkelijker voor nieuwe doelgroepen: mensen die de universitaire gemeenschap verrijken. 

Diversiteitscongres en Van Bergenprijs

Jaarlijks organiseert de Universiteit Leiden een diversiteitscongres om ideeën uit te wisselen, het elan te stimuleren en om 'de stand van de diversiteit' bij de universiteit op te nemen. Op het congres wordt jaarlijks ook de Van Bergenprijs uitgereikt voor het beste idee om de contacten tussen Nederlandse en internationale studenten te bevorderen. De prijs van 5000 euro is bestemd voor het realiseren van het idee. Zowel studenten als medewerkers kunnen een project insturen. De prijs is ingesteld door het Van Bergen Fonds.

Toenemende diversiteit

Vergeleken met twintig jaar geleden is de belangstelling voor hoger onderwijs met 40 procent gestegen. Landelijk zien we een toename van studenten met een multiculturele achtergrond en een groter aandeel vrouwelijke studenten. Ook komen er steeds meer studenten uit andere landen naar Nederland. Diversiteit creëert kansen, leidt tot meer creativiteit en innovatie, en stelt tegelijkertijd nieuwe eisen aan ondersteuning en begeleiding van studenten, promovendi en medewerkers.