Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan en staat het College van Bestuur met raad bij.

Leden

  • Drs. A.F. van der Touw – voorzitter
  • Mw. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
  • Dr. ir. W. van Saarloos
  • Mw. dr. E.A.A.M. van Welie
  • Mw. O. Zoutendijk MIM BSc

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht (van wie één door de Universiteitsraad wordt voorgedragen) worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht is verantwoording schuldig aan de minister.

Taken

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de universiteit betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft.

De Raad van Toezicht is belast met de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag alsmede met de goedkeuring van bepaalde typen van gemeenschappelijke regelingen met andere instellingen van hoger onderwijs.

Profielschets Raad van Toezicht (pdf)

Contact

Secretaris College van Bestuur

Drs. Piet van Slooten
071 527 31 53

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden