Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Juni

Alle coronavirus-updates die in juni 2020 zijn verschenen.

Update 25 juni: Verruiming onderwijs en evenementen, protocol proefpersonen

Op 24 juni heeft het kabinet verdere versoepeling van de corona-maatregelen aangekondigd.

Verruiming onderwijs op de campus

Wij zijn heel blij dat we straks in het nieuwe collegejaar, vanaf 31 augustus 2020, meer mogelijkheden hebben voor onderwijs op de campus. We kunnen straks onderwijs aanbieden op ruimere tijden dan nu. We zijn al druk bezig met slimme roostering voor het nieuwe studiejaar, waarbij we wel rekening moeten houden met de anderhalve meter afstand, verplaatsingen in gangen/liften, extra schoonmaakwerkzaamheden en dergelijke. Dit alles om veilig onderwijs te garanderen voor onze studenten en medewerkers. Ook kijken we met vervoerders in de regio naar veilige OV-reisbewegingen van en naar de universiteit in Leiden en Den Haag, waarbij het streven is om het vervoer zo veel mogelijk te spreiden.

Welk onderwijs is er straks op de campus mogelijk?

De nu aangekondigde verruiming van de maatregelen geeft meer mogelijkheden om onze studenten  onderwijs te geven op de campus, en daar zijn we heel blij mee. Hier helpt met name de uitbreiding van de ov-mogelijkheden enorm bij.  

Het handhaven van de anderhalve-meter-regel heeft nog wel tot direct gevolg dat we onze  onderwijsfaciliteiten niet volledig kunnen benutten. Deze beperkte capaciteit betekent dat er bij de start van het nieuwe collegejaar voor alle studenten een mix zal worden aangeboden van onderwijs op de campus en online onderwijs. Internationale studenten die vanwege mogelijke reisrestricties niet naar de universiteit kunnen komen, kunnen hun studie online starten.

Hoe het rooster voor studenten vanaf 31 augustus er precies uit komt te zien – welk onderwijs er op de campus kan plaatsvinden, en wat we online aanbieden – verschilt per studie. Aantallen studenten, de (on)mogelijkheden van de gebouwen, de vraag of er sprake is van laboratoriumonderwijs, en ook de werkdruk voor docenten – al dit soort zaken bepalen mede de invulling van het rooster. (Aanstaande) studenten krijgen voor de aanvang van het nieuwe studiejaar bericht over het eerste semester van hun eigen opleiding.

Evenementen

Er zijn door de versoepeling van de maatregelen ook nieuwe mogelijkheden voor evenementen. Deze zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Wat dit betekent voor al geplande evenementen zoals de diploma-uitreikingen, de introductieweken voor eerstejaars studenten en de Opening Academisch Jaar wordt nu bekeken. De afspraken met betrekking tot de promoties blijven gehandhaafd: in het Klein Auditorium met maximaal 10 gasten en een online video-streaming.

Algemene regels

De algemene regels om het coronavirus in Nederland onder controle te houden, blijven:

  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Was vaak je handen;
  • Werk zoveel mogelijk thuis;
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

We geven bij de verdeling van de ruimte, die schaars is door de anderhalve-meter-maatregel, voorrang aan onderwijs (en daarbinnen aan eerstejaarsstudenten), aan onderzoek, en aan kwetsbare groepen die niet thuis kunnen studeren of werken. Daarom zullen medewerkers die niet voor (ondersteuning van) onderwijs of onderzoek op locatie hoeven te werken, in elk geval tot 1 september, en mogelijk nog langer, thuis blijven werken.

Protocol proefpersonen

Het algemene protocol inzake onderzoek met gezonde proefpersonen is vervallen. Onderzoek met proefpersonen is onder voorwaarden weer toegestaan. Faculteiten zullen hierover hun eigen protocollen opstellen. Deze protocollen beschrijven welke algemene en specifieke hygiëne- en beschermende maatregelen verplicht zijn bij het (her)starten van je onderzoek. Een modelprotocol van FSW is nu beschikbaar, protocollen van andere faculteiten volgen en worden gedeeld via het dossier onderzoek in tijden van corona.

Update 23 juni: Promoties, crisisteam


Promoties ook na 1 september in kleine kring en online
In het Academiegebouw worden de beschikbare ruimtes en de activiteiten zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd, zodat zoveel mogelijk activiteiten, zoals promoties, oraties en diplomauitreikingen doorgang kunnen vinden. Dat betekent dat promoties in het Klein Auditorium blijven plaatsvinden, met maximaal 10 gasten, en een online video-streaming, ook na 1 september.

Nieuwe crisisstructuur
Het Centraal Crisis Team (CCT), dat verantwoordelijk was voor de besluitvorming in de eerste maanden van de coronacrisis, is opgeheven. Besluiten over coronabeleid en -maatregelen worden vanaf nu weer in de lijn genomen, door het College van Bestuur (CvB), na afstemming in de diverse beraden. Om te reageren op externe ontwikkelingen zal mogelijk een versnelde aanpak nodig blijven. Enkele projecten die vanuit het CCT gestart zijn, lopen nog door, nu onder aansturing van de portefeuillehouder in het CvB. Dit zijn:

  • Evenementen (introductieweken, opening academisch jaar)
  • Online werving
  • Protocol ingebruikname gebouwen op 1,5 meter 
  • HRM-beleid thuiswerken

Er is een tijdelijke adviesgroep ‘Universiteit in transitie’ ingesteld, die advies zal uitbrengen over de agenda voor het komend academisch jaar en een voorstel over prioritering zal doen. Zij buigen zich over vragen als: wat doen we (voorlopig) niet meer, waar moeten we versnellen, en waar gaan we ‘gewoon’ mee door? En hoe gaan we de agenda uitvoeren en monitoren?

Persconferentie en mogelijke versoepeling maatregelen
Op woensdag 24 juni is er weer een persconferentie waar het kabinet mogelijk nieuwe versoepeling van de maatregelen zal aankondigen. De uitwerking hiervan voor de universiteit vindt in de week daarna plaats: we zullen de richtlijnen van RIVM blijven volgen, we bespreken eventuele maatregelen van het kabinet in ons overleg met het ministerie van OCW en met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), en vertalen de afspraken in beleid of maatregelen voor de Universiteit Leiden, in afstemming met de beraden naar verwachting op donderdag 2 juli. Daarna zullen we zo spoedig mogelijk in een update hierover informeren. We geven bij een eventuele verruimde toegang tot onze gebouwen voorrang aan onderwijs, aan onderzoek, en aan kwetsbare groepen die niet thuis kunnen studeren of werken. Kantoorpersoneel zal in elk geval tot 1 september, en mogelijk nog langer, waar mogelijk thuis blijven werken. 

Update 17 juni: Aanmelding introductieweken geopend

De inschrijving voor de introductieweken voor nieuwe studenten is geopend. Vanaf 5 augustus kunnen aanstaande studenten deelnemen aan de EL CID, de HOP-week of de OWL, zodat zij de stad, de studie en elkaar beter leren kennen. Dat gebeurt uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM, waardoor het programma dit jaar flink anders is dan voorgaande jaren. Delen van het programma zullen online plaatsvinden, maar waar mogelijk zullen studenten elkaar ook op locatie ontmoeten. Bekijk dit overzicht voor meer informatie. 

Update 12 juni: nieuw protocol Academiegebouw en Facultyclub

Er is een nieuw protocol voor fysieke opening van het Academiegebouw en de Facultyclub. Dit gaat in op 15 juni. Op zeer beperkte schaal kunnen we daar weer evenementen zoals diploma-uitreikingen, oraties en promoties organiseren, waarbij uiteraard aan alle coronamaatregelen zal worden voldaan. Hiervoor is een uitgebreid protocol opgesteld. Wanneer een opleiding een diploma-uitreiking zal organiseren - dit zal slechts bij uitzondering het geval zijn - ontvangen de betrokken studenten daarover bericht van de opleiding.

Update 11 juni: Campus bezoeken? Lees nogmaals de voorschriften.

Dankzij versoepeling van de coronamaatregelen is het in sommige gevallen weer mogelijk om naar de universiteitscampus te komen. Thuiswerken blijft de norm, maar wel hebben we een beperkt aantal studie- en werkplekken kunnen openstellen en zal een deel van het onderwijs en de tentamens vanaf 15 juni op locatie kunnen plaatsvinden. Dat kan alleen als alle aanwezige studenten en medewerkers bepaalde veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Dus houd de 1,5 meter afstand in acht, was de handen, blijf thuis bij verkoudheidsklachten, et cetera. Graag wijzen we daarom nogmaals op onze pagina met voorzorgsmaatregelen.

Update 9 juni: programma EL CID bekend & surveillance tentamens


EL CID deels online, deels fysiek
Het globale programma van de EL CID-introductieweek voor nieuwe studenten is bekend. Eerstejaars studenten krijgen van 5 tot en met 19 augustus een introductieprogramma om kennis te maken met de universiteit, de stad en elkaar. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van het RIVM, en daarom zal het programma dit jaar anders zijn dan normaal. Op de website van de EL CID vind je alle informatie over het programma.

Ook de HOP-week (de introductieweek in Den Haag) en de OWL (de oriëntatieweek voor internationale studenten) zullen een aangepast programma aanbieden. Meer informatie hierover volgt binnenkort. 

Online surveillance tijdens tentamens
Toetsen met grote aantallen studenten op de campus is wegens Coronamaatregelen niet mogelijk. Om studievertraging hierdoor zoveel mogelijk te voorkomen wordt gekeken naar alternatieven. Indien dit niet mogelijk is kunnen toetsen online worden afgenomen. Bij het online afnemen van tentamens is het gebruik van online proctoring noodzakelijk voor het verifiëren van identiteit en het voorkomen van fraude. Met instemming van onder anderen de Universiteitsraad is besloten hiervoor Proctorio in te zetten. Proctorio maakt het mogelijk toezicht te houden via de webcam en maakt gebruik van software dat gedrag analyseert. ProctorExam zal op termijn en in samenspraak met de faculteiten worden uitgefaseerd. Lees meer over het gebruik van proctoring bij online tentamens.

Update 5 juni: Studieplekken weer beperkt beschikbaar

Vanaf maandag 8 juni zijn de studieplekken in de Universiteitsbibliotheek, inclusief Asian Library, en de bibliotheken bij Rechten, Sociale Wetenschappen en Bibliotheek Wijnhaven in Den Haag weer beperkt toegankelijk voor studenten van Universiteit Leiden. De studieplekken moeten een dag van te voren via een reserveringssysteem worden aangevraagd. Op alle locaties zijn strenge corona-maatregelen van kracht. Lees hier hoe je een plek kunt reserveren.

Update 2 juni: Boeken lenen van andere bibliotheken

Vanaf vandaag (2 juni) is het weer mogelijk om boeken te lenen uit de collecties van andere Nederlandse universiteitsbibliotheken, via WorldCat. Lees hoe op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.