Universiteit Leiden

nl en
Staats- en Bestuursrecht - Universiteit Leiden

Staats- en bestuursrecht (LL.M.)

Studieprogramma

Met de masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht bieden we je een jaar aan waarin we veel van je vragen, maar waarin je je ook kunt ontwikkelen tot een kritisch en veelzijdig jurist. Door deze studie leer je goed je weg te vinden in het steeds complexer wordende recht. Je krijgt feeling met rechtswetenschappelijke vraagstukken en met de werking van het staats- en bestuursrecht in de praktijk. Ook de ontwikkeling van je mondelinge en schriftelijke juridische vaardigheden vinden we erg belangrijk. Je sluit de opleiding af met een scriptie.
Uit de laatst gehouden evaluatie (2014) blijkt dat 27% van onze studenten onze specialisatie met een 8 beoordeelt en 55% met een 9.

Pluspunten van de studie

Als student van de Leidse master Staats- en bestuursrecht profiteer je van:

  • de aandacht voor actieve onderwijsvormen, zoals het practicum en privatissimum, tutorials en vernieuwende toetsvormen;
  • de uitstekende hoogleraren en docenten, die kopstukken zijn op hun vakgebied. Met hen heb je direct contact in de kleinschalige werkgroepen en bij excursies en lezingen;
  • de goede reputatie van de Leidse Rechtenfaculteit, zowel bij het vinden van een eventuele stageplek als in je latere carrière;
  • de uitstekende bibliotheek van de Rechtenfaculteit in Leiden, en ook de bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag, een van de grootste juridische bibliotheken ter wereld.

Studieprogramma

ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief (5 ECTS)

n dit vak wordt het thema rechtshandhaving vanuit verschillende perspectieven belicht, waarbij de nadruk ligt op publiekrechtelijke vormen van handhaving. Na een algemene inleiding op het thema rechtshandhaving, wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen van de laatste decennia binnen de punitieve handhaving in zowel het bestuursrecht als het strafrecht. Een belangrijk punt van aandacht hierbij is de mate van rechtsbescherming binnen het punitieve bestuursrecht (met name bij de bestuurlijke boete) vergeleken met die binnen het strafrecht (met name de (bestuurlijke) strafbeschikking).

Overheidsaansprakelijkheid (5 ECTS)

n dit vak worden de belangrijkste deelgebieden behandeld, waaronder de aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten, falend toezicht, onrechtmatige rechtspraak en schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen (nadeelcompensatie). Zo verwerft u grondige kennis van de bijzondere regels die gelden in de verhouding burger-overheid en van de op die verhouding toegesneden regels als de leer van de formele rechtskracht. Die regels zijn primair nationaalrechtelijk van aard, maar krijgen soms een bijzondere inkleuring omdat de overheid partij is. 

Privatissimum en Practicum Constitutionele Vraagstukken in Europese Context (10 ECTS)

In deze cursus bekijkt u hoe het constitutionele recht in Nederland uit nationale, maar ook uit Europese bron voortvloeit. Rode draad is hoe die mix van nationaal en Europees constitutioneel recht beïnvloedt hoe in Nederland recht wordt gevormd.

Verdieping Bestuursprocesrecht (5 ECTS)

In dit vak wordt u diepgaande kennis van het Nederlandse bestuursprocesrecht bijgebracht, waarbij veel aandacht uitgaat naar de achtergrond van deze procesregels en de constitutionele context waarbinnen ze functioneren. Zo leert u complexe leerstukken toepassen op bekende casus, maar krijgt u ook inzicht in de mogelijkheden om die leerstukken op nog onbekende casus toe te passen en om het leerstuk zelf ter discussie te stellen.

Profileringsvak (5 ECTS) - staats-en bestuursrecht I, gebonden keuze uit:

Vreemdelingenrecht

Het vak geeft inzicht in de gelaagde structuur van het vreemdelingenrecht en gaat nader in op de verhouding tussen het prerogatief van de staat om toelating en verblijf van vreemdelingen te reguleren en de individuele rechtsbescherming van de vreemdeling.

Vergelijkend Constitutioneel Recht

In dit vak staan drie, nauw met elkaar samenhangende, vragen centraal:

  • Wat betekenen Europeanisering en globalisering voor de democratie en de rechtsstaat?

  • Hoe staat het met de vitaliteit van en het vertrouwen in de democratie, en hoe kunnen deze worden versterkt?

  • Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving bevorderd worden?

Privatissimum en practicum: Bestuursrecht in de Europese rechtsorde (10 ECTS)

Het vak Bestuursrecht in de Europese rechtsorde bestaat uit twee delen. Het eerste (privatissimum) deel bespreekt de theorie van de Europeanisering van het nationaal bestuursrecht. Het tweede (practicum) deel bestudeert de Europeanisering van het Nederlandse bestuursrecht in de praktijk, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan de Europeanisering van het financieel bestuursrecht (zoals het subsidierecht en het staatssteunrecht).

Wetgevingsvraagstukken (5 ECTS)

Wetgeving is in continentale rechtssystemen, zoals Nederland, de primaire bron van rechtsvorming. Begrip van dit verschijnsel is van groot belang om weldoordacht en kritisch op het systeem van het recht te kunnen reflecteren. De snel groeiende hoeveelheid literatuur over wetgeving en reguleringstechnieken in bredere zin weerspiegelt de veelheid aan wetgevingswetenschappelijke, theoretische inzichten die zich in de afgelopen decennia over het onderwerp hebben gevormd. 

Profileringsvak (5 ECTS) - staats-en bestuursrecht II, gebonden keuze uit:

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht reguleert een veelheid aan activiteiten in de Nederlandse samenleving. Kan een vuilstortplaats geschikt worden gemaakt als recreatiepark? In hoeverre is woningbouw langs de randen van Schiphol mogelijk? En hoe haalbaar is het om honderden windmolens te plaatsen op Urk op nog geen 800 meter afstand van woningen?

Publiekrechtelijk Gezondheidsrecht

ijdens het vak bestudeert u het instrumentarium waarover de overheid beschikt, de (on)mogelijkheden om over te gaan tot beïnvloeding, normering, toezicht en handhaving en de verhouding tussen de (met name bestuursrechtelijke) regelingen en andere (grond)wettelijke normen en beginselen, zoals het EU-recht, de rechten van de patiënt en de op hulpverleners rustende professionele standaard. Daarbij wordt een koppeling gemaakt naar de staats- en bestuursrechtelijke grondslagen en – zo nodig – de civielrechtelijke uitwerking en strafrechtelijke handhavingsmogelijkheden.

Masterscriptie (10 ECTS)

Meer informatie hieronder.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt.

Een stage is echter niet bij iedere specialisatie een verplicht onderdeel. Het bureau Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden