Universiteit Leiden

nl en

Fatma Çapkurt

Docent

Naam
Mr. F. Çapkurt
Telefoon
+31 71 527 7278
E-mail
f.capkurt@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6132-8769

Fatma Çapkurt is als promovenda verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij heeft in 2018 een Onderzoekstalentbeurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een vierjarig promotietraject over de doorwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Nederlands bestuursrecht. Momenteel is Çapkurt lid van de Staatscommissie Rechtsstaat en de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam van de gemeente Amsterdam.

Meer informatie over Fatma Çapkurt

Onderzoek

Fatma Çapkurt (1994) heeft rechten gestudeerd in Tilburg, Leuven en Parijs. Na haar afstuderen is Çapkurt begonnen als onderwijs- en onderzoeksmedewerker binnen de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. In 2018 heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) haar een Onderzoekstalentbeurs toegekend voor promotieonderzoek. In dit onderzoek bestudeert Çapkurt de doorwerking van het Europees gegevensbeschermingsrecht in het Nederlands bestuursrecht. Daarbij besteedt zij in het bijzonder aandacht aan de wijze waarop bestuursrechtelijke rechtsbescherming is georganiseerd tegen de verwerking van persoonsgegevens door bestuursorganen. Haar wetenschappelijke werk is in verschillende juridische tijdschriften verschenen, waaronder het Nederlands Juristenblad, RM Themis, het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht en SEW: het tijdschrift voor Europees en economisch recht.

Staatscommissie Rechtsstaat

Momenteel is Çapkurt lid van de Staatscommissie Rechtsstaat. Deze Staatscommissie heeft tot taak het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen tot versterking ervan. Hierbij zijn de bescherming van burgers tegen maatregelen of beslissingen van de wetgever en bestuursorganen, alsmede effectieve rechtsbescherming in gerechtelijke procedures, belangrijke aandachtspunten.

De Staatscommissie Rechtsstaat komt voort uit het rapport ‘‘Ongekend Onrecht’’ over het Toeslagenschandaal. Hierin is geconstateerd dat in het Toeslagenschandaal de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding hiervan heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Omtzigt en Van Dam waarin de regering wordt gevraagd een staatscommissie in te stellen over het functioneren van de rechtsstaat. De drie staatsmachten hebben vervolgens samen de taakopdracht van deze Staatscommissie vastgesteld.

Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

Çapkurt is tevens lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA). De CPA adviseert het college van B&W van de gemeente Amsterdam over beleid dat gaat over de bescherming van persoonsgegevens, algoritmen, data-ethiek en mensenrechten die verband houden met digitalisering. De advisering van de CPA gebeurt op basis van 3 pijlers: recht, ethiek en techniek. De CPA brengt normaal gesproken op verzoek advies uit. In sommige gevallen kan zij echter ook ongevraagd adviseren. De CPA signaleert wat er binnen de gemeente speelt op het gebied van persoonsgegevens en brengt dit onder de aandacht van het gemeentebestuur.

De Digitale Helpdesk Ouderen

Naar aanleiding van het Toeslagenschandaal is een groep rechtswetenschappers onder het motto #Bestuursrechtbeter binnen de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) aan de slag gegaan met ideeën om verandering in het bestuursrecht teweeg te brengen. Een van die projecten betreft de Digitale Helpdesk Ouderen. Deze helpdesk vormt een gezamenlijk initiatief van Leo Damen (emeritus-hoogleraar bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen) en Çapkurt.

Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd leidt tot grote veranderingen in het inkomen en de rechten en plichten van ouderen. Uit het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ van de Nationale Ombudsman blijkt echter dat een groot aantal ouderen die in behoeftige omstandigheden verkeert geen gebruikmaakt van inkomensvoorzieningen van de overheid, terwijl deze juist zijn opgezet om dit soort ouderen te ondersteunen. De Ombudsman constateert dat hieraan verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Soms zijn de ouderen niet op de hoogte van deze inkomensvoorzieningen, in andere gevallen hebben zij niet het doenvermogen die aan te vragen. Deze problematiek kan deels worden ondervangen door financieel kwetsbare ouderen van betere informatie te voorzien. Met de Digitale Helpdesk Ouderen zet de VAR hiertoe een eerste stap. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels een startsubsidie toegekend voor dit project.

 

 

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.08

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Gemeente Amsterdam Lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.