Universiteit Leiden

nl en
Staats- en Bestuursrecht - Universiteit Leiden

Staats- en bestuursrecht (LL.M.)

Over de opleiding

Staats- en bestuursrecht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. In deze opleiding is veel aandacht voor de wisselwerking tussen nationaal en Europees recht.

Het Staats- en bestuursrecht normeert de rechtsverhouding tussen burgers, bedrijfsleven en overheid. Het geeft de regels waarlangs de overheid de maatschappij stuurt en de waarborgen waarop belanghebbenden een beroep kunnen doen. Zo gaat het vaak over actuele politieke, economische en sociale vraagstukken, zoals migratie, energietransitie, gezondheidszorg of infrastructuur. Of je nu een miljoeneninvestering voor windmolens op zee begeleidt, de politievakbond bijstaat bij een reorganisatie of een omgevingsvergunning voor een burger verdedigt, in alle gevallen gebruik je de regels van het staats- en bestuursrecht. De doorwerking van Europees recht zal je bij uitstek in deze afstudeerrichting tegenkomen. Het is de overheid die grondrechten in acht moet nemen en dus wordt in bestuursrechtelijke procedures veelvuldig een beroep gedaan op grondrechtenbescherming. Het recht van de Europese Unie wordt primair door nationale bestuursorganen uitgevoerd, waarbij het nationale recht aan Europese normen moet worden aangepast. We besteden daarom veel aandacht aan de wisselwerking tussen nationaal staats- en bestuursrecht en internationaal en Europees recht. Met deze studie ontwikkel je je tot een veelzijdig jurist met talloze specialisatiemogelijkheden in de toekomst.

Waarom deze studie?

Er zijn in ieder geval vijf redenen om de afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht te volgen:

  1. Het staats- en bestuursrecht wordt in Leiden bestudeerd als een geïntegreerd geheel;
  2. Onze docenten behoren tot de wetenschappelijke top, en velen zijn tevens werkzaam in de praktijk;
  3. De afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht biedt kleinschalig en innovatief onderwijs;
  4. Er zijn veel mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding;
  5. De masterspecialisatie biedt uitstekende carrièreperspectieven.

Het Staats- en bestuursrecht wordt in Leiden bestudeerd als een geïntegreerd geheel. Wie bijvoorbeeld een boetebesluit van een toezichthouder wil aanvechten of juist in naam van de toezichthouder een boetebesluit oplegt, doet er goed aan om zowel het staatsrecht als het bestuursrecht te kennen. Dat betekent een grondige kennis van de Grondwet en de Europese mensenrechten, de grenzen van de bevoegdheden van het bestuur, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de overige bestuursrechtelijke eisen voor de besluitvorming, de (nationale of Europese) bijzondere regelgeving waarop het besluit zou zijn gebaseerd en de regels met betrekking tot de rechtsbescherming voor de burger. Door deze integrale opleiding zijn Leidse staats- en bestuursrechtjuristen gewild door werkgevers.

Onze docenten behoren tot de wetenschappelijke top. Velen zijn ook werkzaam in de praktijk, bijvoorbeeld als Staatsraad, advocaat, rechter-plaatsvervanger. Bovendien zijn zij bestuurlijk en/of politiek actief en schrijven zij (wetenschappelijke) annotaties en adviezen. Hierdoor hebben zij zicht op de grote wetenschappelijke vraagstukken van de toekomst alsmede op de huidige behoeften uit de praktijk. Deze inzichten maken een integraal onderdeel uit van de te bespreken thema’s in het onderwijs.

 

Tijdens de master Staats- en bestuursrecht krijg je kleinschalig onderwijs. Aan de master doen elk jaar zo’n 40 studenten mee. Hierdoor is het mogelijk om meer persoonlijke aandacht te besteden aan het oefenen van schrijf- en spreekvaardigheden dan bij andere afstudeerrichtingen. Studenten leren onder andere het schrijven van beroepschriften, brieven aan cliënten, annotaties, essays en rechterlijke uitspraken. Studenten zullen ook regelmatig presentaties moeten geven voor andere studenten.

De kleinschaligheid maakt ook innovatieve onderwijsvormen mogelijk. Zo krijgen studenten tijdens het vak Constitutionele Vraagstukken in de Europese Rechtsorde les in tutorials. Daarin wordt een docent gekoppeld aan maximaal vier studenten, die gezamenlijk het onderwijs vormgeven. Bij het vak Bestuursrecht in de Europese Rechtsorde maken studenten vlogs over uitspraken van de Europese rechters. Het vak Wetgevingsvraagstukken wordt afgesloten met het schrijven van een groot wetsvoorstel over een actueel thema, na het doen van empirisch beleidsonderzoek en beleidsnota.

Bij de start van je studie is er een Master Kick Off waarin je tijdens een filmmiddag en een barbecue kennismaakt met je ander studenten, docenten en alumni. Wil je het hebben over persoonlijke omstandigheden of specifieke ambities, dan kan je een gesprek inplannen met mastermentor Elly van der Tang Loenen. Michiel van Emmerik is de mastercoördinator waarbij je terecht kan voor vragen over de master.

Deze uitdagende en gedegen masterspecialisatie biedt uitstekende carrièreperspectieven. De uitstekende reputatie van de Rechtenfaculteit en de kwaliteit van onze topdocenten dragen daar zeker aan bij. Omdat je met deze studie civiel effect verkrijgt, kun je bovendien in de advocatuur en de rechterlijke macht werken. Bovendien biedt de opleiding Staats- en bestuursrecht een goede basis voor verdere specialisatie in de praktijk of de wetenschap.

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid en de master Jeugdrecht zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

 

Masterprogramma Rechtsgeleerdheid – Staats- en Bestuursrecht

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Staats- en Bestuursrecht is opgebouwd en welke colleges je volgt?

Bekijk dan het studieprogramma in de studiegids Staats-en Bestuursrecht.

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. Je debatteert, schrijft stukken en houdt referaten. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding door de docent. Bij het privatissimum richt je je intensief op één onderwerp. Je wordt uitgedaagd dit thema van alle kanten te bestuderen en hierop kritisch te reflecteren. Bij het practicum trekt een groot aantal verschillende onderwerpen in een hoog tempo voorbij, waarbij de dagelijkse realiteit van de rechtspraktijk wordt nagebootst. Kijk in de e-Studiegids voor de invulling.
  • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

Bij de start van je studie is er een Master Kick Off waarin je tijdens een filmmiddag en een barbecue kennismaakt met je collega masterstudenten, je docenten en alumni. Bovendien bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan startgesprekken met de mastermentor Elly van der Tang Loenen, waarin je het kan hebben over je plannen, verwachtingen of ambities. Michiel van Emmerik is de mastercoördinator, waarbij je terecht kan voor vragen over de vakken van de master. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden