Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Master Leraar VHO (Lerarenopleiding)

Als je een universitaire bachelor in het schoolvak en universitaire master (of doctoraal) hebt afgerond, kun je de master Leraar Voorbereidend Hoge Onderwijs (VHO, eenjarige lerarenopleiding) volgen. Na succesvolle afronding ontvang je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in het betreffende schoolvak.

De master Leraar VHO heeft een studielast van 60 EC. De opleiding kan in voltijd (1 jaar studie) en in deeltijd (2 jaar studie; let op: de deeltijdvariant start alleen in augustus/september, niet in januari/februari) gevolgd worden. Als je belangstelling hebt voor lesgeven in het tweetalig of internationaal onderwijs, kun je het plusprogramma World Teachers Programme volgen.

Vanuit je vooropleiding beschik je al over gedegen kennis van het schoolvak waarin je les gaat geven. Tijdens de master Leraar VHO ontwikkel je pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden en leer je op een onderzoekende manier naar je eigen onderwijspraktijk te kijken. De professionele ontwikkeling van jou als docent staat tijdens de master Leraar VHO centraal.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Klik op één van de schoolvakken voor meer informatie over:

 • opzet van de lerarenopleiding;
 • aanmelddeadlines en -procedure;
 • collegegeld, studiekosten en subsidies;
 • verplichte startdag.

>> Algemene Economie
>> Bedrijfseconomie
>> Biologie
>> Chinese Taal en Cultuur
>> Duits
>> Engels
>> Filosofie
>> Frans
>> Geschiedenis en Staatsinrichting
>> Godsdienst en Levensbeschouwing
>> Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
>> Kunstgeschiedenis
>> Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
>> Natuurkunde
>> Nederlands
>> Scheikunde
>> Spaans
>> Wiskunde

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen voor de Master Leraar VHO (Lerarenopleiding) worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Bij het bepalen van de toelaatbaarheid  tot de lerarenopleiding wordt op grond van je vooropleiding bekeken of je de vereiste vakinhoud beheerst. Daarnaast is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist. Beide punten worden hieronder verder toegelicht.

Er wordt bekeken of je de vereiste vakinhoud beheerst op basis van je vooropleiding. Hierbij zijn verschillende routes mogelijk (zie schematisch overzicht en verdere toelichting):

Verdere toelichting:

Bij 1:

 • wo bachelordiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort;
 • wo masterdiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort;
  OF
 • doctoraaldiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort.

Bij 2:

 • wo bachelordiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort;
 • wo masterdiploma dat niet direct verwant hoeft te zijn.
  In bijlage 3 van de OERd staat aangegeven welke wo bachelors in het lopende collegejaar direct toegang geven tot een lerarenopleiding.

Bij 3:

 • wo bachelordiploma in een aan het schoolvak verwante discipline;
 • wo masterdiploma in een aan het schoolvak verwante discipline.
  Waarbij aantoonbaar is dat beide diploma’s samen tenminste 120a EC aan vakinhoud op wo-niveau bevatten, evenredig verdeeld over de voor het schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinenc.

Bij 4:

 • hbo bachelordiploma Leraar vo tweede graad voor een schoolvak;
 • pre-master in de discipline waartoe het schoolvak behoort;
 • wo masterdiploma: doorgaans zal dit een diploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort zijn, maar dit is geen vereiste. 
  Waarbij aantoonbaar is dat tenminste 120a EC aan vakinhoud op wo-niveau is gevolgd, evenredig verdeeld over de voor het schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinenc

Bij punt 3 en 4 kan het zijn dat je een vooropleiding hebt gevolgd die niet geheel aansluit bij bovenstaande vakinhoudelijke toelatingseisen. In dat geval worden vakdeficiënties vastgesteld. 

 • Als de vakdeficiënties niet meer dan 15 EC omvatten, kunnen deze parallel aan de lerarenopleiding worden weg gewerkt. Alle vakdeficiënties moet je hebben weggewerkt voordat je de lerarenopleiding kunt afronden.
 • Als de vakdeficiënties meer dan 15 EC omvatten, is sprake van een niet voldoende op het schoolvak gerichte vooropleiding en ben je om deze reden nog niet toelaatbaar. Je wordt geïnformeerd over het vakdeficiëntieprogramma en de wijze waarop je deze vakdeficiënties kunt wegwerken. (NB: Eventuele kosten zijn doorgaans voor rekening van de student.)

Staat jouw vooropleiding hier niet bij?
Staat jouw opleidingsroute niet in het schematisch overzicht vooropleiding/instroomeisen Lerarenopleiding? Dan geldt de volgende vakinhoudelijke toelatingseis: wo-bachelor + wo-master + een vakdeficiëntieprogramma van ≥ 120a EC aan vakinhoud op wo-niveau, evenredig verdeeld over de per schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinenc . Jouw toelaatbaarheid wordt individueel getoetst.

Diploma’s in het buitenland behaald?
Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien de diploma’s in Nederland zijn behaald. Indien jij een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diploma-waardering nodig om na te gaan of deze diploma’s gelijkwaardig zijn aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Lerarenopleiding. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

a Voor de Lerarenopleiding Godsdienst/Levensbeschouwing is dit tenminste 90 studiepunten (EC). Voor de Lerarenopleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur is dit tenminste 200 studiepunten (EC).

EC is de eenheid waarin studiepunten uitgedrukt worden. Volgens het ECTS (European Credit Transfer System) is één studiepunt gelijk aan 28 uren studie.

c Zie het vakinhoudelijk referentiekader opgesteld door de Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL)

d Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Naast beheersing van de vakinhoud is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. 

Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vind je op de website van het Talencentrum.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het ICLON regelt een stageplaats voor het praktijkdeel. Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland, die zich ontwikkeld hebben tot opleidingsschool.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding.

De officiële toelatingsregeling van de Lerarenopleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs.

Praktische informatie ICLON-opleidingen

De Master Leraar VHO in voltijd start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus. De Master Leraar VHO in deeltijd en het World Teachers Programme gaan alleen eind augustus van start.

Aanmeldingsdeadlines

 • De uiterste aanmeldingsdatum voor de start eind januari 2022 is 1 november 2021.
 • De uiterste aanmeldingsdatum voor de start eind augustus 2022 is 1 mei 2022.

NB: Meld je op tijd aan: het aanmeldproces kan enkele dagen duren en voor aanmeldingen die na de deadline bij ons binnen komen geldt dat plaatsing niet vanzelfsprekend is.

Klik op het schoolvak in de lijst hieronder voor een stap-voor-stap beschrijving van de aanmeldingsprocedure van de Master Leraar VHO.

NB: Meld je op tijd aan: het aanmeldproces kan enkele dagen duren en voor aanmeldingen die na de deadline bij ons binnen komen geldt dat plaatsing niet vanzelfsprekend is.

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen (CROHO 68533)

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (CROHO 58535)

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen (CROHO 68534)

De opleiding begint met een digitale startcourse inclusief verplichte startdag. De digitale startcourse kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. De digitale startcourse is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en dien je te doorlopen vóór aanvang van de startdag (plan het volgen van de digitale start course dus goed).

De startdag zelf bestaat uit (online) bijeenkomsten onder begeleiding van een docent en er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON. 

 • Start februari 2022: de (online) startdag vindt plaats op woensdag 26 januari 2022.
 • Start september 2022: de (online) startdag vindt eind augustus 2022 plaats.

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden. Het rooster van de opleiding volgt het schooljaar van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland, de regio Midden.
 

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het ICLON regelt een stageplaats voor het praktijkdeel. Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland, die zich ontwikkeld hebben tot opleidingsschool.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding.

Als je je wilt herinschrijven nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, neem dan eerst contact op met de studieadviseur. Vul hiervoor het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmeldingsdeadlines:

 • 1 mei voor herstart in augustus/september;
 • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB: Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

De Lerarenopleiding in 1 minuut

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.