Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Master Leraar VHO

Haal je eerstegraads onderwijsbevoegdheid met de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Master Leraar VHO, universitaire lerarenopleiding).

Vanuit je vooropleiding beschik je al over gedegen kennis van het schoolvak waarin je les gaat geven. Tijdens de master Leraar VHO ontwikkel je pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden en leer je op een onderzoekende manier naar je eigen onderwijspraktijk te kijken. De professionele ontwikkeling van jou als docent staat tijdens de master Leraar VHO centraal. Als je belangstelling hebt voor lesgeven in het tweetalig of internationaal onderwijs, kun je het plusprogramma World Teachers Programme volgen.

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

 • Studielast: 60 EC
 • Onderwijsvorm: voltijd en deeltijd*
 • Duur: 1 jaar of 2 jaar deeltijd*
 • Start: eind januari en eind augustus

* NB: De deeltijdvariant start alleen in augustus/september, niet in januari/februari.

Klik op één van de schoolvakken voor meer informatie over de master Leraar VHO zoals:

 • opzet van de opleiding
 • aanmelddeadlines en -procedure
 • collegegeld, studiekosten en subsidies
 • verplichte startdag

>> Algemene Economie
>> Bedrijfseconomie
>> Biologie
>> Chinese Taal en Cultuur
>> Duits
>> Engels
>> Filosofie
>> Frans
>> Geschiedenis en Staatsinrichting
>> Godsdienst en Levensbeschouwing
>> Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
>> Kunstgeschiedenis
>> Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
>> Natuurkunde
>> Nederlands
>> Scheikunde
>> Spaans
>> Wiskunde

Toelatingseisen Lerarenopleiding

Alle aanmeldingen voor de Master Leraar VHO (Lerarenopleiding) worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Let op: voor het World Teachers Programme (plusprogramma van de Lerarenopleiding) geldt een intakeprocedure.

Bij het bepalen van de toelaatbaarheid  tot de lerarenopleiding wordt op grond van je vooropleiding bekeken of je de vereiste vakinhoud beheerst. Daarnaast is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist. Beide punten worden hieronder verder toegelicht.

Let op: voor het World Teachers Programme (plusprogramma van de Lerarenopleiding) geldt een intakeprocedure.

Op basis van je vooropleiding wordt bekeken of je de vereiste academische vakinhoud beheerst. Uitgangspunt hierbij zijn de landelijk vastgestelde afspraken met betrekking tot toelating tot de universitaire lerarenopleidingen; zie hiervoor de website van de Universiteiten van Nederland.

Hierbij zijn verschillende routes mogelijk (zie schematisch overzicht en verdere toelichting):

Verdere toelichting:

Bij 1:

 • wo bachelordiploma in de direct aan het schoolvak verbonden vakdiscipline (waarbij de vakinhoud verdeeld is over de vastgestelde kern- en subdomeinenc);
 • wo masterdiploma: dit kan behaald zijn in de direct aan het schoolvak verbonden vakdiscipline, maar dat hoeft niet.
 • Op de website van Universiteiten van Nederland staat een overzicht van universitaire bachelors die in combinatie met een (willekeurige) universitaire master zonder meer toelating bieden tot de lerarenopleiding van het betreffende schoolvak, zie https://universiteitenvannederland.nl/toelatingulo.

Bij 2:

 • wo bachelordiploma in een aan het schoolvak verwante vakdiscipline;
 • wo masterdiploma in een aan het schoolvak verwante vakdiscipline.
  Waarbij aantoonbaar is dat beide diploma’s samen tenminste 120a EC aan vakinhoud op wo-niveau bevatten; deze vakinhoud moet verdeeld zijn over de kern- en subdomeinen van het vastgestelde vakinhoudelijke referentiekader. Zie het vakinhoudelijk referentiekader van het betreffende schoolvak in de brochure Vakinhoudelijk masterniveau herzien op de website van Universiteiten van Nederland: https://universiteitenvannederland.nl/toelatingulo.

Bij 3:

 • hbo bachelordiploma Leraar vo tweede graad voor een schoolvak;
 • pre-master in de vakdiscipline waartoe het schoolvak behoort;
 • wo masterdiploma: doorgaans zal dit een diploma in de direct aan het schoolvak verbonden vakdiscipline zijn, maar dit is geen vereiste. 
  Waarbij aantoonbaar is dat tenminste 120a EC aan vakinhoud op wo-niveau behaald is; deze vakinhoud moet verdeeld zijn over de kern- en subdomeinen van het vastgestelde vakinhoudelijke referentiekader. Zie het vakinhoudelijk referentiekader van het betreffende schoolvak in de brochure Vakinhoudelijk masterniveau herzien op de website van Universiteiten van Nederland: https://universiteitenvannederland.nl/toelatingulo.

Vakdeficiënties (bij punt 2 en 3)
Het kan het zijn dat je een vooropleiding hebt gevolgd die niet geheel aansluit bij bovenstaande vakinhoudelijke toelatingseisen. In dat geval worden vakdeficiënties vastgesteld. 

 • Als de vakdeficiënties niet meer dan 18 EC omvatten, kunnen deze parallel aan de lerarenopleiding worden weg gewerkt. Alle vakdeficiënties moet je hebben weggewerkt voordat je de lerarenopleiding kunt afronden.
 • Als de vakdeficiënties meer dan 18 EC omvatten, is sprake van een niet voldoende op het schoolvak gerichte vooropleiding en ben je om deze reden nog niet toelaatbaar. Je wordt geïnformeerd over het vakdeficiëntieprogramma en de wijze waarop je deze vakdeficiënties kunt wegwerken. (NB: Eventuele kosten zijn doorgaans voor rekening van de student.)

Staat jouw vooropleiding hier niet bij?
Staat jouw opleidingsroute niet in het schematisch overzicht vooropleiding/instroomeisen lerarenopleiding? Dan geldt de volgende vakinhoudelijke toelatingseis: wo-bachelor + wo-master + een vakdeficiëntieprogramma van ≥ 120 ECa aan vakinhoud op wo-niveau, deze vakinhoud moet verdeeld zijn over de kern- en subdomeinen van het vastgestelde vakinhoudelijke referentiekaderc. Jouw toelaatbaarheid wordt individueel getoetst.

Diploma’s in het buitenland behaald?
Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien de diploma’s in Nederland zijn behaald. Indien jij een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diploma-waardering nodig om na te gaan of deze diploma’s gelijkwaardig zijn aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de lerarenopleiding. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

a Voor de Lerarenopleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur is dit tenminste 160 studiepunten (EC).

EC is de eenheid waarin studiepunten uitgedrukt worden. Volgens het ECTS (European Credit Transfer System) is één studiepunt gelijk aan 28 uren studie.

c Zie het vakinhoudelijk referentiekader van het betreffende schoolvak in de brochure Vakinhoudelijk masterniveau herzien. Deze brochure is opgesteld door de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) en is te vinden op de website van Universiteiten van Nederland: https://universiteitenvannederland.nl/toelatingulo.

d Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Naast beheersing van de vakinhoud is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland of geen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau Educatief Startbekwaam heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. 

Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vind je op de website van het Talencentrum.

De officiële toelatingsregeling van de lerarenopleiding (Master Leraar VHO) is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Dit vindt plaats op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

Invulling door middel van een stage
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.

Invulling door middel van een baan
Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

Praktische informatie ICLON-opleidingen

De Master Leraar VHO in voltijd start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus. De Master Leraar VHO in deeltijd en het World Teachers Programme gaan alleen eind augustus van start.

Aanmelddeadlines

 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind januari 2023 is 1 november 2022.
 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind september 2023 is 1 april 2023.

NB Meld je op tijd aan want het aanmeldproces kan enkele dagen duren en voor aanmeldingen die na de deadline bij ons binnen komen geldt dat plaatsing niet vanzelfsprekend is.

Klik op het schoolvak in de lijst hieronder voor een stap-voor-stap beschrijving van de aanmeldingsprocedure van de Master Leraar VHO.

NB Meld je op tijd aan want het aanmeldproces kan enkele dagen duren en voor aanmeldingen die na de deadline bij ons binnen komen geldt dat plaatsing niet vanzelfsprekend is.

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen (CROHO 68533)

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (CROHO 58535)

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen (CROHO 68534)

De opleiding begint met een verplichte digitale startcourse en startdag. De digitale startcourse is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. 

Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON. 

 • Start september 2022: de (online) startdag vindt plaats op vrijdag 19 augustus 2022
 • Start februari 2023: de (online) startdag vindt plaats op woensdag 25 januari 2023

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag van 9.00 tot 17.00 uur evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.
 

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Dit vindt plaats op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

Invulling door middel van een stage
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.

Invulling door middel van een baan
Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

Als je je wilt herinschrijven nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, vul hiervoor het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmeldingsdeadlines:

 • 1 mei voor herstart in augustus/september;
 • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

De Lerarenopleiding in 1 minuut

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.