Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Educatieve minor

Zit je in het derde jaar van je bacheloropleiding en overweeg je om leraar in het voortgezet onderwijs te worden? Dan is de Educatieve minor wellicht wat voor jou!

De Educatieve minor is een traject van 30 EC, een halfjaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september).

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw havo, vwo en het vmbo-tl.

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

De Educatieve minor wordt verzorgd door het ICLON, in nauwe samenwerking met de faculteiten. Het programma is inhoudelijk afgeleid van de bekwaamheidseisen voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid. 

De Educatieve minor bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een theoretisch deel bij het ICLON. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een Supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uit gewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding: een stage op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast werk je aan opdrachten voor de vakken binnen de Educatieve minor, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

Het ICLON biedt de Educatieve minor aan voor de onderstaande 15 schoolvakken:

 • Biologie
 • Chinese Taal en Cultuur
 • Duits
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geschiedenis en Staatsinrichting
 • Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Grieks en Latijnse Taal en Cultuur
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Spaans
 • Wiskunde

Een beschrijving van de studieonderdelen van de Educatieve minor is te vinden in de Studiegids Educatieve minor.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het praktijkdeel kan ingevuld worden doormiddel van een stage of een baan. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

De Educatieve minor begint eind augustus en eind januari met een verplichte startdag (zie onder). Er zijn qua rooster twee varianten van de minor:

Blokmodel: 1 semester voltijd
Studenten die de Educatieve minor in het blokmodel volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn. Studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) volgen standaard de Educatieve minor in blokmodel.

Lintmodel: 2 semesters deeltijd (start alléén eind augustus)
Studenten die de Educatieve minor in lintmodel volgen, moeten in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON) én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkgedeelte. Studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) die in augustus starten volgen standaard de Educatieve minor in lintmodel; studenten van deze faculteit die in januari/februari starten, volgen de Educatieve minor in blokmodel.

Afwijken
Als je van de standaardvariant (FWN het blokmodel/FGW het lintmodel) wilt afwijken, dan kun je dat aangeven op je aanmeldingsformulier. In januari/februari kan de Educatieve minor alleen in het blokmodel gevolgd worden. 

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag van 9.00 tot 17.00 uur evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.
 

De opleiding begint met een verplichte digitale startcourse en startdag. De digitale startcourse is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. 

Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON. 

 • Start september 2022: de (online) startdag vindt plaats op vrijdag 19 augustus 2022
 • Start februari 2023: de (online) startdag vindt plaats op woensdag 25 januari 2023

Beheersing van de Nederlandse taal
Aangezien de voertaal van het onderwijs op het ICLON en van de lessen die je zelf geeft op je stageschool Nederlands is, raden we je aan om de Educatieve minor alleen te volgen indien je de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling goed beheerst. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de studieadviseur. 

Juiste bacheloropleiding
Omdat studenten over adequate vakkennis moeten beschikken, is de Educatieve minor alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding in een schoolvak volgen. Bovendien moet 90 EC van de verplichte vakken van het eerste en tweede studiejaar van de betreffende bacheloropleiding met succes afgerond zijn voor de start van de Educatieve minor.

Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve minor hanteren wij de verwantschapstabel die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderstaande bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden staan in de verwantschapstabel. Dit betekent dat je tijdens deze bachelors naar verwachting toelaatbaar bent tot de Educatieve minor.  

LUMC

 • Biomedische Wetenschappen

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

 • Biologie
 • Bio-Farmaceutische Wetenschappen
 • Life Science and Technology
 • Molecular Science and Technology
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde
 • Wiskunde

Faculteit Geesteswetenschappen

 • Chinastudies
 • Duitse taal en cultuur
 • Engelse taal en cultuur
 • Franse taal en cultuur
 • Geschiedenis
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Latijns-Amerikastudies, track Spaans
 • Nederlandse taal en cultuur
 • Religiewetenschappen
 • Filosofie/Wijsbegeerte

De Educatieve minor start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus.

Aanmelddeadlines

 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind januari 2023 is 1 november 2022.
 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind augustus 2023 is 1 mei 2023.

NB: in januari/februari gaat de Educatieve minor alleen van start in de blokvariant (1 semester voltijd).

Let op: de aanmelddeadline(s) en aanmeldprocedure wijken af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. We kunnen bij aanmelding na de aanmelddeadlines niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de Educatieve minor. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; plaatsing is op volgorde van binnenkomst.

Je meldt je eerst bij het ICLON aan via dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je toelaatbaar en plaatsbaar bent. Als dat zo is, ontvang je van het ICLON informatie over de inschrijving in uSis. 

Voor de toelating is ook een verklaring van de studieadviseur of studiecoördinator nodig, waarin staat dat de 90 EC aan verplichte vakken van het eerste en tweede studiejaar van de betreffende bacheloropleiding met succes zijn afgerond (zie Toelatingseisen), of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden. Voor sommige schoolvakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Heb je al een baan als docent? Een aanstelling op een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de  voorwaarden


NB: in januari/februari gaat de Educatieve minor alleen van start in de blokvariant (1 semester voltijd).

Informatie voor externe studenten 
Een aanmelding op de Educatieve minor betekent niet automatisch dat je ook aan deze minor kunt deelnemen. Elke student wordt beoordeeld op toelaatbaarheid. Ben je toelaatbaar dan wordt je geplaatst na sluiting van het reguliere aanmeldproces voor de Leidse studenten, maar alleen als er dan nog voldoende stageplekken beschikbaar zijn.
Indien je een eigen stage kunt inbrengen dan kun je vaak wel geplaatst worden. Deze eigen stage moet echter aan strikte voorwaarden voldoen. Lees hier de voorwaarden voor het regelen van een eigen stageplek en hoe je de stageplek kunt voordragen. 
 

Houd naast het collegegeld rekening met de volgende kosten:

 • Kosten van boeken en andere leermiddelen. 
 • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente. 
 • Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Na afronding van de Educatieve minor wordt je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid vermeld op het diplomasupplement van je bachelordiploma. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met je bacheloropleiding. 

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw havo, vwo en het vmbo-tl.

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

Meer informatie

Presentatie Educatieve minor minormarkt lente 2022

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.