Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Educatieve module

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond (en eventueel ook een master), kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen.

Dit is een traject van 30 EC, een half jaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september; tijdsinvestering deeltijdvariant: 2-3 dagen per week). 

Na afronding van de Educatieve module kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

Beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid: verruimd én met terugwerkende kracht

Als gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2023 is de beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid verruimd. Vanaf die datum mogen docenten met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid lesgeven aan het gehele vmbo en de onderbouw havo/vwo. Deze verruiming heeft terugwerkende kracht voor alle docenten met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Het programma van de Educatieve module is inhoudelijk afgeleid van de bekwaamheidseisen voor een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

De Educatieve module bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een theoretisch deel bij het ICLON. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een werkcollege Pedagogisch-didactisch handelen waarin ervaringen uitgewisseld en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding: een stage op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast werk je aan opdrachten voor de Educatieve module, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

Het ICLON biedt de Educatieve module aan voor de onderstaande schoolvakken:

 • Biologie
 • Chinese Taal en Cultuur
 • Duits
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geschiedenis en Staatsinrichting
 • Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Grieks en Latijnse Taal en Cultuur
 • Informatica
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Spaans
 • Wiskunde

Een beschrijving van de studieonderdelen is te vinden in de Studiegids Educatieve module.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdagen direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het praktijkdeel kan ingevuld worden door middel van een stage of een baan. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

De Educatieve module start twee keer per jaar: eind augustus (voltijd- en deeltijdvariant) en eind januari (alleen voltijdvariant). De Educatieve module begint met verplichte startdagen, zie onder.

Educatieve module in voltijd 
De Educatieve module is een traject van 30 EC, een half jaar studie (1 semester) in voltijd. Studenten die de Educatieve module in voltijd volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn en in ieder geval maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON).

Educatieve module in deeltijd (2 semesters)
De Educatieve module is een traject van 30 EC, een jaar studie (2 semesters) in deeltijd. Studenten die de Educatieve module in deeltijd volgen, moeten in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON) én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkdeel op een school voor voortgezet onderwijs. 

Omvang baan/stage bij voltijd- en deeltijdprogramma’s
De opleiding is in voltijd (1 jaar - 5 dagen per week) of in deeltijd (2 jaar - 2,5 dagen per week) te volgen. Om de opleiding succesvol te volbrengen, heb je voldoende ruimte naast je baan nodig.

 • Het voltijdprogramma is te combineren met een baan als docent in het voortgezet onderwijs van maximaal 0,5 fte. Heeft de baan een omvang van meer dan 0,5 fte, dan volg je het deeltijdprogramma. Ook als je vanwege andere verplichtingen minder dan 2,5 dag per week beschikbaar bent voor de opleiding (onderwijs/zelfstudie en praktijkdeel), volg je het deeltijdprogramma.
 • Het deeltijdprogramma is doorgaans te combineren met een baan als docent in het voortgezet onderwijs van maximaal 0,75 fte. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Bovenstaande beschrijving van de werktijdfactor (fte) geldt ook voor je stageplek.

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Houd er rekening mee dat je de hele maandag van 9.00 tot 17.00 uur beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. 

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.
 

Heb je interesse in internationaal georiënteerd onderwijs met aandacht voor de rol van talen, culturen en diversiteit? Spreek je Engels op minimaal C1-niveau en wil je graag lesgeven in het Engels? Dan is het World Teachers Programme (WTP) wellicht iets voor jou!

Binnen het WTP-profiel leer je lesgeven op internationale en/of tweetalige scholen voor voortgezet onderwijs. Je verzorgt je lessen geheel of gedeeltelijk in het Engels. Voor het WTP is het ook van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst. 

Lees de uitgebreide informatie over het WTP

De opleiding start met activiteiten die je voorbereiden op de opleiding en de stage/baan op school. Dit intensieve inhoudelijke startprogramma is verplicht en volg je op een van de twee onderstaande momenten:

Startdagen voor de start eind januari 2024:

 • maandag 22 t/m donderdag 25 januari 2024

Startdagen voor de start midden augustus 2024:

 • Optie 1 - maandag 17 t/m donderdag 20 juni 2024
 • Optie 2 - maandag 19 t/m donderdag 22 augustus 2024

Nadat de Toelatingscommissie een besluit heeft genomen over je aanmelding, ontvang je meer informatie over de startdagen van de onderwijsadministratie.

1. Vooropleiding

De Educatieve module is toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding hebben afgerond in een schoolvak of in een aan het schoolvak verwante discipline. Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve module hanteren wij de verwantschapstabel die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat wil zeggen, ben je in het bezit van een bachelordiploma (eventueel van een specifieke universiteit; let ook op de CROHO-code) die in de verwantschapstabel staat, dan ben je naar verwachting toelaatbaar tot de Educatieve module. Studenten met een doctoraaldiploma in een schoolvak zijn mogelijk toelaatbaar tot de Educatieve module, zie voetnoot 6 op bovengenoemde website (Toelatingscommissie van het ICLON besluit). Studenten met een buitenlands diploma zijn niet toelaatbaar tot de Educatieve module.

Onderstaande bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden staan in de verwantschapstabel:

LUMC

 • Biomedische Wetenschappen

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

 • Biologie
 • Bio-Farmaceutische Wetenschappen
 • Life Science and Technology
 • Molecular Science and Technology
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde
 • Wiskunde

Faculteit Geesteswetenschappen

 • Chinastudies
 • Duitse taal en cultuur
 • Engelse taal en cultuur
 • Franse taal en cultuur
 • Geschiedenis
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Latijns-Amerikastudies, track Spaans
 • Midden-Oostenstudies, track Arabisch (de Educatieve minor Arabisch wordt niet in Leiden maar in Amsterdam aangeboden)
 • Nederlandse taal en cultuur
 • Religiewetenschappen
 • Filosofie/Wijsbegeerte

2. Beheersing van de Nederlandse taal

Naast beheersing van de vakinhoud is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist. Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland of geen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau Educatief Startbekwaam heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vind je op de website van het Talencentrum.

Als je vragen hebt over jouw toelaatbaarheid tot de Educatieve module, neem dan contact op met de studieadviseur

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve module is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

De Educatieve module in voltijd start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus. De Educatieve module in deeltijd start eenmaal per jaar: eind augustus.

Aanmelddeadlines

 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind januari 2024 is 1 november 2023.
 • De uiterste aanmelddatum voor de start midden augustus 2024 is 1 mei 2024.

Je meldt je aan via dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je toelaatbaar en plaatsbaar bent en de eventuele hieraan verbonden voorwaarden. Als dat het geval is, krijg je van het ICLON informatie over het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure. De toelatingscommissie neemt aanmeldingen voor de start midden augustus in behandeling vanaf februari, aanmeldingen voor de start eind januari vanaf september.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden. Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is, omdat er onvoldoende stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Heb je al een baan als docent? Een aanstelling op een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden.

NB: 

 • Meld je op tijd aan: voor aanmeldingen die na de deadline bij ons binnen komen geldt dat plaatsing niet vanzelfsprekend is. 
 • Eind januari kan de Educatieve module alleen in voltijd gevolgd worden.

Voor de Educatieve module betaal je een vast tarief ter hoogte van de helft van het wettelijke collegegeld. Voor het collegejaar 2024-2025 bedraagt het tarief voor de Educatieve module €1.256.

Houd naast het collegegeld rekening met de volgende kosten:

 • Kosten van boeken en andere leermiddelen. 
 • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente. 
 • Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Subsidieregeling

Studenten van de Educatieve module komen mogelijk in aanmerking voor de Subsidie korte scholingstrajecten vo. Zie voor informatie over deze regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier de website van DUO. DUO moet de subsidieaanvraag tijdig ontvangen hebben.

Let op: deze subsidieregeling is op dit moment beëindigd, maar wordt mogelijk verlengd. Houd voor het laatste nieuws de website van DUO in de gaten.

Collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet voor Educatieve module

Volg je een educatieve module en wil je geld lenen voor de betaling van jouw collegegeld? Dan kun je collegegeldkrediet of levenlanglerenkrediet aanvragen. Het aanvragen gaat iets anders dan bij regulier onderwijs.

Collegegeldkrediet
Als je nog recht op studiefinanciering hebt, kun je collegegeldkrediet aanvragen om jouw collegegeld te betalen. Het collegegeldkrediet moet je na jouw opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Levenlanglerenkrediet
Heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Als je jonger bent dan 56 jaar kun je misschien toch geld lenen. Bekijk de voorwaarden en de bedragen. Het levenlanglerenkrediet moet je na jouw opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Aanvragen
Als je een Educatieve module volgt en via de reguliere manier een lening aanvraagt, krijg je niet het maximale bedrag. Wil je toch het maximale bedrag lenen? Dan moet je jouw aanvraag via een speciaal formulier indienen. Kijk op duo.nl voor meer informatie over het collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet voor de Educatieve module.

Na afronding van de Educatieve module ontvang je je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid in de vorm van een certificaat.

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

Beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid: verruimd én met terugwerkende kracht

Als gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2023 is de beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid verruimd. Vanaf die datum mogen docenten met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid lesgeven aan het gehele vmbo en de onderbouw havo/vwo. Deze verruiming heeft terugwerkende kracht voor alle docenten met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Studenten die de Educatieve module succesvol hebben afgerond en aan de toelatingseisen van de lerarenopleiding voldoen, kunnen via een verkort traject van de lerarenopleiding een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen.

Als je je wilt herinschrijven, nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, vul dan het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmelddeadlines:

 • 1 mei voor herstart in augustus/september;
 • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is, omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.