Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Educatieve module

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond (en eventueel ook een master), kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen.

Dit is een traject van 30 EC, een half jaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september; tijdsinvestering deeltijdvariant: 2-3 dagen per week). 

Na afronding van de Educatieve module kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw havo, vwo en het vmbo-tl.

Het programma van de Educatieve module is inhoudelijk afgeleid van de bekwaamheidseisen voor een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

De Educatieve module bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een theoretisch deel bij het ICLON. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een Supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uit gewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding: een stage op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast werk je aan opdrachten voor de Educatieve module, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

Het ICLON biedt de Educatieve module aan voor de onderstaande 15 schoolvakken:

 • Biologie
 • Chinese Taal en Cultuur
 • Duits
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geschiedenis en Staatsinrichting
 • Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Grieks en Latijnse Taal en Cultuur
 • Informatica
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Spaans
 • Wiskunde

Een beschrijving van de studieonderdelen is te vinden in de Studiegids Educatieve module.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het praktijkdeel kan ingevuld worden doormiddel van een stage of een baan. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

De Educatieve module start twee keer per jaar: eind augustus (voltijd- en deeltijdvariant) en eind januari (alleen voltijdvariant). De Educatieve module begint met een verplichte startdag, zie onder.

Voltijd (‘blokmodel’)
De Educatieve module is een traject van 30 EC, een half jaar studie (1 semester) in voltijd. Studenten die de Educatieve module in voltijd volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn en in ieder geval maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON).

Deeltijd (‘lintmodel’, 2 semesters)
De Educatieve module is een traject van 30 EC, een jaar studie (2 semesters) in deeltijd. Studenten die de Educatieve module in deeltijd volgen, moeten in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON) én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkdeel op een school voor voortgezet onderwijs. 

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag van 9.00 tot 17.00 uur evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.
 

De opleiding begint met een verplichte digitale start course en startdag. De digitale start course is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. 

Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON. 

Start februari 2023: de (online) startdag vindt plaats op woensdag 25 januari 2023.

1. Vooropleiding

De Educatieve module is toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding hebben afgerond in een schoolvak of in een aan het schoolvak verwante discipline. Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve module hanteren wij de verwantschapstabel die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze tabel staat welk bachelordiploma (eventueel van een specifieke universiteit; let ook op de CROHO-code) toegang biedt tot de Educatieve module voor een bepaald schoolvak. Studenten met een doctoraaldiploma in een schoolvak zijn mogelijk toelaatbaar tot de Educatieve module, zie voetnoot 6 op bovengenoemde website (Examencommissie van het ICLON besluit). Studenten met een buitenlands diploma zijn niet toelaatbaar tot de Educatieve module.

2. Beheersing van de Nederlandse taal
Als je geen Nederlands eindexamen voortgezet onderwijs hebt gedaan, moet je een taaltoets Nederlands doen.

Als je vragen hebt over jouw toelaatbaarheid tot de Educatieve module, neem dan contact op met de 
studieadviseur

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve module is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

De Educatieve module in voltijd start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus. De Educatieve module in deeltijd (lintvariant) start een maal per jaar: eind augustus.

Aanmelddeadlines

 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind augustus 2022 is 15 mei 2022.
 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind januari 2023 is 1 november 2022.

Je meldt je aan via dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je toelaatbaar en plaatsbaar bent en de eventuele hieraan verbonden voorwaarden. Als dat het geval is, krijg je van het ICLON informatie over de het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure. 

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden. Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Heb je al een baan als docent? Een aanstelling op een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden.

NB: 

 • Meld je op tijd aan: voor aanmeldingen die na de deadline bij ons binnen komen geldt dat plaatsing niet vanzelfsprekend is. 
 • Eind januari kan de Educatieve module alleen voltijd gevolgd worden.

Voor de Educatieve module betaal je het wettelijk collegegeld voor de duur van je studie, met een minimum inschrijfduur van 6 maanden voor start per september 2021 of een minimum inschrijfduur van 7 maanden voor start per februari 2022.

Houd naast het collegegeld rekening met de volgende kosten:

 • Kosten van boeken en andere leermiddelen. 
 • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente. 
 • Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Subsidieregeling

Studenten van de Educatieve module komen mogelijk in aanmerking voor de Subsidie korte scholingstrajecten vo. Zie voor informatie ten aanzien van deze regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier de website van DUO.

Let op de deadline: DUO moet de subsidieaanvraag binnen acht weken na de eerste cursusdag ontvangen hebben.
Let op beperkt budget: er is een beperkt budget, aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Na afronding van de Educatieve module ontvang je je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid in de vorm van een certificaat.

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw havo, vwo en het vmbo-tl.

Studenten die de Educatieve module succesvol hebben afgerond en aan de toelatingseisen van de lerarenopleiding voldoen, kunnen via een verkort traject van de lerarenopleiding een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen.

Als je je wilt herinschrijven nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, vul hiervoor het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmeldingsdeadlines:

 • 1 mei voor herstart in augustus/september;
 • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.