Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bestaat de mogelijkheid om - op contractbasis - een groot aantal reguliere colleges te volgen. Als contractant schuift u aan bij de 'reguliere' studenten. Na het behalen van het tentamen wordt u een certificaat verstrekt.

Aanspreekpunt

Het Juridisch PAO is alléén administratief aanspreekpunt voor de verwerking van uw aanmelding, de facturering, en de toezending van uw certificaat na afloop van een succesvol afgelegd tentamen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via 0715278666 of pao@law.leidenuniv.nl.

Vakinhoudelijke en/of algemene onderwijsvragen kunnen wij helaas niet beantwoorden. Veel van uw vragen treft u mogelijk aan op de facultaire website. De vakinformatie treft u aan in de Studiegids.

Aanmelden en inschrijven

U bepaalt eerst welk vak u wenst te volgen. De vakinformatie treft u aan in de Studiegids.

 1. Het studiegidsnummer van het vak van uw keuze dient u te vermelden op het inschrijfformulier. Dit nummer heeft u tevens nodig als u het hoorcollege-, werkcollege-, of tentamenrooster wilt raadplegen.
 2. U vraagt via de vakcoördinator toestemming om het vak te volgen.
 3. U kunt zich dan inschrijven via het inschrijfformulier en stuurt het toestemmingsbewijs mee.

Wanneer zijn de hoorcolleges en/of werkcolleges?

Hou het studiegidsnummer bij de hand opdat u de roosterinformatie van het juiste vak raadpleegt:

Wanneer wordt het tentamen gegeven?

Houd de vakcode bij de hand opdat u de informatie van het juiste vak raadpleegt. Raadpleeg hiervoor de tentamenkalender

Ontvangst bevestiging/factuur

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als er geen toestemmingsbewijs van de vakcoördinator is ontvangen.
Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen en geregistreerd, wordt deze als bindend beschouwd. U ontvangt spoedig een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur.

Na ontvangst van uw volledig ingevulde inschrijfformulier zal het Juridisch PAO - indien noodzakelijk - contact opnemen met het betreffende vakgroepsecretariaat teneinde na te gaan of deelname mogelijk is (mede afhankelijk van uw vooropleiding). Als deze toestemming gegeven is, wordt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw inschrijving en factuur toegestuurd, waarmee uw aanmelding is geregistreerd. Lees hieronder verder voor de voorwaarden en verdere procedure.

Voorwaarden voor deelname

 • Een toestemmingsbewijs is nodig van de coördinator van het vak.
 • Vakken die een bijzondere belasting met zich meebrengen (bijvoorbeeld omdat er een stage aan het vak verbonden is, of vanwege de beperkte groepsgrootte worden alleen Leidse reguliere rechtenstudenten toegelaten tot een bepaald hoofdvak), zijn niet opengesteld voor contractonderwijs. Nadat u zich heeft aangemeld, kan dit een reden tot afwijzing zijn, zoals: "Misdaadanalyse en daderprofilering" uit de Masteropleiding Criminologie  (specialisatie Forensische Criminologie) en "Inleiding Rechtspsychologie" uit de Bacheloropleiding Criminologie.
 • Uw aanvraag kan ook worden afgewezen omdat specifieke voorkennis is vereist. Bij sommige vakken wordt een zekere voorkennis bekend verondersteld en als toelatingsvoorwaarde gesteld. Indien u niet over een bepaalde voorkennis beschikt dient u eerst inleidende vakken te volgen. Bijvoorbeeld indien uw interesse uitgaat naar het vak Bestuursrecht, kunt u hieraan voorafgaand het vak "Inleiding Staatsrecht en bestuursrecht" volgen. Bij twijfel hierover kunt u uiteraard contact met een studieadviseur raadplegen (geeft u dan aan dat u als contractstudent het vak wil vak gaan volgen).
 • Aan contractstudenten worden voor deelname dezelfde eisen gesteld als aan de overige studenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorbereiden van de colleges, het schrijven van papers en het houden van voordrachten.
 • Het is niet mogelijk te 'sprokkelen' door het afleggen van een tentamen in één of meerdere keuzevakken om zodoende een door u gevolgde of te volgen opleiding te completeren. Een vrijstelling wordt niet gegeven, tenzij in bijzondere gevallen de examencommissie anders beslist.

Procedure na inschrijving

Werkgroepdeelname en tentamenaanmelding dient u zelf met het secretariaat af te stemmen. (zie ook hierna m.b.t. tentamenaanmelding). De contactinformatie van het secretariaat kunt u vinden bij het vak in de Studiegids.

Onderwijsmateriaal

De bij de vakken behorende readers, syllabi en boeken dienen door de contractstudent zelf te worden aangeschaft. In de syllabi is veelal de vakinformatie (verplichte literatuur/tentamenstof) opgenomen. Syllabi zijn verkrijgbaar via Readeronline en kunt u met uw ULCN-account via het inlogscherm (rechtsboven "inloggen") uw bestelling plaatsen. Mocht u eerder over uw syllabus willen beschikken maar heeft u nog geen ULCN-inlog? Voer dan de volgende gegevens in:

Gebruikersnaam: JPAO

Wachtwoord: Contractonderwijs2015

Na invoer van enkele NAW-gegevens ontvangt u per email vervolgens een instructie waarna u alsnog uw syllabus kunt bestellen voor het vak dat u volgt.

U-account

U wordt ingeschreven bij de Universiteit Leiden (frontoffice studentzaken) als "niet-reguliere student". Van frontoffice studentenzaken ontvangt u een brief met een zogenaamd "U-account" met wachtwoord, waarmee u kunt inloggen op Universiteit Leiden Community Netwerk en verkrijgt daarmee rechten. Indien uw U-account niet werkt, neemt u dan contact op met de Helpdesk I-groep: 071 - 527 8888. Navolgende diensten worden u (tijdelijk) aangeboden voor de onderwijsduur van het betreffende vak, zoals: 

 • Toegang op de PC's in alle computerzalen van de rechtenfaculteit, de UniversiteitsBibliotheek, en Plexus.
 • Toegang tot de digitale leeromgeving Brightspace, mits ondersteund door het betreffende vak.
 • Toegang tot elektronische catalogi van de UniversiteitsBibliotheek en vele andere bibliotheken (o.a. Kluwerplaza) via UB- Information Portal.
 • Online bestellen van campuslicentie software via Surfspot.
 • Desgewenst kunt u o.v.v. uw "U-account" via de Facultaire Bibliotheek (gelegen aan de Steenschuur 25) een (tijdelijke) uitleenpas verkrijgen.

Brightspace

De vakken worden ondersteund door de digitale leeromgeving Brightspace. Diverse vakinformatie, tentamenstof, etc. is hierin opgenomen.
Om toegang tot de online leeromgeving te krijgen van het vak waarvoor u zich heeft ingeschreven, stuurt u als contractstudent een e-mail aan het betreffende secretariaat 
met als onderwerp: Inschrijving voor Brightspace; contractstudent. Vermeld in uw e-mail uw username/gebruikersnaam (uw zgn. U-account) én het vak/de vakken waarvoor u ingeschreven wilt worden inclusief studiegidsnummer! Het secretariaat voegt het betreffende vak vervolgens aan uw gebruikersnaam toe. U dient uw verzoek vanaf twee weken voor het begin van het onderwijs te e-mailen. Ondervindt u problemen met Brightspace dan kunt u contact opnemen met het desbetreffend secretariaat of kijk op de support site van Brightspace.

Inschrijving onderwijs en tentamens

Als zgn. "niet-reguliere (contract)student" dient u zich voor het onderwijs èn de tentamens direct bij het betreffende vakgroepsecretariaat in te schrijven (NIET via uSis!)
Dit in tegenstelling tot de reguliere studenten die dit wel via uSis doen! 
Let op: U dient dit uiterlijk 10 werkdagen voor de tentamendatum te doen, onder duidelijke vermelding bij het secretariaat dat u CONTRACTSTUDENT bent, zij zullen u handmatig plaatsen. Dit dient u persoonlijk, telefonisch of per e-mail te doen en let u er op dat u hiervan een bevestiging ontvangt (bv. per e-mail).

Onderwijs en tentamenperiode

Het onderwijs vindt plaats in semesters, aansluitend is er een tentamengelegenheid. Hertentamens vinden in de regel plaats na het onderwijs van het volgende blok.

Afleggen tentamens

De tentamendatum raadpleegt u via de tentamenkalender. Hou het studiegidsnummer bij de hand opdat u de informatie van het juiste vak raadpleegt (deze treft u aan bij de vakinformatie in de studiegids).

Bij het afleggen van het tentamen dient u zich geldig te kunnen legitimeren, ook geeft u daarbij aan dat u contractstudent bent (neemt u ook de tentameninschrijfbevestiging mee die u van het secretariaat heeft ontvangen). 
Let op: U staat handmatig bijgeschreven door het secretariaat op de lijst. Mocht u onverhoopt niet op tentamenlijst staan neemt u dit dan op met de hoofddocent en geef duidelijk aan dat u contractstudent bent en geen reguliere student. 

Na het succesvol afleggen van het tentamen

U ontvangt van het Juridisch PAO een verklaring (houdt u rekening met een nakijktijd van minimaal 15 werkdagen door de docent). Wij kunnen u dit pas toezenden als de betreffende docent het tentamenbriefje bij ons heeft aangeleverd. Op de verklaring wordt zowel het tentamencijfer als de studielast (ECTS) vermeld.

Cursusgeld

Het cursusgeld wordt berekend aan de hand van het aantal ects-punten van een vak. In de vakkenlijst zult u de ects-punten (European Credit Transfer System) vermeld zien staan. Het cursusgeld bedraagt € 150,- per ects-punt (vrij van btw). Dit is inclusief één tentamenmogelijkheid en een eventuele herkansing in hetzelfde collegejaar, en exclusief evt. aan te schaffen studiematerialen (zoals syllabus en verplichte literatuur).

Op contractonderwijs is geen alumnikorting van toepassing.

Annulering

In geval van annulering uwerzijds dient u hiervan schriftelijk mail bericht te geven aan het Juridisch PAO. Als datumontvangst houden wij de afleverdatum aan dat deze door ons is ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk of uw annuleringsbericht is afgeleverd; vraagt u derhalve altijd een ontvangstbevestiging. 

Bij annulering:

 • tot 8 weken voor aanvang van het onderwijs wordt 75 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • tussen 4 en 8 weken voor aanvang van het onderwijs wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • tussen 4 en 2 weken voor aanvang van het onderwijs wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • 2 weken of korter voor aanvang van het onderwijs wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Rechtenstudie in het algemeen

Indien u meer informatie wenst over de rechtenstudie in het algemeen kunt u de facultaire website raadplegen. Voor het aanvragen van een brochure over de reguliere rechtenopleiding kunt u contact opnemen met de studielijn, 
071 - 527 1111 / 
studielijn@ics.leidenuniv.nl. Voor specifieke vragen omtrent de rechtenstudie (en de mogelijkheden van voltijd-/deeltijdstudie) kunt u contact opnemen met de voorlichter, 071 - 527 4865. Indien u denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen n.a.v. uw vooropleiding, dan kunt u contact opnemen met één van de studieadviseurs

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met:
Mr. J. de Leeuw,
071-5278787J.deLeeuw@law.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.