Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bestaat de mogelijkheid om - op contractbasis - een groot aantal reguliere colleges te volgen. Als contractant schuift u aan bij de 'reguliere' studenten. Na het behalen van het tentamen wordt u een certificaat verstrekt.

Aanspreekpunt

Het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid is het aanspreekpunt voor de verwerking van de aanmelding, de facturering, en de toezending van een certificaat na afloop van een succesvol afgelegd tentamen. Voor vragen kan je contact opnemen via OIC@law.leidenuniv.nl 

Voor inhoudelijke vragen over het vak, onderwijs en tentaminering kan je contact opnemen met het secretariaat. Informatie en contactgegevens vind je in de Studiegids bij het betreffende vak.

Aanmelden en inschrijven

Informatie over vakken die in principe via contactonderwijs gevolgd kunnen worden kan je vinden in de Studiegids.

 1. In beginsel zijn propedeusevakken en mastervakken niet toegankelijk om via contractonderwijs te volgen.
 2. Je vraagt via de vakcoördinator toestemming om het vak te volgen. Het e-mailadres vind je in de Studiegids bij het betreffende vak.
 3. Schrijf je in via het inschrijfformulier en stuur het toestemmingsbewijs mee als bijlage.
 4. Zonder dit bewijs wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 5. De toestemming van de vakcoordinator geeft overigens niet (direct) goedkeuring om het vak te mogen volgen. Dat hangt ook af van eventuele ingangseisen van het vak en de beoordeling van de aanmelding.
 6. Vermeld het studiegidsnummer van het vak van uw keuze op het inschrijfformulier.
 7. Als je meerdere vakken wilt volgen dien je per vak een formulier in te vullen.
 8. Met het studiegidsnummer kan je ook de roosters raadplegen van werkgroepen, hoorcolleges en tentamens.  
 9. Het OIC verwerkt de aanmelding, controleert de gegevens en vooropleiding, in verband met de ingangseisen van het vak.
 10. Het OIC stuurt een bevesting en zal (na definitief akkoord van de deelnemer) de aanmelding verzorgen voor onderwijs en tentamens.

Voorwaarden voor deelname

 • Een toestemmingsbewijs is nodig van de coördinator van het vak.
 • Vakken die een bijzondere belasting met zich meebrengen (bijvoorbeeld omdat er een stage aan het vak verbonden is, of vanwege de beperkte groepsgrootte worden alleen Leidse reguliere rechtenstudenten toegelaten tot een bepaald hoofdvak), zijn niet opengesteld voor contractonderwijs
 • Je aanvraag kan ook worden afgewezen omdat specifieke voorkennis is vereist. Bij sommige vakken wordt een zekere voorkennis verondersteld en als toelatingsvoorwaarde gesteld. 
 • Indien je niet over een de specifieke voorkennis beschikt maar meent daar op een andere manier aan te voldoen, geef dat dan aan op het formulier. 
 • Bij twijfel hierover kan je contact opnemen met een van de studieadviseurs Vermeld altijd dat je via contractonderwijs een vak wilt gaan volgen.
 • Aan contractstudenten worden voor deelname dezelfde eisen gesteld als aan de overige studenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorbereiden van de colleges, het schrijven van papers en het houden van voordrachten.
 • Het is niet mogelijk te 'sprokkelen' door het afleggen van een tentamen in één of meerdere keuzevakken om zodoende een door jou gevolgde of te volgen opleiding te completeren. Een vrijstelling wordt niet gegeven.

Procedure na inschrijving

Ontvangstbevestiging/factuur
De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als er een toestemmingsbewijs van de vakcoördinator is bijgevoegd. Zodra wij je inschrijving hebben ontvangen en geregistreerd, wordt deze als bindend beschouwd. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een  bevestiging per e-mail. Verder ontvang je zo spoedig mogelijk een factuur, indien mogelijk voor aanvang van het onderwijs.

Inschrijving onderwijs en tentamens
Aanmelding voor onderwijs en tentamens wordt verzorgd door het OIC. Je krijgt daar een bevestiging van.

U-account
Je wordt ingeschreven bij de Universiteit Leiden (frontoffice studentzaken) als "niet-reguliere student". Je ontvangt een ULCN-account en wachtwoord. Je kan hiermee o.a. inloggen in  Brightspace en andere diensten. Heb je geen ULCN-account ontvangen? Neem dan contact op met Front Office van de centrale studenten administratie.

Vraag direct nadat je inschrijving volledig is je LU-card aan, dat is je universitaire identiteitsbewijs. Je gebruikt de LU-card voor verschillende doeleinden. Je bent verplicht:

 1. bij deelname aan een (her)tentamen je LU-Card en geldig legitimatiebewijs te kunnen laten zien.
 2. voor toegang tot universitaire gebouwen en bibliotheken je LU-Card te laten zien.

Alle IT-voorzieningen vind je hier.

Onderwijsmateriaal
De bij de vakken behorende readers, syllabi en boeken dienen door de contractstudent zelf te worden aangeschaft. In de syllabi is veelal de vakinformatie (verplichte literatuur/tentamenstof) opgenomen. Syllabi zijn verkrijgbaar via Readeronline en je kan met je ULCN-account via het inlogscherm (rechtsboven "inloggen") je bestelling plaatsen.

Brightspace
De vakken worden ondersteund door de digitale leeromgeving Brightspace. Diverse vakinformatie, tentamenstof, etc. is hierin opgenomen. Je hebt toegang tot het vak in Brightspace nadat je bent ingeschreven voor onderwijs en tentamens door het OIC.

Onderwijs en tentamenperiode
Het onderwijs vindt plaats in semesters, aansluitend is er een tentamengelegenheid. Hertentamens vinden in de regel plaats na het onderwijs van het volgende blok.

Afgifte certificaat
Na het succesvol afleggen van het tentamen (hou rekening met een nakijktijd van 15 werkdagen) en verwerking van de betaling ontvang je van het OIC een certificaat (verklaring van deelname). Op het certificaat wordt zowel het tentamencijfer als de studielast (ECTS) vermeld.

Cursusgeld

Het cursusgeld wordt berekend aan de hand van het aantal ects-punten van een vak. In de vakkenlijst vind je de ects-punten (European Credit Transfer System). Het cursusgeld bedraagt € 150,- per ects-punt (vrij van btw). Dit is inclusief één tentamenmogelijkheid en een eventuele herkansing in hetzelfde collegejaar, en exclusief evt. aan te schaffen studiematerialen (zoals syllabus en verplichte literatuur).

Op contractonderwijs is geen alumnikorting van toepassing.

Annulering

In geval van annulering  dien je hiervan schriftelijk mail bericht te geven aan het OIC@law.leidenuniv.nl . Als datumontvangst houden wij de afleverdatum aan dat deze door ons is ontvangen. Je bent zelf verantwoordelijk of je annuleringsbericht is afgeleverd; vraag daarom altijd om een ontvangstbevestiging. 

Bij annulering:

 • tot 8 weken voor aanvang van het onderwijs wordt 75 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • tussen 4 en 8 weken voor aanvang van het onderwijs wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • tussen 4 en 2 weken voor aanvang van het onderwijs wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • 2 weken of korter voor aanvang van het onderwijs wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Rechtenstudie in het algemeen

Heb je interesse in een van de opleidingen die de faculteit Rechtsgeleerdheid aanbiedt, raadpleeg dan de website. Daar vind je ook de toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.