Universiteit Leiden

nl en

Vestert Borger

Onderzoeker

Naam
V. Borger LLM
Telefoon
+31 71 527 7715
E-mail
v.borger@law.leidenuniv.nl

Vestert Borger LL.M is sinds oktober 2010 verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Vanaf januari 2011 is Vestert werkzaam als promovendus op het gebied van de regulering van de Economische en Monetaire Unie en de eurocrisis.

Meer informatie over Vestert Borger

Curriculum Vitae

Vestert studeerde zowel Nederlands als Europees recht aan de European Law School van de Universiteit Maastricht. Hij behaalde zowel zijn bachelor als master cum laude (GPA: 9.4/10). Tevens ontving hij een prijs omdat hij behoorde tot de beste drie studenten van het eerste jaar. Daarnaast participeerde hij in het Honours-programma van de rechtenfaculteit. 

Tijdens zijn studie onderwees hij het vak ‘European Substantive Law’ aan derdejaars studenten. Ook werkte hij als student-assistent van  prof. dr. Schneider. Tijdens dit student-assistentschap heeft hij onderzoek verricht voor het Ministerie van Onderwijs op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in Europa. Tevens heeft hij tijdens zijn studie stage gelopen op de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze stage heeft hij de agenten van Nederland die procederen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bijgestaan. 

In 2013 heeft Vestert als trainee gewerkt bij de juridische dienst van de Europese Commissie. Hij heeft zich daar voornamelijk beziggehouden met de eurocrisis en het recht van de Economische en Monetaire Unie.

Onderzoek en proefschrift

Titel onderzoek: Is the single currency Europe's Achilles heel? A study into the legal feasibility of the EU's solutions to the Euro-crisis.

In zijn proefschrift onderzoekt Vestert de juridische implicaties van de huidige eurocrisis en de betekenis van deze crisis voor de ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie. Hij bestudeert met name in hoeverre de huidige EU rechtsorde ruimte biedt voor de hervormingen die op dit moment plaatsvinden en in hoeverre deze hervormingen de juridische tekortkomingen die zijn blootgelegd door de crisis verhelpen. 

Het onderzoek vindt plaats in de bredere context van de ontwikkeling van de Europese rechtsorde en het Europese integratieproces. Vestert bekijkt hoe de verhoudingen tussen de lidstaten van de muntunie kunnen worden begrepen in termen van solidariteit. In het bijzonder onderzoekt hij in hoeverre het Unierecht wijzigingen in deze solidaire verhoudingen die als gevolg van de crisis hebben plaats gevonden, kan accommoderen.

Onderwijs

Vestert geeft hij onder andere les in de eerste en derdejaars bachelorvakken ‘Inleiding Internationaal en Europees Recht’ en ‘Europees Recht’. Tevens begeleidt hij bachelor- en masterscripties.

Onderzoeker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.31

Contact

Promovendus/gastmedewerker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

 • Van den Bogaert S.C.G, Van Rompuy B., Borger V., Aalbers M. & Weber T. (2017), Kroniek van het Europees materieel recht, Nederlands Juristenblad 35: 2624 - 2638.artikel in een tijdschrift
 • Borger V. (2016), Outright Monetary Transactions and the stability mandate of the ECB: Gauweiler, Common Market Law Review 53(1): 139-196.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Borger V. (2015), The European Stability Mechanism: A crisis tool operating at two junctures. In: Haentjens M., Wessels B. (red.) Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector. Research Handbooks in Financial Law: Edward Elgar Publishing. 150-170.boekdeel
 • Van den Bogaert S.C.G., Van Cleynenbreugel P.J.M.M., Borger V., Aalbers M. & Weber. T.W.A. (2015), Kroniek van het Europees materieel recht, NJB-kronieken 2015(35): 2510-2526.artikel in een tijdschrift
 • Borger V. & Eijsbouts W.T. (18 februari 2014), De hoogste Duitse rechter is de kluts kwijt over de euro. NRC Handelsblad, Opinie: 16-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. & Borger V. (2013), Twenty Years After Maastricht: The Coming of Age of the EMU?. In: Visser M. de, Mei A. P. van der (red.) The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht. Cambridge: Intersentia. 451-471.boekdeel
 • Borger V. (16 mei 2013), Who rules Europe after the Pringle judgment: financial markets, Brussels or the citizens? (Lezing). Clifford Chance.overig
 • Borger V., annotatie bij: European Court of Justice 27 november 2012, German Law Journal 2013; 113-140.annotatie
 • Borger V. (2013), How the Debt Crisis Exposes the Development of Solidarity in the Euro Area, European Constitutional Law Review 9(1): 7-36.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Van den Bogaert S.C.G. & Borger V. (8 december 2012), Rechterlijke interpretaties ESM op de pijnbank van de crisis. Het Financieele Dagblad: 27-27.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Borger V. (9 november 2012), Solidarity and Legality in EMU. ACELG Annual Conference 9 11 2012-9 11 2012 [conferentie poster].overig
 • Borger V. (2 november 2012), Financial solidarity in times of crisis (Lezing). Maastricht University (Conference: 'Economic Crisis and the Law').overig
 • Borger V. (9 oktober 2012), Solidariteit en verantwoordelijkheid in de eurozone (Lezing). Instituut Clingendael.overig
 • Borger V. & Eijsbouts W.T. (24 september 2012), ESM-noodfonds is nooit bedoeld als transferunie. De Volkskrant: 22-22.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Borger V. & Eijsbouts W.T. (13 september 2012), Duitse Hof gaat meedenken met de euro. De Volkskrant: 30.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Borger V., Brinkhorst L.J., Cuyvers A., Eijsbouts W.T., Smits R. & Van den Bogaert S.C.G. (12 juli 2012), Wijziging van het ESM-verdrag is onnodig. Het Financieele Dagblad: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Borger V. (22 maart 2012), IBAV-lezing: Na de crisis komt het (EU) recht (Lezing). Universiteit van Amsterdam.overig
 • Borger V. & Cuyvers A. (2012), Het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie: de juridische en constitutionele complicaties van de eurocrisis, 60(10): 370-390.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Borger V. (2012), Ruiz Zambrano: Hoe Europees Burgerschap zijn Schaduw in de Tijd Vooruit Werpt. In: G. Essers, A.P. Van der Mei & F. Van Overmeiren (red.) Vrij verkeer van personen in 60 arresten. Deventer: Kluwer. 463-472.boekdeel
 • Borger V. & Eijsbouts W.T. (9 september 2011), Hof miskent autonome Europese ontwikkeling. De Volkskrant: 29.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Borger V. (26 augustus 2011), Is de euro Europa's achilleshiel? - Noodsteun in tijden van crisis (Lezing). Accenture Amsterdam.overig
 • Borger V. (25 augustus 2011), Frans-Duits voorstel voor 'Euroregering': oude wijn in nieuwe zakken. Opiniestukken.nl [blog entry].overig
 • Borger V. (1 juli 2011), De juridische dimensie van steunverlening in de EU, Utrecht University (Lezing). Utrecht.overig
 • Borger V. (25 maart 2011), Achterhoedegevecht in Den Haag. De Volkskrant: 30-30.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Borger V. (2011), De eurocrisis als katalysator voor het Europese noodfonds en het toekomstig permanent stabilisatiemechanisme, 59(5): 207-216.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schneider H., de Groof J., Borger V., Claessens S., Garben S. & Hogenboom A. (2009), Crossing Borders - Frontier Knowledge. Maastricht: Maastricht University.rapport

Geen relevante nevenwerkzaamheden