Universiteit Leiden

nl en

Vestert Borger

Onderzoeker

Naam
V. Borger LLM
Telefoon
+31 71 527 7715
E-mail
v.borger@law.leidenuniv.nl

Vestert Borger LL.M is sinds oktober 2010 verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Vanaf januari 2011 is Vestert werkzaam als promovendus op het gebied van de regulering van de Economische en Monetaire Unie en de eurocrisis.

Meer informatie over Vestert Borger

Curriculum Vitae

Vestert studeerde zowel Nederlands als Europees recht aan de European Law School van de Universiteit Maastricht. Hij behaalde zowel zijn bachelor als master cum laude (GPA: 9.4/10). Tevens ontving hij een prijs omdat hij behoorde tot de beste drie studenten van het eerste jaar. Daarnaast participeerde hij in het Honours-programma van de rechtenfaculteit. 

Tijdens zijn studie onderwees hij het vak ‘European Substantive Law’ aan derdejaars studenten. Ook werkte hij als student-assistent van  prof. dr. Schneider. Tijdens dit student-assistentschap heeft hij onderzoek verricht voor het Ministerie van Onderwijs op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in Europa. Tevens heeft hij tijdens zijn studie stage gelopen op de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze stage heeft hij de agenten van Nederland die procederen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bijgestaan. 

In 2013 heeft Vestert als trainee gewerkt bij de juridische dienst van de Europese Commissie. Hij heeft zich daar voornamelijk beziggehouden met de eurocrisis en het recht van de Economische en Monetaire Unie.

Onderzoek en proefschrift

Titel onderzoek: Is the single currency Europe's Achilles heel? A study into the legal feasibility of the EU's solutions to the Euro-crisis.

In zijn proefschrift onderzoekt Vestert de juridische implicaties van de huidige eurocrisis en de betekenis van deze crisis voor de ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie. Hij bestudeert met name in hoeverre de huidige EU rechtsorde ruimte biedt voor de hervormingen die op dit moment plaatsvinden en in hoeverre deze hervormingen de juridische tekortkomingen die zijn blootgelegd door de crisis verhelpen. 

Het onderzoek vindt plaats in de bredere context van de ontwikkeling van de Europese rechtsorde en het Europese integratieproces. Vestert bekijkt hoe de verhoudingen tussen de lidstaten van de muntunie kunnen worden begrepen in termen van solidariteit. In het bijzonder onderzoekt hij in hoeverre het Unierecht wijzigingen in deze solidaire verhoudingen die als gevolg van de crisis hebben plaats gevonden, kan accommoderen.

Onderwijs

Vestert geeft hij onder andere les in de eerste en derdejaars bachelorvakken ‘Inleiding Internationaal en Europees Recht’ en ‘Europees Recht’. Tevens begeleidt hij bachelor- en masterscripties.

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.31

Contact

Promovendus/gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden