Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Waarom onderwijsvernieuwing?

Verschillende in- en externe ontwikkelingen zijn aanleiding voor ons als universiteit om ons onderwijs hierop aan te passen. Een overzicht van deze ontwikkelingen.

Externe ontwikkelingen

Alles om ons heen verandert voortdurend. De student, de universiteit, de technologie, de maatschappij, de arbeidsmarkt, de wereld.

Internationalisering en diversiteit

De universiteit zelf opereert in een wereld van toenemende internationale concurrentie. Wij bereiden ons voor op een verdere groei van internationale studenten. Steeds meer studenten zoeken een opleiding in het buitenland en velen van hen hebben hun zinnen gezet op één van de top-100-universiteiten. Dit betekent toenemende culturele diversiteit in de instroom, die het onderwijs kan verrijken. Het geeft Nederlandse studenten de mogelijkheid om thuis te internationaliseren maar het daagt hen ook uit door de concurrentie voor plaatsen in selectieve opleidingen of voor posities op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd groeit de groep bi culturele studenten die hun weg naar de universiteit vinden. Ook om die reden moeten opleidingen toegankelijk zijn voor een meer interculturele diverse groep van studenten dan voorheen. Maatwerk in het onderwijs wordt steeds belangrijker.

Technologische ontwikkelingen

Daarnaast dwingen snelle ontwikkelingen in de technologie de universiteit na te denken over de wijze waarop ze haar onderwijs wil aanbieden. Op het mondiale toneel verschijnen nieuwe aanbieders. Hoe kan de universiteiten inspelen op deze nieuwe aanbieders van online onderwijs of modulair onderwijs? Gaan studenten zelf hun portfolio samenstellen en anytime, anywhere het door hen gewenste onderwijs volgen? Wat heeft de universiteit dan nog voor extra’s te bieden en wat is de meerwaarde die wordt geboden? Verder is het belangrijk dat de universiteit inspeelt op de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor ons on-campus onderwijs. Studenten zijn digital natives; zij nemen op andere, interactiever manieren kennis tot zich dan voorheen. Er zijn steeds meer digitale middelen die ons onderwijs kunnen verrijken en die kunnen zorgen voor een actievere participatie van onze studenten.

Dynamische arbeidsmarkt

Ook zijn er de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De functies die onze afgestudeerden in de toekomst gaan vervullen, moeten veelal nog gecreëerd worden. De arbeidsmarkt waarvoor we studenten opleiden, is steeds dynamischer en stelt daarom andere eisen aan de afgestudeerde dan voorheen. Er klinkt een luide roep om 21ste-eeuwse vaardigheden en om transferable skills als samenwerking, communicatie en ondernemerschap. Tegelijkertijd verwacht de arbeidsmarkt dat wij studenten opleiden die kritisch denken en complexe problemen op een grondige en wetenschappelijke wijze kunnen oplossen.

Interne ontwikkelingen

 

Eilanden van Innovatie

Een inventarisatie en analyse van onderwijsinnovatieprojecten binnen de Universiteit Leiden toont aan dat er binnen de organisatie hard wordt gewerkt aan de vernieuwing van ons onderwijs. Er zijn meer dan 150 innovatieve projecten in kaart gebracht met een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals digitalisering, curriculumhervorming, vaardighedenonderwijs, internationalisering, activering en community-vorming. Deze projecten zijn opgezet door medewerkers met een passie voor onderwijs en zijn effectief. De kracht van deze projecten wordt echter onvoldoende benut: kennis over innovatie is verspreid en versnipperd en wordt onvoldoende gedeeld, schaalvoordelen worden niet benut en verbindingen tussen innovaties worden niet herkend en gemaakt. Een universitaire onderwijsvisie kan zorgen voor deze kennisdeling, schaalvoordelen en verbindingen.

Balans onderzoek en onderwijs

Een tweede interne drijfveer voor het ontwikkelen van een gedeelde onderwijsvisie en een hieraan gekoppeld vernieuwingsplan is de veelbesproken disbalans tussen onderzoek en onderwijs. De loopbanen binnen de universiteit zijn nog te eenzijdig gericht op de onderzoeksprestaties. Dit knelpunt werd erkend in het Rapport Loopbaanbeleid Wetenschappelijk Personeel (Rapport Van Haaften) waarmee het College van Bestuur in december 2014 instemde. De implementatie hiervan is in 2015 van start gegaan. Eén van de adviezen hierin was om bevordering van UD naar UHD mogelijk te maken op basis van onderwijsprestaties. Dit dwingt ons ook om goed te kijken naar wat goed of excellent onderwijs precies inhoudt en welke aspecten wij én de studenten daarin belangrijk vinden.

Studenttevredenheid

Ten slotte is de tevredenheid van studenten een belangrijk motief voor onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering. Vooral de masteropleidingen laten nog veel ruimte zien voor verbetering. De tevredenheid van studenten zal een positieve weerslag hebben op de onderwijsresultaten. De studenttevredenheid is daarom zeker één van de indicatoren voor onderwijskwaliteit. Een gebrek aan tevredenheid, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in de Nationale Studenten Enquête, noodzaakt ons om onze opleidingen, curricula, vakken en onderwijsmethoden nogmaals goed onder de loep te nemen en na te denken over de wijze waarop we onze studenten meer actief kunnen betrekken bij ons onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie