Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Hervorming van sociale regelgeving

Wat zijn de gevolgen van maatschappelijke trends zoals vergrijzing, individualisering en internationalisering voor regelgeving en instituties op het terrein van sociale zekerheid, pensioenen en de arbeidsmarkt?

Contact
Egbert Jongen

De inrichting van de samenleving verandert door maatschappelijke trends zoals vergrijzing, individualisering en internationalisering. Deze trends leiden tot aanpassingen van regelgeving en instituties op het terrein van sociale zekerheid, pensioenen en de arbeidsmarkt. Het onderzoeksprogramma Hervorming van sociale regelgeving analyseert de economische en juridische gevolgen van deze ontwikkelingen (ook in internationaal perspectief), en stelt een hoofdvraag en vier deelonderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen

  1. welke verschuivingen zijn opgetreden in de (nationale) verantwoordelijkheidsverdeling tussen publieke en private sociale regelingen?
  2. welke veranderingen hebben plaatsgevonden in de (her)verdeling van inkomens via sociale zekerheid en pensioenen (uitkeringen en belasting- en premieheffing)?
  3. in welke mate zijn de doelstellingen van sociale regelgeving (zoals inkomensbescherming,bevordering van de arbeidsparticipatie en evenwichtige arbeidsverhoudingen) gerealiseerd?
  4. in hoeverre is herbezinning op doelstellingen en instrumentkeuze nodig?

Het onderzoek is zowel juridisch als economisch van aard. Daarnaast worden ook sociaalwetenschappelijke inzichten betrokken in de analyses. Het grootste deel van het onderzoek heeft derhalve een duidelijk multidisciplinair karakter waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse onderzoeksmethoden:

  • traditioneel juridische methoden (waaronder rechtsvergelijking)
  • economische en econometrische methoden (waaronder empirische analyse)
  • sociaalwetenschappelijke methoden (waaronder comparatieve welvaarts-staatanalyse)

Wetenschappelijk Personeel

PhD Candidates

External PhD Candidates

Medewerkers [new]

Academic Staff

PhD Candidates

External PhD Candidates

Gerelateerd onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.