Logo Universiteit Leiden.

nl en

Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus

Introductie

Het onderzoeksprogramma Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus wordt uitgevoerd door de afdeling Economie van de Universiteit Leiden.

Looptijd
Augustus 2017 – augustus 2023

Projectleiding

Funding
Dit onderzoek is gefinancierd door Instituut Gak.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek concentreert zich op onderstaande vragen die zijn ondergebracht in deelprojecten.
1     In hoeverre verzacht sociale zekerheid inkomensschokken en ongelijkheid?               
2     Hoe groot is de zelfredzaamheid van mensen met betrekking tot werk?
3     Hoe groot is de zelfredzaamheid van mensen met betrekking tot sparen en pensioen?
4     Hoe verhouden zelfredzaamheid en sociale bescherming in Nederland zich ten opzichte van andere landen?

Deze website omvat informatie over de projectleiding en medewerkers, de omschrijving van het onderzoeksprogramma, alle publicaties die verschijnen in het kader van dit onderzoeksproject (downloadable), informatie over workshops en overige activiteiten, alsmede de bereikbaarheid van de medewerkers van het onderzoeksprogramma.

Maatschappelijke relevantie

Dit onderzoek heeft een grote maatschappelijke relevantie. De ontwikkelingen in de sociale zekerheid leiden er toe dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor risico’s en meer zelf moeten plannen als het gaat om werk, pensioen en zorg. Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe groot deze risico’s zijn en hoe groot de zelfredzaamheid is om in te spelen op de diverse risico’s. We verwachten een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat op onder meer de volgende punten:

  • In welke mate dragen sociale uitkeringen bij aan een vermindering van de inkomensonzekerheid?
  • Neemt de inkomensongelijkheid toe en wat is daarbij de rol van de sociale zekerheid?
  • In hoeverre slagen mensen met een arbeidsbeperking er in om weer aan de slag te komen?
  • Hoe kan schuldhulpverlening in de bijstand effectief plaatsvinden?
  • Leidt de zoekperiode voor jongeren in de bijstand tot meer werk?
  • In hoeverre fungeert arbeidsparticipatie van partners als buffer bij verlies van werk?
  • Kunnen mensen hun bestedingsbehoeften na pensionering inschatten? En wat betekent dat voor de pensioenambitie?
  • Hoe groot zouden de grenzen van keuzevrijheid in pensioenregelingen moeten zijn om flexibiliteit mogelijk te maken, maar ongelukken te voorkomen?
  • Heeft de versobering van de vervroegde uitredingsregelingen geleid tot meer eigen besparingen?
  • Hoe verhouden de veranderingen in de Nederlandse sociale zekerheid (meer nadruk op zelfredzaamheid) zich tot die in andere landen?
Deze website maakt gebruik van cookies.