Universiteit Leiden

nl en

Winnaars Meijers PhD-posities 2019 bekend

De posities staan jaarlijks open voor kandidaten van binnen en buiten Leiden. Graag maken wij de winnaars van de Meijers PhD-posities 2019 bekend.

Nina van Capelleveen

De titel van haar onderzoeksvoorstel luidt Preventing and tackling radicalisation of children: balancing fundamental rights, child protection and public safety. Het onderzoek heeft betrekking op de juridische aspecten van de preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren. De onderzoeker richt zich op verschillende juridische instrumenten uit het jeugdbeschermingsrecht, het jeugdstrafrecht en het bestuursrecht die hiervoor kunnen worden ingezet. Onderzocht wordt in hoeverre hierbij de ontwikkeling van de jongere en de nationale veiligheid worden gewaarborgd en, tegelijkertijd, de fundamentele rechten van de jongere worden beschermd.

Promotoren: prof. mr. drs. M.E. Bruning en dr. mr. Y.N. van den Brink.

Niels Demper

De titel van zijn onderzoeksvoorstel luidt Rechterlijke toetsing van discretionair overheidshandelen: theorie en praktijk. De rechter is bevoegd de rechtmatigheid van overheidshandelen – zoals bestuurlijke algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en het al dan niet uitoefenen van toezichtbevoegdheden – te controleren. Maar wat betekent de aanwezigheid van beslissingsruimte bij het overheidsorgaan voor de intensiteit van de rechterlijke toets? Dit onderzoek richt zich op de toetsing van discretionair overheidshandelen door de burgerlijke rechter, mede in het licht van recente ontwikkelingen in de intensiteit van de rechterlijke toets door de bestuursrechter. Het onderzoek is doctrinair en  maakt gebruik van interviews en een vignettestudie om de rechterlijke beslispatronen inzichtelijk te maken. Zo beoogt het rechters en procespartijen (overheidsorganen, burgers en bedrijven) duidelijkere handvatten te bieden.

Promotoren: prof.mr. A.G. Castermans en prof. mr. T. Barkhuysen.

Jan Maarten Elbers

De titel van zijn onderzoeksvoorstel luidt Understanding the role of cognitive capabilities and autonomy in the resocialization process of prisoners in Dutch penitentiary institutions. Dit promotieonderzoek richt zich op de vraag: Wat is de rol van cognitieve capaciteiten en autonomie in de resocialisatie van gedetineerden in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen? Die vraag is van belang omdat huidig detentiebeleid inzet op het bevorderen van autonomie en zelfredzaamheid van gedetineerden, mits zij gedragsverandering vertonen. Het is, echter, onzeker of alle gedetineerden wel voldoende cognitieve capaciteiten bezitten om uit zichzelf gedragsverandering in gang te zetten, en te meer of zij cognitief zijn toegerust autonomie uit te oefenen en verantwoordelijkheden te nemen. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden wordt kwantitatieve data (vanuit de Life in Custody study, Universiteit Leiden) gepaard met kwalitatieve data uit interviews en focusgroepen. Het resultaat van dit onderzoek beoogt bij te dragen aan theorievorming op het gebied van resocialisatie, evenals handvatten te bieden voor een nog meer evidence-based detentiebeleid.

Promotoren: prof. dr. P. Nieuwbeerta en prof. mr. dr. M.M. Boone; Dagelijks begeleiders dr. A.Q. Bosma en dr. H. Palmen.

Kiki Twisk

De titel van haar onderzoeksvoorstel luidt Het vergroten of overbruggen van de kloof tussen forensisch deskundigen en juristen? De waardering van forensisch bewijs op activiteitniveau. Binnen de forensische wetenschap is een verschuiving zichtbaar in de voorkeur voor het soort vragen dat in deskundigenrapportages wordt beantwoord. Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen in hoeverre deze verschuiving invloed heeft op het begrip en de waardering van forensisch bewijs in het strafproces en op welke wijze dit begrip mogelijk verbeterd kan worden. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden zullen worden toegepast ter beantwoording van de onderzoeksvragen.

Promotoren: prof. dr. J.W. de Keijser en prof. dr. J.H Crijns.

Over de Meijers PhD-posities

Jaarlijks stelt de faculteit twee Meijers PhD-posities ter beschikking voor talentvolle onderzoekers. De posities staan open voor kandidaten van binnen en buiten Leiden. Nieuw dit jaar was dat er ook kandidaten meededen uit het recent opgerichte Pre-PhD-programma. Nina van Capelleveen en Kiki Twisk volgden afgelopen jaar dit programma en werkten zodoende aan het onderzoeksvoorstel waarmee ze de Meijers PhD-positie in de wacht hebben gesleept.

Over de procedure

Kandidaten werden in verschillende rondes  geselecteerd.

De eerste selectie is gemaakt door het onderzoeksbestuur. Elk onderzoeksprogramma kon maximaal twee kandidaten nomineren. Op basis van deze selectie werd aan in totaal veertien kandidaten gevraagd om hun onderzoeksvoorstel nader uit te werken.

De tweede selectie werd uitgevoerd door de sollicitatiecommissie, bestaande uit prof. dr. Nick Huls, mr. Jouke Tegelaar, dr. Alison McDonnell en dr. Masja van Meeteren (secretaris). De leden van de commissie waren enorm onder de indruk van de hoge kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen en de indrukwekkende cv’s van alle kandidaten. Uiteindelijk werden zes kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek. Alle kandidaten maakten een hele goede indruk.

Vanwege de dit jaar geïntroduceerde geslotenenveloppenprocedure voor de matching maakte de commissie vervolgens een ranking van deze zes kandidaten. Door deze procedure bleef het tot het laatste moment spannend of er twee, drie of vier posities voorgedragen konden worden. Doordat bij de eerste vier kandidaten de mogelijkheid van matching van 50 procent bleek te bestaan, heeft de sollicitatiecommissie uiteindelijk vier van de zes kandidaten kunnen voordragen voor een Meijers PhD-positie, welke voordracht vervolgens door het faculteitsbestuur is bekrachtigd.

Veel dank aan alle mensen die op enig moment in het proces betrokken zijn geweest bij het selecteren van de kandidaten. En veel succes en plezier gewenst aan de kandidaten. We zien uit naar de resultaten van hun veelbelovende promotieprojecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.