Universiteit Leiden

nl en

Management publieke sector (MSc)

Hoe kunnen we het beste omschakelen naar een duurzamere samenleving? Wie zorgt ervoor dat in een digitale economie onze privacy wordt gewaarborgd? Hoe kunnen we de uitbraak van een gevaarlijke virus bedwingen? Hoe gaan we om met een samenleving waar social media (inclusief ‘fake news’) en digitalisering steeds belangrijker worden? En welke invloed hebben globalisering en grensoverschrijdende problemen op het vermogen van publieke organisaties om effectief op te treden bij deze uitdagingen?

| ~ Veranderingen per september 2021 ~ |

De Master Management van de Publieke Sector (MSc.) wordt per september 2021 vernieuwd. In de vernieuwde Master Management van de Publieke Sector leiden deskundige en toegewijde docenten van het Instituut Bestuurskunde jou op tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. Uitgerust met wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden word je voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken. Vanaf academisch jaar 2021 - 2022 zijn er twee vernieuwde tracks, die de oude bovenstaande specialisaties vervangen: 

Vanaf september 2021 start de MPS-track Politiek, Beleid en Management (PBM). Dit is een dagopleiding die vanaf september 2021 jaarlijks in september start. Binnen deze track ga je meteen aan de slag met actuele cases binnen de bestuurskunde, zoals de energietransitie, hervorming van de verzorgingsstaat, en cyberveiligheid. Je ervaart hoe complex maatschappelijke problemen zijn en ontwikkelt vandaaruit de nodige inzichten en vaardigheden om ze als bestuurskundige te helpen oplossen. Je leert reflecteren op belangrijke actuele en toekomstige uitdagingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur.

Vanaf februari 2022 start de MPS-track Bestuur en Advisering (BA). Dit is een avondopleiding die vanaf februari 2022 jaarlijks in februari start. In deze track ga je aan de slag met actieve werkvormen die voortbouwen op je ervaring en de casuïstiek die je meebrengt vanuit je loopbaan en werkervaring in de publieke sector. Je bestudeert de laatste ontwikkelingen op het terrein van politiek-bestuurlijke verhoudingen, management, beleid en public affairs. In deze specialisatie ligt de nadruk op toepassingsgericht werken en beleidsadvisering. Daarbij ontwikkel je (verder) als een academische professional, waardoor je in staat bent antwoorden te ontwikkelen voor problemen en uitdagingen waar geen standaardoplossing voor bestaan.

Blijf up-to-date!

In de loop van januari 2021 volgt het onderwijsprogramma en meer informatie. Houd daarom deze website goed in de gaten of schrijf je in voor de updates over de vernieuwde Master Management van de Publieke Sector en de tracks Politiek, Beleid en Management, en Bestuur en Advisering. Heb je nu al dringende vragen, neem dan contact met ons op.

Frouke van den Heuvel

Masterstudent Management van de Publieke Sector

Frouke van den Heuvel

'Deze Master borduurt voort op de breedte van bestuur én politiek. Actuele thema's komen terug onder de noemer 'Publiek Management' zoals veiligheid, mediagebruik door politici en de vele uitdagingen waar we nu als samenleving voorstaan in de nasleep van de coronacrisis.'

Al op jonge leeftijd ontwikkelde ik een grote interesse voor de politiek. Ik groeide op in de politieke hoofdstad van Nederland waar met Prinsjesdag Den Haag verandert in een feeststad en waar je regelmatig politici van tv in de stad ziet lopen. Ik wist zeker dat ik hier iets mee wilde en uiteindelijk bleken al mijn interesses samen te komen in de master Management van de Publieke Sector, met als richting Public Affairs.  

Deze studie laat me inzien dat politiek en bestuur ongelofelijk breed is. Veel belangrijke thema’s die we overal om ons heen zien vallen onder publiek management. Hier vallen ook veel spannende en omstreden onderwerpen onder zoals veiligheid, mediagebruik van politici en ook de vele uitdagingen die we nu tegenkomen in de coronacrisis. Binnen de vakken heb je veel ruimte om onderzoek te doen naar thema’s die je zelf interessant vindt en wordt je uitgedaagd om nieuwe invalshoeken te bestuderen. Ik schrijf nu zelf mijn scriptie over drugsproblematiek en het experimenteren met gelegaliseerde cannabisteelt. 

Bij deze master krijg je college van bevlogen docenten en werk je samen met enthousiaste studenten. Er komen veel gastsprekers langs tijdens de colleges en in en rondom het universiteitsgebouw in Den Haag zijn vaak lezingen, debatten en (boek)presentaties waar je naartoe kan gaan. Zo was er met Prinsjesdag een presentatie over Prinsjesdagetiquetten. Terug in Den Haag ervaar ik steeds meer hoe de politiek daar leeft en nu ik steeds meer leer over de (semi-)publieke sector blijft mijn interesse groeien.

Céline van der Boom

Masterstudent Management van de Publieke Sector

Céline van der Boom

'Met de kennis die je op doet in deze master ben je goed voorbereid op het werk in de (semi-) publieke sector. Je leert op een systematische en kritische manier onderzoek doen, en de resultaten daarvan kritisch te analyseren.'

Ik heb voor deze master gekozen vanwege mijn interesse in het openbaar bestuur en de problemen die daarbij komen kijken. Vanuit de media krijg je al veel mee maar vaak liggen problemen net wat complexer dan het in eerste instantie lijkt. Met de kennis die je op doet in deze master ben je goed voorbereid op het werk in de (semi-) publieke sector. Je leert dat een probleem in de samenleving vaak van meerdere kanten kan worden bekeken en er geen altijd toepasbare oplossing is. Je leert op een systematische en kritische manier onderzoek doen, en de resultaten daarvan kritisch te analyseren. 

De track strategie, advisering en verandermanagement kijkt vooral naar publieke organisaties en hun prestaties. Ik ben zeer geïnteresseerd hoe managers publieke organisaties zo kunnen inrichten dat de medewerkers gemotiveerd zijn en ook nog de beste resultaten worden behaald. Mijn masterscriptie gaat over de vraag of beleidsevaluaties bijdragen aan een lerende overheid. Hiervoor gebruik ik verschillende theorieën die ik koppel aan de casus over het Rijksvaccinatieprogramma. Uiteindelijk heb ik de ambitie voor een adviserende functie binnen een (semi-) publieke organisatie.

Waarom Management van de publieke sector studeren?

Digitalisering, globalisering, vergrijzing: van publieke organisaties wordt steeds meer en meer gevraagd. De Corona-pandemie laat dit goed zien. De globalisering van de economie heeft niet alleen de afstanden tussen personen en goederen kleiner gemaakt, maar heeft het ook mogelijk gemaakt dat allerlei ziektekiemen makkelijker kunnen verspreiden. Om het virus te bestrijden hebben we nieuwe digitale technologieën, zoals apps, tot onze beschikking, maar vanwege de privacy kunnen en willen we die niet altijd gebruiken. De crisis zorgt er ook voor dat publieke organisaties steeds meer moeten samenwerken over de grenzen van hun eigen organisatie heen. Ook stelt de pandemie de solidariteit tussen de generaties op de proef, nu de COVID-19 virus met name voor ouderen schadelijk is. En dan hebben we het nog niet gehad over de economische gevolgen van de crisis voor individuele burgers en ondernemers.

Het voorbeeld van het Coronavirus laat zien dat het openbaar bestuur cruciaal is voor de samenleving. Eenzelfde soort uitdagingen komen voort uit de energietransitie, veiligheidsvraagstukken en migratieprocessen. De uitdagingen van deze tijd stellen hoge eisen aan de inrichting en het functioneren van publieke organisaties. Ze vragen om beleidsprofessionals en publieke managers die de lastige politieke besluiten kunnen voorbereiden en visies ontwikkelen over hoe we de toekomst in willen. Er is ook behoefte aan publieke managers en beleidsmakers die effectief kunnen blijven werken ook als zij continue onder het vergrootglas van politici, journalisten, betrokken burgers en social media liggen.

Ondertussen is ook het denken over de overheid sterk verandert. De overheid staat niet langer centraal en hiërarchisch boven de partijen. De afgelopen decennia heeft de overheid zich teruggetrokken uit het publieke domein en laat het meer over aan private partijen. De burger wordt geacht mee te doen in de ‘participatiesamenleving’. Publieke organisaties moeten meer en meer samenwerken in beleidsnetwerken binnen en buiten Nederland. Het is daardoor minder duidelijk geworden wie het overheidsbeleid bepaald en wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor als beleid mislukt.

Om deze uitdagingen beter aan te kunnen, willen we academische professionals voor het brede publieke domein opleiden. Zij zullen in staat zijn om complexe maatschappelijke vraagstukken in de context van multi-level governance te doorgronden, strategisch erover te adviseren, veranderingen in organisaties te implementeren en weten hoe en wanneer zij invloed dienen uit te oefenen om publieke waarde(n) te creëren.

Wat is Management van de publieke sector?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Waarom de Master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden?

  • Je studeert in Den Haag, het politieke en bestuurlijke hart van Nederland, heel dicht bij de praktijk.
  • Je richt je op zowel de overheid: Rijk, provincie, gemeente, EU, Zbo’s, als de publieke sector, waar ook onderwijs, media en zorg onder vallen.
  • Je wordt expert op het gebied van de wisselwerking tussen organisatie en omgeving in een steeds complexere context. Bijvoorbeeld de invloed van (sociale) media en belangengroepen op publieke organisaties. En hoe deze omgaan met de toenemende druk.
  • Je krijgt onderwijs van bevlogen docenten die met hun onderzoek verbonden zijn aan de beroepspraktijk.

Past deze studie bij jou?

  • Wil je inzicht krijgen in de uitdagingen en dilemma’s van publiek management en de manieren om die te hanteren?
  • Heb je interesse in strategie, advisering en verandermanagement of in Public Affairs?
  • Wil je publiek management studeren in het hart van de Nederlandse publieke sector?
  • Wil jij les krijgen van bevlogen docenten die nauw bij de praktijk van de publiek management betrokken zijn?
  • Wil jij in één jaar een volwaardige academische mastergraad behalen?

 Vijf keer JA? Dan is de master Management van de Publieke Sector zeker iets voor jou!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.