Universiteit Leiden

nl en

Startsubsidie toegekend voor de ontwikkeling van de Digitale Helpdesk Ouderen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) een startsubsidie toegekend voor een Bestuursrecht beter deelproject, te weten de Digitale Helpdesk Ouderen. De subsidie stelt de VAR in staat om eerste concrete stappen te zetten in het ontwikkelen van een digitale helpdesk die ouderen die de pensioensgerechtigde leeftijd bereiken voorziet van juridisch relevante informatie

Bestuursrecht beter
Naar aanleiding van het Toeslagenschandaal is een groep praktijkjuristen en rechtswetenschappers onder het motto #Bestuursrechtbeter aan de slag gegaan met ideeën om daadwerkelijk een verandering in het bestuursrecht in gang te zetten. Een van die projecten betreft de Digitale Helpdesk Ouderen. Dit project wordt getrokken door Fatma Çapkurt (promovenda Universiteit Leiden) en Leo Damen (emeritus-hoogleraar bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen).

Met te weinig genoegen nemen
Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd doet veel veranderen in het leven van ouderen. Juist in deze fase doen zich grote veranderingen voor in hun inkomen en rechten en plichten. Zo kunnen financieel kwetsbare ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken een beroep doen op verschillende inkomensregelingen. Uit het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ van 16 juni 2022 van de Nationale Ombudsman, blijkt echter dat momenteel een groot aantal ouderen in behoeftige omstandigheden zijn die geen gebruikmaken van inkomensvoorzieningen van de overheid, terwijl deze juist zijn opgezet om hen te ondersteunen. De Ombudsman constateert dat dit verschillende oorzaken heeft. In sommige gevallen zijn de ouderen onbekend met de inkomensvoorzieningen, in weer andere gevallen hebben zij niet het doenvermogen die aan te vragen. Deze meerkoppige problematiek kan deels worden ondervangen door financieel kwetsbare ouderen – en degenen die hen ondersteunen zoals familie, vrienden en intermediairs - op dit terrein van betere informatie te voorzien. Met de Digitale Helpdesk Ouderen tracht de VAR hiertoe een eerste stap te zetten.  

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.