Universiteit Leiden

nl en

Staats- en bestuursrecht

Het staats- en bestuursrecht is een breed rechtsgebied. Dagelijks dienen zich in de praktijk vragen van staats- en bestuursrechtelijke aard aan.

Het staats- en bestuursrecht wordt in Leiden bestudeerd als een geïntegreerd geheel. Wie bijvoorbeeld een boetebesluit van een toezichthouder wil aanvechten of juist in naam van de toezichthouder een boetebesluit oplegt, doet er goed aan om zowel het staatsrecht als het bestuursrecht te kennen. Dat betekent een grondige kennis van de Grondwet en de Europese mensenrechten, de grenzen van de bevoegdheden van het bestuur, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de overige bestuursrechtelijke eisen voor de besluitvorming, de (nationale of Europese) bijzondere regelgeving waarop het besluit zou zijn gebaseerd en de regels met betrekking tot de rechtsbescherming voor de burger.

Het staats- en bestuursrecht is een breed rechtsgebied. Het omvat de nationale en Europeesrechtelijke beginselen en regels die de samenleving ordenen en die de burger rechtsbescherming bieden tegen de overheid. Het staats- en bestuursrecht omvat het institutionele staatsrecht, het politieke staatsrecht en het recht van decentrale overheden. Het omvat ook het bestuurs(proces)recht, het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het bestuursstrafrecht. Het bijzondere bestuursrecht reguleert verschillende sectoren en domeinen in de samenleving. Dit gebeurt in het mededingingsrecht, het financieel bestuursrecht, het economisch bestuursrecht, het gezondheidsrecht, het vreemdelingenrecht, het sociaalzekerheidsrecht, het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht. Het staats- en bestuursrecht vormt dus een groot deel van het Nederlands en Europees recht.

Het staats- en bestuursrecht gaat bovendien vaak over actuele politieke, economische en sociale vraagstukken. Is de staat op grond van het discriminatieverbod verplicht om in te grijpen met betrekking tot de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), omdat die vrouwen uitsluit van het lidmaatschap? Bindt de uitslag van het referendum over de het Oekraïneverdrag? Hoe kan de overheid effectief optreden tegen de bouwsector, waarin massaal de mededingingsregels zijn overtreden? Mag de overheid een exportvergunningplicht opleggen aan wetenschappers om hun onderzoek te publiceren in een Amerikaans tijdschrift, omdat de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om biologische wapens te maken? Vragen als deze maken het staats- en bestuursrecht tot een boeiend en praktisch zeer relevant rechtsgebied.