Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Functiebeperking

Het LUMC vindt het belangrijk dat de selectie en plaatsing toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om extra tijd te krijgen in verband met dyslexie of een andere functiebeperking.

Hoe kan ik aanspraak maken op voorzieningen i.v.m. een functiebeperking

Een kandidaat die in verband met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient dit bij de aanmelding, dan wel uiterlijk op 31 januari 2023 kenbaar te maken middels een service aanvraag in uSis (het registratiesysteem van de universiteit).

De kandidaat moet dit verzoek onderbouwen met documentatie (een verklaring van de school of opleiding eventueel aangevuld met medische of psychologische verklaring). De beschikbare bijzondere faciliteit bestaat uit extra toetstijd.

Het verzoek moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

a.           Het verzoek maakt duidelijk om welke functiebeperking het gaat.

b.           Het verzoek gaat vergezeld van een officiële verklaring van de onderwijsinstelling waar de kandidaat op dit moment onderwijs volgt of waar de kandidaat meest recent onderwijs heeft gevolgd, ondertekend door de onderwijsinstelling en voorzien van een afgiftedatum en waarin is aangegeven welke faciliteit door de onderwijsinstelling aan de kandidaat is/was toegekend op basis van zijn/haar functiebeperking. De verklaring mag op 31 januari 2023 niet ouder zijn dan twee jaar.

c.            Het verzoek gaat, indien van toepassing, tevens vergezeld van een officiële medische of psychologische verklaring betreffende de functiebeperking, afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en voorzien van een datum van afgifte. In geval van dyslexie wordt onder ‘bevoegde persoon’ verstaan een persoon die volgens de Stichting Dyslexie Nederland bevoegd is tot afgifte van een dergelijke verklaring.

Instructies indienen verzoek extra tijd bij functiebeperking:

  1. Scan de medische / psychologische verklaring. Scan ook de verklaring van je school / opleiding, voorzien van datum en ondertekend door de school / opleiding. In deze verklaring is aangegeven welke faciliteit is/was toegekend op basis van je functiebeperking. Graag in .pdf of .jpg formaat. Controleer het bestand op leesbaarheid.
  2. Upload de verklaringen in het universitaire registratiesysteem uSis. Instructies voor het uploaden vind je hier.

De commissie kan je aanvraag goedkeuren, of uitleggen waarom deze wordt afgekeurd. De commissie hanteert regels die ook gelden voor studenten van de Universiteit Leiden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.