Universiteit Leiden

nl en

Economie, Bestuur en Management (BSc)

Studieprogramma

De specialisatie Economie, Bestuur en Management is uniek omdat je getraind wordt in zowel de bestuurlijke kant van maatschappelijk vraagstukken als de financieel-economische aspecten. Je wordt uitgedaagd om multidisciplinair te denken; zowel economisch als bestuurskundig.

Programmaoverzicht

In het eerste jaar

Naast de bestuurskundige basis zitten er economie vakken in je pakket. Bij Micro-economie leer je hoe markten werken én falen. Je bestudeert de rol van producenten, consumenten, sectoren en de overheid in de economie. Macro-economie draait om economieën van landen en overheden. Beleidseconomie gaat over het financieel-economisch beleid. Over goed én slecht beleid van zorg tot onderwijs, van de arbeidsmarkt tot het pensioensysteem.

In het tweede jaar

In het tweede jaar gaan diverse beleidsvakken dieper in op de invoering en evaluatie van beleid. Het internationale karakter van openbaar bestuur komt aan de orde en er is aandacht voor beleidseconomische vraagstukken in Europese context. Daar komen ook Engelstalige vakken bij kijken. In het vak Bedrijfseconomie komt het managementaspect van de opleiding terug, waarbij je leert doelmatig om te gaan met mensen, middelen en materiaal binnen een organisatie.

In het derde jaar

Het jaar begint met de vrije keuzeruimte: kies uit een uitwisseling naar een van onze partnerinstellingen in Europa of daarbuiten, praktijkervaring opdoen tijdens een stage in Den Haag of een minor volgen binnen de Universiteit Leiden of een andere Nederlandse universiteit. Na de keuzeruimte volgen nog twee afsluitende vakken. Economische Theorie van Politiek leert je kijken naar de keuze van politici bij financieel-economische vraagstukken. Europese Economische Integratie geeft je inzicht in de processen en besluitvorming binnen de Europese Unie. De kroon op je bachelor is je scriptie, die je aan het einde van je derde jaar schrijft.

Een aantal vakken uitgelicht

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap

Je maakt kennis met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde als wetenschap. We zullen ingaan op vragen als: hoe ziet het openbaar bestuur er eigenlijk uit? Welke organisaties maken er deel van uit en wat zijn hun relaties? Daarbij besteden we aandacht aan de toenemende invloed van de Europese Unie en aan multi-level governance; de verschillende lagen in het openbaar bestuur die samenwerken, elkaar aanvullen en/of controleren. Er wordt uitgebreid ingegaan op allerlei ontwikkelingen in het Nederlandse openbaar bestuur, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging en internationalisering. Het vak geeft je goed beeld van openbaar bestuur in Nederland en Europa en hoe het zich ontwikkelt, je kent de bestuurskundige begrippen, inzichten, theorieën en leert omgaan met bestuurlijke vraagstukken.

Micro-economie

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de micro-economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. Eerst komt het gedrag van consumenten en producenten aan de orde. Vervolgens wordt bezien hoe markten onder volledige concurrentie werken, en wordt ingegaan op verschillende vormen van marktimperfectie. Dat betreft in de eerste plaats het bestaan van marktmacht. Onderzocht wordt waarom de marktvormen monopolistische concurrentie, oligopolie en monopolie kunnen ontstaan, wat de gevolgen van deze marktvormen voor de welvaart zijn en hoe het mededingingsbeleid hierop een antwoord kan geven. Vervolgens wordt aandacht gegeven aan andere vormen van marktfalen, waarbij de nadruk ligt op elementen uit de institutionele economie. Aan de orde komen externe effecten, het ontbreken van eigendomsrechten, informatieproblemen, collectieve goederen en armoede. Het vak wordt afgesloten met de toepassing van een aantal van de behandelde micro-economische concepten op de recente kredietcrisis.

Beleidseconomie

De naam zegt het al, dit vak gaat over economisch denken voor beleidsmakers. Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van sociaal-economisch beleid aan de orde. Het zorgsysteem bijvoorbeeld, hoe zit dat in elkaar? Hoe ziet de zorgmarkt eruit en wat doet de overheid daar? Hetzelfde geldt voor belastingen, AOW, pensioenen. Hoe werkt het allemaal en welke invloed hebben ze op de overheidsfinanciën? Tegelijk leer je over goed beleid en slecht beleid. Na enige tijd ga je theoretische kennis van de vakken micro- en macro-economie mixen met beleidsdossiers en ga je advies uitbrengen vanuit financieel-economisch perspectief. Nu ben je pas echt econoom en bestuurskundige tegelijk. Daar schrijf je een paper over. Een mooie voorbode van wat de praktijk gaat brengen.

Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid

In dit vak bestuderen studenten economisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat zijn vraagstukken die liggen op het grensvlak van markt en overheid. Concrete vraagstukken zijn bijvoorbeeld: cultuurbeleid, groene energie, financiering van het hoger onderwijs en hervorming van de woningmarkt. Voor het analyseren van deze vraagstukken zijn zowel economische als bestuurskundige inzichten nodig. In een casusgerichte benadering met gebruik van kwalitatieve methoden (werkstukken, presentaties) werken studenten zelfstandig (in groepjes van drie en onder begeleiding van een docent) aan een onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. Daarin komen de concepten en theorieën uit de vakken van het eerste jaar van Economie, Bestuur en Management samen.

Bedrijfseconomie

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden, soorten van berichtgeving zowel intern als extern.
Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat grote al of niet beursgenoteerde ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goede doelen organisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan mensen die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.
Het vak Bedrijfseconomie wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties

In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Statistiek en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden de effecten bestudeerd van beleidsinstrumenten die de overheid gebruikt om in te grijpen op de arbeidsmarkt. We richten ons in het bijzonder op het minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, de rol van vakbonden en de combinatie van arbeid en zorg. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector

Van publieke en semi-publieke organisaties wordt in toenemende mate gevraagd dat zij doelmatig en doeltreffend werken, dat zij transparant zijn in hun handelen en dat door de bestuurders adequaat verantwoording wordt afgelegd. Running government as a business lijkt het devies te zijn. Aan bedrijfsmatig werken bij de (semi-)overheid zitten echter nogal wat haken en ogen. Het simpelweg kopiëren van bedrijfsmatige technieken en procedures op (semi-)publieke instellingen kan ongewenst gedrag uitlokken, kan stuklopen op onwil van betrokkenen, kan tot ongewenste resultaten leiden en kan onevenredig hoge uitvoeringskosten opleveren. Het onderzoek kiest een onderwerp op dit terrein en onderwerpt dit aan een economische en bestuurlijke analyse.

Europese Economische Integratie

De Europese Unie heeft veel bereikt. Ze is gegroeid van een project tussen zes landen naar een samenwerking tussen inmiddels 28 landen. De integratie heeft zich ook verregaand verdiept. De oorspronkelijke lidstaten begonnen met een gezamenlijk handelsbeleid, maar inmiddels deelt een aantal lidstaten ook een gemeenschappelijke munt, terwijl er op tal van gebieden intensief samengewerkt wordt.
Het doel van deze cursus is om de ontwikkelingen en de ambities van de Europese economische integratie te begrijpen en deze te kunnen analyseren. Met behulp van de economische analyse van internationale economische processen en economisch beleid zullen we de mijlpalen van het integratieproces bespreken.
Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten. De student is dan in staat om de politieke en juridische ontwikkelingen in de Europese Unie te koppelen aan de economische ontwikkelingen en deze ook te presenteren.

Economische theorie van politiek

Het doel van deze cursus is om studenten te introduceren in de economische theorie van politiek (‘public choice’ of ‘rational choice theory’) om daarmee inzicht te krijgen in collectieve besluitvorming. Deze theorie is gebaseerd op een aantal eenvoudige veronderstellingen en een analytische methode die, eenmaal toegepast, geleid hebben baanbrekende inzichten over politiek en bestuur. Het heeft geleid tot een verandering in ons denken over de mogelijkheden van collectieve actie, het functioneren van politieke instituties en het ambtelijke apparaat, beleidsprocessen en internationale betrekkingen. Deze cursus presenteert de bouwstenen van deze theorie en gaat in op verschillende toepassingen zoals de analyse van stemprocessen, samenwerking en de vormgeving van instituties, inclusief de effecten van die instituties op gedrag. De deelnemers leren de noodzakelijke vaardigen om deze theorie in eigen analyses en onderzoek toe te passen.

Bachelorproject

Het schrijven van de scriptie is het sluitstuk van de bachelor opleiding Bestuurskunde: Economie, Beleid en Management. Hier komt de inhoud van vakken gevolgd tijdens de bachelor met betrekking tot het functioneren van het openbaar bestuur samen met het toepassen van onderzoeksvaardigheden. Algemene theoretische kennis dient te worden gebruikt om een Bestuurskundig probleem te analyseren, onderzoeksvaardigheden dienen te worden toegepast en de resultaten hiervan dienen gepresenteerd te worden, zowel mondeling als schriftelijk. Studenten kunnen kiezen uit verschillende thema werkgroepen, waarbinnen zij intensieve begeleiding krijgen van een ervaren onderzoeker en hun medestudenten helpen kwalitatief hoogwaardige scripties te schrijven. Voorbeelden van thema's van werkgroepen zijn: 'de betaalbaarheid van pensioenstelsels', 'de Europese Unie in crisis', 'de inrichting van internationale organisaties', 'belastingen en economie', 'de prestaties van publieke organisaties', en 'de juridisering van het openbaar bestuur'.

Curriculumoverzicht

In de Studiegids vind je een compleet overzicht van de vakken die je bij Bestuurskunde kunt volgen.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In het derde jaar heb je een half jaar de ruimte om je te verdiepen in een bepaald vakgebied of je kennis te verbreden. Kies zelf hoe je de vrije keuzeruimte invult:

Een minor is een samenhangend vakkenpakket met een omvang van 30 studiepunten. Het is afgestemd op het niveau van derdejaars bachelorstudenten. De Universiteit Leiden biedt zo’n 50 minoren met verschillende thema’s. Elke faculteiten heeft een breed aanbod. Daarnaast zijn er interdisciplinaire minoren.
Lees meer over minoren

Tijdens een stage werk je een aaneengesloten periode bij een organisatie. Bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt. De inhoud van de stage spreek je af met een stagedocent van je opleiding en de stageorganisatie
Lees meer over stages bij Bestuurskunde

Een studieperiode in het buitenland is dé kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een buitenlandse universiteit. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. 
Studeren en stage in het buitenland

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.