Universiteit Leiden

nl en

Meer samenwerking tussen ministerie en Leiden Law School

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en Leiden Law School willen meer structureel gaan samenwerken. Dit kwam uit een overleg dat plaatsvond op 19 oktober in het academiegebouw in Leiden. Aanwezig bij het overleg waren onder andere minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind, voorzitter van ons college van bestuur Annetje Ottow, decaan Joanne van der Leun en vice-decaan Ton Liefaard. De samenwerking moet gaan plaatsvinden op het gebied van onderzoek, onderwijs en beleid.

Tijdens het bezoek is van gedachten gewisseld over nieuwe structurele samenwerkingsverbanden die voordelig zijn voor zowel het ministerie, de universiteit, als de rechtspraktijk. Alle aanwezigen vonden samenwerking op het terrein van onderzoek, onderwijs en beleid van groot belang. Minister Weerwind erkende ook dat wetenschappelijke steun in het naar buiten brengen van gevoelige rapporten enorm waardevol kan zijn. Een rapport kan zo beter landen, met een kleinere kans op dubbelzinnige interpretatie. Tegelijkertijd werd onderkend dat samenwerking momenteel nog te veel afhankelijk is van individuele werkrelaties. Ook kan de samenwerking worden bevorderd door consistentere communicatie. Doordat portefeuilles, posities en personen binnen het Ministerie rouleren, is het vinden van de juiste persoon soms lastig. Een korte, directe communicatielijn zou samenwerking enorm stimuleren.

Van der Leun wees op de mogelijkheid om samen te werken door middel van een leerstoel. Momenteel wordt er vaak samengewerkt via de weg van contractonderzoek dat na publicatie direct van invloed is op het beleid. Door middel van een leerstoel kan beter worden ingespeeld op de koers van beleid op langere termijn. Het kan bovendien interdisciplinaire samenwerking bevorderen ten aanzien van kwesties die nog geen onderdeel zijn van het publieke debat. Minister Weerwind ziet binnen zijn departement een grote wens naar deze vorm van samenwerking, zeker in een constante en strategische lijn. Momenteel wordt er meer ad hoc samengewerkt, de waan van de dag regeert vaak, en die wil je voor zijn. Zo’n directe lijn tussen het ministerie en de universiteit maakt het bovendien mogelijk voor wetenschappers om mee te kijken of zelfs te adviseren in de agenda. Op deze manier kan de universiteit expertise inzetten vanuit de hele universiteit en kan er gezamenlijk vooruitgekeken worden.

Liefaard benoemde ook de wens om studenten actiever bij het ministerie te betrekken door middel van werkstages en opdrachten. Momenteel is een loopbaan binnen het ministerie voor studenten vaak nog ongrijpbaar. Grote advocatenkantoren weten studenten daarentegen goed te vinden met stages en grote evenementen. Daarnaast heeft de rechtbank Den Haag een grote aanloop door een nauwe samenwerking met de universiteit op het gebied van onderwijs. Zo wordt er een gezamenlijk vak aangeboden en biedt de Rechtbank Den Haag ook een Masterclass voor studenten. Meer stages, gastcolleges en het introduceren van startersfuncties kan studenten enthousiasmeren voor een baan binnen het ministerie. De universiteit wil ook bewust een breed werkveld presenteren aan haar studenten door alumni vanuit verschillende beroepsvlakken uit te nodigen om met studenten in gesprek te gaan over hun toekomst. Zo kan er ook meer aandacht komen voor bijvoorbeeld de sociale advocatuur onder de jongere generatie juristen.

De rechtenfaculteit heeft samenwerking met maatschappelijke partners hoog in het vaandel staan. Maatschappelijke kwesties waar het recht een grote rol in speelt, kunnen vaak beter worden begrepen met een interdisciplinaire blik. De rechtenfaculteit heeft een breed palet aan onderzoeksactiviteiten ontwikkeld met en in opdracht van het ministerie: zo wordt onderzoek gedaan in het gevangeniswezen, cyberrecht en jeugd(straf)recht. Dit soort onderzoeken zijn direct maatschappelijk relevant en geven antwoord op belangrijke beleidsvragen. Zo deed de faculteit samen met de faculteit sociale wetenschappen onderzoek naar uithuisplaatsingen van kinderen. Een rapport waarna het kabinet direct geld vrij heeft gemaakt om het uithuisplaatsingstraject systematisch te verbeteren. Een onderzoeksrapport heeft op deze wijze directe invloed in het publieke debat. Dit maakt samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers enorm waardevol.

Daarnaast begeleidt de faculteit de juristen en criminologen van de toekomst. Door studenten kennis te laten maken met de verschillende raakvlakken van het recht en mee te laten lopen in meerdere plekken in de maatschappij, leiden we studenten op tot breed maatschappelijk inzetbare professionals.

Tekst: Mireille van der Stoep

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.